Zobrazených 1–24 z 1296 výsledkov

Štatistická indukcia pre ekonómov a manažérov – Viera Pacáková,Kolektív autorov

5.27 
Učebnica vysvetľuje základné metódy štatistickej indukcie, ktoré sú potrebné na správnu analýzu údajov získaných náhodným výberom v ekonomickej a sociálnej oblasti. Výklad metód bodových a intervalových odhadov a parametrických a neparametrických hypotéz je zameraný na ich pochopenie v primeranej hĺbke na správnu aplikáciu a interpretáciu v ekonomickej praxi. Učebnica obsahuje veľké množstvo riešených príkladov, čo umožňuje overenie teoretického zvládnutia jednotlivých metód. Návod na riešenie praktických úloh pomocou štatistického programového balíka SAS obsahuje kapitola 6. Kolektív autoriek má s výučbou metód štatistickej indukcie na univerzitách ekonomického zamerania dlhoročné skúsenosti. Veríme, že učebnica bude nielen užitočnou pomôckou pri štúdiu pre študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia, ale so záujmom po nej siahnu aj analytici a manažéri z ekonomickej praxe.

Podniková informatika 3. aktualizované vydání – Kolektív autorov

6.21 
Kniha je určena všem, kteří se potřebují dobře orientovat v možnostech, omezeních a vazbách informačních a komunikačních technologií a jejich aplikací využívaných v podnikovém řízení. Nové vydání je kompletně aktualizováno v souvislosti s vývojem v jednotlivých oblastech. Kniha je komplexním přehledem technologií a aplikací, které se používají ve firmách i jiných organizacích. Zkušení autoři představují jednotlivé informační a komunikační technologie, věnují se správě dat v podnicích a osobní informatice. Seznamují čtenáře s infrastrukturními aplikacemi, celopodnikovými transakčními aplikacemi (ERP), aplikacemi pro řízení externích vztahů a analytickými aplikacemi (Business Inteligence). Přibližují životní cyklus aplikací, věnují se datovému modelování, a nezapomínají ani na bezpečnost a možnosti provozu a rozvoje podnikové informatiky (hosting, outsourcing, cloud, SaaS, offshoring, systémová integrace). Srozumitelně a na velkém množství příkladů ukazují, co informatika nabízí, co od nás vyžaduje a kam se ubírá. Kromě manažerů a dalších uživatelů informačních technologií je publikace určena také studentům vysokých škol.

Veřejné finance – Kolektív autorov

11.93 
Publikace pomůže čtenáři pochopit vzájemné vazby v oblasti veřejných financí, vysvětluje fungování jednotlivých prvků veřejných financí, nastiňuje aktuální problémy a možnosti jejich řešení. Po stručném seznámení se základními teoretickými koncepty se autoři soustředí na praxi veřejných financí České republiky a EU. Publikace je určena studentům vysokých škol i pracovníkům veřejné správy a dalším lidem z praxe. Výklad začíná vysvětlením základních pojmů včetně otázek veřejné volby, pokračuje problematikou tvorby, plnění a kontroly státního rozpočtu, věnuje se hlavním problémům spojeným s veřejnými výdaji a faktorům, které je ovlivňují, veřejným zakázkám a PPP projektům. Dále se autoři soustředí na téma sociálního zabezpečení, na problémy v této oblasti v ČR a možné způsoby jejich řešení. Postupují k otázce veřejných příjmů se zdůrazněním daňových příjmů a stručně charakterizují daňovou soustavu ČR. Věnují se také fiskální decentralizaci z teoretického i empirického pohledu. Jelikož je státní rozpočet vnímán i jako důležitý nástroj hospodářské politiky pro stabilizaci ekonomického vývoje, je zařazena kapitola zaměřená na fiskální politiku. Protože dlouhodobě vyšší objem veřejných výdajů oproti veřejným příjmům způsobuje významné ekonomické, politické a sociální dopady, věnuje se poslední kapitola knihy otázce rozpočtového deficitu a veřejného dluhu. Každá kapitola obsahuje přehled cílů, které jsou v ní sledovány, stručné shrnutí a soubor otázek, jež ověří míru pochopení dané problematiky.

Management kvality a výkonnosti – Zdeněk Častorál

11.31 
Prof. Ing. Zdeněk ČASTORÁL, DrSc. se ve své současné pedagogické a vědecké činnosti zabývá problematikou managementu, inovací, kvality a výkonnosti organizací. K těmto a dalším otázkám publikoval přes 185 vědeckých prací (včetně 9 knižních monografií) a je autorem 36 vynálezů, na které mu byly uděleny patenty a autorská osvědčení. Zpracoval řadu studijních materiálů a několik učebnic. Velký počet prací, zejména v oblasti managementu publikoval v zahraničí. Řadu let působil jako expert a člen technického výboru Českého institutu pro akreditaci o.p.s., který je v ČR garantem naplňování norem ISO, včetně těch, které se týkají kvality. Je soudním znalcem v oborech ekonomika, kybernetika a kriminalistika. Podílel se na řešení inovací v rámci Akademie věd ČR. Je členem Rady expertů České manažerské asociace a dalších organizací. Autor chápe kvalitu především jako spolehlivost, stabilitu a systémovost, kterou vyjadřuje zkráceně jako „3S”. Kvalita a její zvyšování se neobejde bez pozornosti na všech stupních řízení.Kvalita se tak stává životní potřebou. Kvalita a výkonnost spolu úzce souvisejí. Zvyšování kvality má vliv na výkonnost výroby a služeb, snižuje náklady a rozvíjí tržní příležitosti a možnosti. Ovlivňuje tak celkovou efektivnost ve výrobě a službách. Na otázky managementu kvality a výkonnosti byl zaměřen výzkum v řadě zemí, získány nové poznatky a praktické zkušenosti. Teorie a praxe v této oblasti se postupně rozšiřovala a obohacovala. Roste význam zákazníka a snaha o maximalizaci zákaznického efektu. Publikace je koncipována jako otevřený systém, který se může doplňovat o vlastní zkušenosti a poznatky. Může podnítit k zamyšlení nad zdokonalováním práce v oblasti managementu kvality a výkonnosti. Bude jistě pomocníkem pro manažery a studenty příslušného oboru, ale i pro širší podnikatelskou sféru.

Gyakorlati protokoll – hoszteszeknek, rendezvényszervezőknek – Kolektív autorov

13.06 
A szerzőpáros, Kepes Ágnes és Sille István könyve elsősorban azoknak hasznos, akiknek fő feladatuk a rendezvények szervezése, a hoszteszeknek, akik a különféle események sikerét közreműködőként biztosítják. Emellett praktikus információkat tartalmaz a könyv PR-ügynökségek, kommunikációs cégek munkatársai számára, de azoknak is, akik különféle szolgáltatásokat ajánlanak különböző események, rendezvények szervezéséhez. Sőt, a könyv segítséget nyújt azoknak is, akik a rendezvényeknek csak" meghívottjai, résztvevői. Őszintén bevallom, elfogult vagyok a szerzőpárossal kapcsolatban. Kepes Ágnessel számtalan rendezvényt szerveztünk együtt. Sille Istvántól tanultam meg, s később együtt is tanítottam vele a protokoll és etikett alapjait, elméletét és gyakorlatát egyaránt. Azt gondolom, hogy fontos szakmai könyvet írtak meg. A könyvet egy, a könyvből vett idézettel szeretném a kedves olvasó figyelmébe ajánlani. Így szól: "...nincs semmi fontosabb, mint a mosoly". Az olvasó, legyen az rendezvényszervező, szolgáltató vagy részt vevő munkatárs, hosztesz, házigazda avagy résztvevő, tekintse ezt a könyvet mosolyként, s használja akár tankönyvként, akár lexikonként vagy kézikönyvként, tanuljon meg e könyvből, annak szerzőivel együtt, mosolyogni.

Brand New – Nová podoba značek – Wally Olins,Petr Havlíček

12.30 
Aká je budúcnosť značiek a brandingu? Znamená globalizácia, že rôznorodosť a jedinečnosť budú pôsobením obrích nadnárodných spoločností postupne vymazané zo sveta? Začnú sa všetky miesta na našej planéte podobať ako vajce vajcu? Fascinujúca knihy Wallyho Olinsa sa zaoberá všetkými podstatnými aspektmi sveta brandingu. So svojím typickým, prenikavým štýlom analyzuje problémy, ktorým dnes čelia firmy, kritizuje ich chybné kroky a chváli tie, ktoré v našom novom svete efektívne budujú značky. Zároveň sa zamýšľa nad budúcnosťou brandingu. Táto kniha je nenahraditeľná pre každého, kto sa zaujíma o marketing, obchod alebo súčasnú kultúru.

Hegarty o kreativitě – John Hegarty

9.45 
Kreativita nie je zamestnaním. Pomocou kreativity vynachádzame, zdokonaľujeme a definujeme náš svet. Vysvetľujeme a bavíme sa. Ale čo podnecuje kreativitu? Čo ju posilňuje? Táto vtipná kniha o kreatívnom myslení, naplnená päťdesiatimi vynikajúcimi a provokatívnymi pohľadmi do hlbín kreativity a tvorivého procesu, pochádza z pera Johna Hegartyho, jedného z najslávnejších svetových kreatívcov v reklame

Finance podniku – Hana Scholleová,Petra Štamfestová

9.94 
Sbírka řešených příkladů a otázek pomůže zájemcům lépe pochopit problematiku podnikových financí. Příklady a otázky jsou rozděleny podle jednotlivých oblastí podnikových financí, od základů finančního managementu přes finanční analýzu, krátkodobý a dlouhodobý finanční management a finanční plánování až po stanovení tržní hodnoty podniku, spojování podniků, rozdělování zisku a reinvestice. Obsahuje jak dílčí příklady, tak komplexnější případové studie. Pomocí kvízových a otevřených otázek si čtenář oživí a ověří své znalosti. Sbírka je určena studentům základních kurzů podnikových financí nejen ekonomických vysokých škol.

Základy ekonomie – Robert Holman

26.35 
Již třetí vydání úspěšné učebnice obsahuje základy ekonomie, na kterých může student stavět při dalším studiu pokročilejších kurzů ekonomie. Obsah učebnice je standardní (odpovídající obsahu obdobných učebnic), je ovšem více zaměřen na českou ekonomickou realitu. Kniha obsahuje řadu příkladů, které ukazují, jak ekonomický život v naší zemi odpovídá poznatkům a závěrům ekonomické teorie. Studenti ocení zejména srozumitelný a názorný výklad, který probíhá na příkladech a činí tak ekonomickou teorii méně abstraktní a lehce přístupnou i začátečníkům. Příklady a aplikace tvoří plných padesát procent textu knihy, což je u podobných učebnic ojedinělé. Učebnice umožní studentům nejen zvládnout základy ekonomie, ale také vytříbit ekonomický způsob myšlení. Třetí vydání obsahuje úpravu některých kapitol a dodatků a aktualizuje data a reálie české ekonomiky. Jak je patrno z názvu, učebnice je primárně určena studentům vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ. Je vhodná ale také pro ty zájemce, kteří se s ekonomií setkávají poprvé, chtějí ji porozumět a pochopit základní zákony fungování trhu. Z obsahu 1. Člověk v tržním prostředí 2. Chování spotřebitele: užitečnost a poptávka 3. Chování výrobce: náklady a nabídka 4. Tržní rovnováha a efektivnost 5. Směna a specializace 6. Nedokonalé trhy 7. Omezování konkurence 8. Zásahy státu do cen 9. Poptávka po výrobních faktorech 10. Nabídka práce a trh práce 11. Nezaměstnanost 12. Kapitál a úrok 13. Investiční rozhodování a podnikání 14. Externality 15. Volné zdroje, volné statky a veřejné statky 16. Veřejná volba 17. Domácí produkt 18. Spotřeba a investice 19. Peníze a poptávka po veřejných zůstatcích 20. Bankovní soustava, tvorba peněz a trh peněz 21. Agregátní poptávka, agregátní nabídka a potenciální produkt 22. Hospodářský cyklus 23. Hospodářský růst 24. Inflace 25. Měnový kurz 26. Platební bilance 27. Státní rozpočet 28. Měnová politika

Kontroling podnikov cestovného ruchu – Marian Gúčik,Ľubica Šebová,Tibor Bajaník

14.25 
Publikácia v desiatich kapitolách sprostredkúva informácie o postavení kontrolingu v systéme riadenia podniku cestovného ruchu, o plánovaní výnosov a nákladov, o kalkuláciách a rozpočtovaní, o kalkulovaní cien a cenovom kontrolingu, o finančnom plánovaní a finančnom kontrolingu, o investičnom kontrolingu, o informačnom systéme podniku a vyhodnocovaní výsledkov kontrolingu, ako aj o podnikateľskom riziku a krízovom vývoji podniku. Ťažisko sprostredkúvaných poznatkov je v operatívnom kontrolingu. Text každej kapitoly je v závere obohatený o modelové príklady a prípadové štúdie z prostredia podnikov cestovného ruchu, ktorých zámerom je ilustrovať teóriu na konkrétnych príkladoch v praxi. Poznatky obsiahnuté v tejto publikácii umožnia čitateľovi efektívnejšie využívať kontroling ako nástroj zameraný na plnenie cieľov podniku, aplikovať vhodné metódy plánovania výkonov a nákladov, pružnejšie reagovať na nové situácie vývoja plánovaných a skutočných ukazovateľov hospodárskej činnosti, flexibilne a tvorivo informovať o zistených odchýlkach, zaujať hodnotiaci postoj s prihliadnutím na vývoj vonkajšieho prostredia na relevantnom trhu, vedieť vytvoriť a zdokonaľovať kontrolingový proces tak, aby riadiaci zamestnanci získavali relevantné údaje a informácie o plnení podnikových cieľov, aby sa výnosová a finančná sila podniku zlepšovala a aby bolo možné zabezpečiť likviditu a rentabilitu. Publikácia je určená nielen študentom odborov súvisiacich s cestovným ruchom, ale najmä ľuďom v praxi venujúcim sa problematike kontrolingu vo veľkých, ale aj v malých a stredných hoteloch, v pohostinských podnikoch či cestovných kanceláriách.

Copywriting – Jiří Viktora,Zuzana Veselá,Lucie Jebavá,Anna Sálová,Jana Šupolíková

11.39 
Zajímá vás marketing a reklama? Chcete se stát copywriterem, nebo už se v této oblasti realizujete? Naučte se psát texty, které prodávají! Příručka copywritingu je vhodná nejen pro začínající copywritery, i pokročilí tvůrci textů v ní najdou hodnotné informace, jak svou tvorbu ještě zlepšit. Pětice copywriterů a obsahových stratégů, která s texty pro nejrůznější účely pracuje denně, vás zasvětí do tvorby textů na míru. Ať už se jedná o PR články, webcopy, PPC inzeráty či slogany, texty na internetové obchody nebo komunikaci na sociálních sítích, naučíte se text správně strukturovat, orientovat na cílové publikum a předat požadovanou informaci. V knize najdete ke všem probíraným tématům spousty příkladů z praxe, na kterých výklad snadno pochopíte v širších souvislostech. Publikace vás mimo jiné naučí: - Orientovat se v základech marketingu a copywritingu - Vyhnout se chybám, které snižují kvalitu vašich textů - Přizpůsobit podobu copy cílovému nasazení - Optimalizovat webové texty pro cílové publikum i vyhledávače - Vytvářet copy přímo pro internetové obchody - Využít potenciál sociálních sítí - Tvořit publikační plán a obsahovou strategii - Měřit účinnost svých textů a vyhodnocovat jejich přínos Anna Sálová vystudovala politologii a žurnalistiku a psaním se začala živit v jednom již neexistujícím IT časopise. Od roku 2012 se věnovala copywritingu jako freelancer a současně spolupracovala s H1.cz, kde nyní působí jako obsahový stratég. O copywritingu píše na annacopy.cz. Zuzana Veselá napsala první placené články v 19 letech a poslední 2 roky se zaměřuje na webový copywriting. O copywritingu píše na vesela-copywriterka.cz. Jana Šupolíková vystudovala tradiční žurnalistiku, ale velmi brzy se začala zaměřovat především na texty v online prostředí. Ať už to byla publicistika, PR texty, blogování nebo webcopy. Online psaní se věnuje celkem 7 let.

Stredná škola – organizácia a manažment – Ingrid Konečná Veverková

11.31 
Publikácia rieši problematiku zriaďovania stredných škôl, náležitostí zriaďovacej listiny, formy hospodárenia a financovania, problematiku organizácie výchovy, vzdelávania a zabezpečenia prevádzky. Manažment a zamestnanci stredných škôl nájdu v nej potrebné teoretické vedomosti ako aj praktické skúsenosti z jednotlivých pracovných oblastí a nimi vykonávaných činností. Autorka venovala pozornosť aj prijímaniu žiakov a ukončovaniu štúdia na strednej škole, ochrane osobných údajov, vedeniu pedagogickej a ďalšej dokumentácie a správe registratúry. Prehľadne spracovaný obsah čitateľovi pomôže zorientovať sa v špecifických, odborných problematikách súvisiacich s riadením, financovaním, výchovou a vzdelávaním v stredných školách a nájsť odpovede na svoje otázky. Cennou súčasťou publikácie je aj 20 najčastejších otázok s odpoveďami a početné odporúčania pre prax. Kniha je určená pre zriaďovateľov, riaditeľov a ostatný manažment škôl ako praktická príručka pre každodennú prax.

Finanční strategie krok za krokem – Miloslav Keřkovský,Petr Novák,Kolektív autorov

17.41 
Finanční strategie je významným nástrojem zvyšování hodnoty firmy pro akcionáře. Nabízí celou řadu prostředků, s nimiž lze velmi účinně a efektivně pracovat a které, jsou-li vhodně použity, přinášejí výsledný pozitivní efekt v relativně krátkém čase. Účinnost finanční strategie záleží především na kvalitě manažerských týmů. Finanční strategie, obdobně jako ostatní funkční strategie či průřezová strategie, musí vycházet z analýzy mise a vize společnosti a nadřazených strategií. Cíle finanční strategie musí být v souladu se strategickými cíli podniku. Je přitom velmi důležité, aby oblast firemních financí byla efektivně řízena na všech úrovních – strategické, taktické i operativní. Praxe však ukazuje, že strategická úroveň řízení firemních financí bývá často zanedbávána a pozornost se zaměřuje především na „taktiku“, případně „operativu“. Finanční strategie obvykle zůstává ve stínu finančních analýz a finančního plánování, a to i v odborné literatuře. Publikace je zaměřena prakticky – poskytuje návod, jak vytvořit vhodnou finanční strategii. Objasňuje, jak je nezbytné metodicky postupovat, na co klást důraz a čeho se naopak vyvarovat. Kniha je určena nejen manažerům a vlastníkům firem, ale také studentům MBA studia i studentům VŠ ekonomického zaměření.

Řízení lidských zdrojů – Kolektív autorov

37.96 
Třinácté vydání světového bestselleru představuje moderní pojetí a postupy v oblasti řízení lidských zdrojů. V porovnání s desátým vydáním, které mnozí čeští čtenáři dobře znají, je třinácté vydání knihy výrazně přepracované a aktualizované. Michael Armstrong, který je světově uznávanou kapacitou v oblasti řízení lidských zdrojů, připravil tuto knihu společně se Stephenem Taylorem s cílem ukázat, jak může řízení lidských zdrojů přispívat k úspěšnosti různých organizací od výrobních podniků přes obchodní společnosti až po veřejné instituce. Přitom vycházejí z výsledků mnoha výzkumných projektů, které se zabývaly dopady rozmanitých strategií, politik a postupů v řízení lidských zdrojů na jednotlivce, týmy i organizace, a tyto dopady demonstrují s využitím řady případových studií z prostředí mnoha významných a úspěšných organizací. Výhodou knihy je, že zpracovává problematiku řízení lidských zdrojů opravdu komplexně. Zabývá se všemi činnostmi personalistů a manažerů v oblasti řízení lidských zdrojů – od vytváření a rozvoje organizace přes motivaci, oddanost a angažovanost zaměstnanců, zabezpečování lidských zdrojů, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, řízení pracovního výkonu a odměňování zaměstnanců, zaměstnanecké vztahy, zabezpečování pohody zaměstnanců, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, mezinárodní řízení lidských zdrojů, personální informační systém nebo právní úpravu zaměstnávání lidí až po dovednosti personalistů a nástroje k řízení lidských zdrojů. Vysvětluje, proč a jak je třeba lidské zdroje řídit strategicky, aby řízení lidských zdrojů podporovalo dosahování strategických cílů organizace a uspokojovalo potřeby zainteresovaných stran. Kniha spojuje prvky odborné knihy, praktické příručky i studijního textu a bude zaručeným přínosem pro všechny, kteří se řízením lidských zdrojů nějak zabývají, od akademiků přes praktiky až po studenty vysokých škol a jiných vzdělávacích institucí.

Ekonomický přístup k právu – Broulík,Bartošek

15.15 
Publikace představuje ekonomickou analýzu práva jako interdisciplinární a kontextuální přístup k právu, který může tuzemské právní teorii a praxi mnohé nabídnout. Reaguje na vzrůstající zájem právnické obce o tento u nás dlouho opomíjený směr. Spíše než alternativou k hlavním světovým učebnicím ekonomické analýzy práva je hlubším rozborem využitelnosti ekonomie v rámci práva. Mezi analyzovaná témata patří například obecný vztah mezi právem a ekonomií či pozice ekonomického přístupu k právu v evropském a konkrétně českém prostředí. Autoři čtenáře seznamují se základními pojmy, instituty a proudy moderního Law & Economics a dále nabízejí některé příklady aplikace ekonomické analýzy práva na konkrétní témata českého a evropského práva. Kniha je určena především právníkům zajímajícím se o využitelnost ekonomické analýzy v rámci řešení tradičních právních problémů. Seznámení se s právnickým pohledem na adekvátní roli ekonomie v právu však může být přínosné i pro ekonomy.

Jsme bohatí spotřebou, nebo majetkem? – Jakub Šteinfeld

8.88 
V současné době je ekonomika cílována a měřena především podle HDP, resp. jeho procentuálního zvýšení. Tento měřicí aparát dostatečně nepopisuje ekonomickou realitu. Interpretace změn HDP jako základního ekonomického ukazatele a cílového stavu ekonomiky je zavádějící a vede k rozdělování sociálních tříd a paradoxně k chudnutí ekonomiky. Tato kniha přináší jiný pohled na způsob měření ekonomiky, jehož základním stavebním kamenem je účetnictví, resp. konsolidace. V knize je také proveden pokus o prezentaci výsledků ekonomiky na základě účetnictví. Pokud takový pokus provedeme, zjistíme, že ekonomika neroste, jak nám téměř každý rok tvrdí HDP. Roste pouze obrat, resp. výše finančních prostředků, které se v rámci ekonomiky vyměňují. Celkové bohatství se však za posledních 10 let výrazně snížilo a snižuje se dále.

Mediální manipulace a krize v České televizi v roce 2000 – Petr Žantovský

7.37 
Kniha popisuje příběh české „televizní krize“ roku 2000. Zachycuje události a činy těch, kdo se v ní angažovali na jedné či druhé straně. Upozorňuje na zákulisní motivy a příčiny celé události a zveřejňuje, v té míře poprvé, fakta a dokumenty dokazující, že „svoboda slova“ byla tím posledním důvodem, proč k oné televizní krizi došlo, přesněji: proč a kým byla úmyslně vyvolána. A také – s jakým důsledkem: rostoucí skepsí veřejnosti k demokratickým pořádkům a procedurám, která nadlouho poznamená veškerý vnitropolitický vývoj v zemi.

Ekonomická demokracia dnes – Peter Dinuš,Kristína Šabíková

3.80 
Predkladaný zborník sa venuje problematike ekonomickej demokracie. Diskusie o ekonomickej demokracii ako alternatíve k existujúcemu kapitalizmu sa u nás začali rozvíjať po vydaní prekladu knihy jej najvýznamnejšieho teoretika, amerického autora D. Schweickarta. S cieľom vypracovať program ekonomicky efektívnej a eticky vyhovujúcej formy socializmu, ktorý by mohol byť aplikovateľný do ekonomickej demokracie (zamestnanecká samospráva, spoločenská kontrola nad investíciami a férový trh). Editori: Schwarz sa vo svojom príspevku zaoberá možnosťou implementácie teórie ekonomickej demokracie do spoločenskej praxe. Juhár vymedzuje legislatívny rámec pre zavedenie ekonomickej demokracie v Slovenskej republike. Dinušová hľadá paralely medzi Schweickartovým modelom a procesom „socializmu 21. storočia” vo Venezuele. Hrubec navzájom porovnáva model Pareconu, model podnikovej ekonomickej demokracie a model samosprávnej ekonomickej demokracie. Švihlíková uvádza niektoré praktické príklady funkčných prvkov ekonomickej demokracie. Zborník môžeme považovať za voľné pokračovanie uvedenej publikácie Svet v bode obratu. Prevažujúcou ambíciou autorov predkladaného zborníka je nielen prispieť k relevancii uvažovania o základných princípoch ekonomickej demokracie, ale aj hľadať cesty jej presadzovania v praxi.

1+1=11 – Kazimír Žák

15.68 
Na prvý pohľad nezmysel. Ale každá hra má svoje pravidlá. Veď v škole nás učili že 1+1=2. To je štandardné riešenie. Ale je to skutočne pravda? Čo vlastne odlišuje priemerného podnikateľa, majiteľa firmy alebo šéfa od špičkového? Samozrejme, že výsledky. Ale hlavne jeho vlastný pohľad na veci a prístup k riešeniam. No na druhý pohľad je to, že 1+1 sú dve jednotky. Áno, to je netradičný pohľad, iný prístup. Teda jedno jablko a jedno jablko sú dve jablká. sú to identické jablká? Viete povedať v čom sa odlišujú? Možno zistíte, že to je farba, tvar alebo váha. Ale potom 1+1=2 je len hrubé zjednodušenie… Iný pohľad je ten, že v dvojkovej sústave sa 1+1=10. A niekto povie, že v dvojkovej sústave 10 reprezentuje číslicu 2 z desiatkovej sústavy. Aj to je pravda. Ako to súvisí s podnikaním alebo riadením ľudí? V prístupe a v schopnosti hľadať pravdu. V knihe sú 9 plus 2 kapitoly, ktoré hovoria jednak o štandardných riešeniach rôznych situácií (aj keď to možno robíte úplne inak) ako aj o neštandardných riešeniach bežných situácií v podnikaní a riadení ľudí. V každom prípade tam nájdete veľa inšpirácie pre svoju prácu, či už ste podnikateľ, majiteľ firmy alebo vedúci pracovník. Nie je to o tom, či sa to niekomu páči alebo nie, ale o veciach, ktoré ak sa dobre zavedú do praxe vedú k merateľným výsledkom a úspechu. Takže vám želám, aby vaše počty, nech už robíte čokoľvek, vždy obsahovali tento základný vzorec: 1 + 1 = 11, pretože 1+1=2 – to dokáže skutočne každý.

Tajomstvá uzatvárania predaja – Tamás Kasza

14.21 
Tvoj príjem závisí od schopnosti uzatvoriť biznis! Nech je úspešnosť vašich ďalších predajných rokovaní až 80%! Nech zákazník pri rokovaní cíti neodolateľnú túžbu kúpiť to, čo mu ponúkate! Vyhnite sa situáciám, ktoré vám pri predaji strpčujú život! Táto kniha sa zrodila preto, aby ste sa ľahko a rozumne vyhli problémom, ktoré likvidujú vaše príjmy: Ako mám nájsť dostatok dobrých zákazníkov? Ako mám zabrániť tomu, aby zákazník nezneužil moje odborné vedomosti a neobjednal si to u konkurencie? Ako mám dosiahnuť dostatočný obrat napriek tomu, že je "veľa lovcov a málo tuleňov"? Ako mám zákazníka presvedčiť ku kúpe hneď pri prvom jednaní? Ako mám rýchlo uzatvoriť obchod, aby som zbytočne nestrácal čas? Ako sa mám naučiť vniknúť do osobnej sféry rôznych typov zákazníkov? Ako rieši námietky pravý špecialista na uzatváranie? Ako mám klásť tie správne otázky pre uzatvorenie? Ako sa máme vyhnúť tomu, aby na konci zákazník nepovedal "Ešte si to premyslím"? Ako mám presvedčiť ľudí, aby sa definitívne rozhodli? Predaj, tak ako ho poznáme z roku 2004, skončil. Už nefunguje tak, ako kedysi. Existuje jedna časť predaja, o ktorej vám ešte nikto nepovedal. Proces, v rámci ktorého dosiahnete, aby zákazník minul u vás svoje peniaze, sa nazýva UZATVÁRANIE. Uzatváranie má 13 krokov. Naučte sa ich a buďte úspešní. Kúpte si túto knihu!

Rozhodujúce stretnutie – Tamás Kasza

18.81 
Tamás Kasza napísal svoj ďalší bestseller. Dalo by sa povedať, že je to kniha pre ľudí pracujúcich v sieťovom marketingu. Ale nie je to celkom pravda. Zaoberá sa síce kľúčovou časťou obchodu, ktorá rozhoduje o úspechu alebo neúspechu v ňom, ale ide oveľa ďalej. Rozoberá ako presne ľudia pri hľadaní nových príležitostí rozmýšľajú, či sa jedná o to niečo si kúpiť, do niečoho sa zapojiť alebo si začať tvoriť vlastnú budúcnosť. Je vhodná pre každého človeka, ktorý sa venuje alebo chce začať venovať obchodu alebo živiť predajom. Sú v nej priamo praktické návody čo a ako robiť s potenciálnym spolupracovníkom alebo zákazníkom. Nikde inde to nenájdete!

Prirodzené zákony manažmentu – Arte Maren

23.72 
Kniha vás prevedie krok za krokom vytvorením prevratného manažérskeho nástroja, ktorý sa volá administratívna škála. Objavíte nasledovné životne dôležité faktory, ktoré je potrebné skoordinovať a dať do súladu: - Vnímanie: Dozviete sa, ako zvýšiť vaše schopnosti (potrebné na vytvorenie konečného výsledku akejkoľvek snahy alebo úsilia), ktoré sú nevyhnutné na to, aby ste posilinili dobre fungujúce oblasti svojho podnikania, práce či života. Alebo zlepšili akýkoľvek stav, ktorý potrebuje zmenu. - Štatistiky: Naučíte sa ako merať produkciu, aké štatistiky zaviesť a hlavne to, ako ich vyhodnocovať. Je to užitočná pomôcka - doslova nástroj. Tento nástroj, ak je použitý, dokáže spôsobiť oživenie produktivity v akejkoľvek oblasti podnikania alebo života. - Osobné štandardy: Naučíte sa kľúčové pravidlo porovnávania. Teda napríklad na akú úroveň si stanoviť svoje štandardy! „Firme sa nedarí, ale neskrachovali sme.“ „Nie som celkom zdravý, no som ďaleko zdravší ako ten ožran v priekope.“ S čím porovnávate? Svoje ciele nedosiahnete tak, že sa budete porovnávať s niečím horším! Táto životne dôležitá časť vám poskytne jasný náhľad na analýzu svojho potenciálu v porovnaní s tým, čo dosahujete a máte teraz. - Plánovanie: Zlyhaním v plánovaní, plánujete zlyhanie. Táto časť knihy o plánovaní je veľmi jednoducho aplikovateľná a prináša väčšiu istotu v rôznych oblastiach podnikania alebo života. - Smernice: Pravidlá hry. Smernica je kyslík vášho podnikania a zvykov a jej absencia často vytvára ťažkosti v rodine a živote. Je to ako krv. Máte napísané smernice? Dosahujete ich plnenie? Existuje úplný súhlas personálu alebo členov rodiny so smernicami? Napísaná smernica, ak je vydaná a odsúhlasená prináša rýchlosť, a rýchlosť je váš najlepší priateľ. V tejto úžasnej knihe sa dozviete prečo. - Účely a ciele: Toto je „najluxusnejšia, horná časť“ vašej „budovy podnikania a osobnej expanzie.“ Tu leží skutočná SILA. Táto časť samotná vám poskytne dostatok porozumenia, motivácie a zámeru na zrýchlenie vášho postupu pri dosahovaní vašich snov.