Štatistická indukcia pre ekonómov a manažérov – Viera Pacáková,Kolektív autorov

5.27 
Učebnica vysvetľuje základné metódy štatistickej indukcie, ktoré sú potrebné na správnu analýzu údajov získaných náhodným výberom v ekonomickej a sociálnej oblasti. Výklad metód bodových a intervalových odhadov a parametrických a neparametrických hypotéz je zameraný na ich pochopenie v primeranej hĺbke na správnu aplikáciu a interpretáciu v ekonomickej praxi. Učebnica obsahuje veľké množstvo riešených príkladov, čo umožňuje overenie teoretického zvládnutia jednotlivých metód. Návod na riešenie praktických úloh pomocou štatistického programového balíka SAS obsahuje kapitola 6. Kolektív autoriek má s výučbou metód štatistickej indukcie na univerzitách ekonomického zamerania dlhoročné skúsenosti. Veríme, že učebnica bude nielen užitočnou pomôckou pri štúdiu pre študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia, ale so záujmom po nej siahnu aj analytici a manažéri z ekonomickej praxe.

Základy ekonomie – Robert Holman

26.35 
Již třetí vydání úspěšné učebnice obsahuje základy ekonomie, na kterých může student stavět při dalším studiu pokročilejších kurzů ekonomie. Obsah učebnice je standardní (odpovídající obsahu obdobných učebnic), je ovšem více zaměřen na českou ekonomickou realitu. Kniha obsahuje řadu příkladů, které ukazují, jak ekonomický život v naší zemi odpovídá poznatkům a závěrům ekonomické teorie. Studenti ocení zejména srozumitelný a názorný výklad, který probíhá na příkladech a činí tak ekonomickou teorii méně abstraktní a lehce přístupnou i začátečníkům. Příklady a aplikace tvoří plných padesát procent textu knihy, což je u podobných učebnic ojedinělé. Učebnice umožní studentům nejen zvládnout základy ekonomie, ale také vytříbit ekonomický způsob myšlení. Třetí vydání obsahuje úpravu některých kapitol a dodatků a aktualizuje data a reálie české ekonomiky. Jak je patrno z názvu, učebnice je primárně určena studentům vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ. Je vhodná ale také pro ty zájemce, kteří se s ekonomií setkávají poprvé, chtějí ji porozumět a pochopit základní zákony fungování trhu. Z obsahu 1. Člověk v tržním prostředí 2. Chování spotřebitele: užitečnost a poptávka 3. Chování výrobce: náklady a nabídka 4. Tržní rovnováha a efektivnost 5. Směna a specializace 6. Nedokonalé trhy 7. Omezování konkurence 8. Zásahy státu do cen 9. Poptávka po výrobních faktorech 10. Nabídka práce a trh práce 11. Nezaměstnanost 12. Kapitál a úrok 13. Investiční rozhodování a podnikání 14. Externality 15. Volné zdroje, volné statky a veřejné statky 16. Veřejná volba 17. Domácí produkt 18. Spotřeba a investice 19. Peníze a poptávka po veřejných zůstatcích 20. Bankovní soustava, tvorba peněz a trh peněz 21. Agregátní poptávka, agregátní nabídka a potenciální produkt 22. Hospodářský cyklus 23. Hospodářský růst 24. Inflace 25. Měnový kurz 26. Platební bilance 27. Státní rozpočet 28. Měnová politika

Finanční strategie krok za krokem – Miloslav Keřkovský,Petr Novák,Kolektív autorov

17.41 
Finanční strategie je významným nástrojem zvyšování hodnoty firmy pro akcionáře. Nabízí celou řadu prostředků, s nimiž lze velmi účinně a efektivně pracovat a které, jsou-li vhodně použity, přinášejí výsledný pozitivní efekt v relativně krátkém čase. Účinnost finanční strategie záleží především na kvalitě manažerských týmů. Finanční strategie, obdobně jako ostatní funkční strategie či průřezová strategie, musí vycházet z analýzy mise a vize společnosti a nadřazených strategií. Cíle finanční strategie musí být v souladu se strategickými cíli podniku. Je přitom velmi důležité, aby oblast firemních financí byla efektivně řízena na všech úrovních – strategické, taktické i operativní. Praxe však ukazuje, že strategická úroveň řízení firemních financí bývá často zanedbávána a pozornost se zaměřuje především na „taktiku“, případně „operativu“. Finanční strategie obvykle zůstává ve stínu finančních analýz a finančního plánování, a to i v odborné literatuře. Publikace je zaměřena prakticky – poskytuje návod, jak vytvořit vhodnou finanční strategii. Objasňuje, jak je nezbytné metodicky postupovat, na co klást důraz a čeho se naopak vyvarovat. Kniha je určena nejen manažerům a vlastníkům firem, ale také studentům MBA studia i studentům VŠ ekonomického zaměření.

Ekonomický přístup k právu – Broulík,Bartošek

15.15 
Publikace představuje ekonomickou analýzu práva jako interdisciplinární a kontextuální přístup k právu, který může tuzemské právní teorii a praxi mnohé nabídnout. Reaguje na vzrůstající zájem právnické obce o tento u nás dlouho opomíjený směr. Spíše než alternativou k hlavním světovým učebnicím ekonomické analýzy práva je hlubším rozborem využitelnosti ekonomie v rámci práva. Mezi analyzovaná témata patří například obecný vztah mezi právem a ekonomií či pozice ekonomického přístupu k právu v evropském a konkrétně českém prostředí. Autoři čtenáře seznamují se základními pojmy, instituty a proudy moderního Law & Economics a dále nabízejí některé příklady aplikace ekonomické analýzy práva na konkrétní témata českého a evropského práva. Kniha je určena především právníkům zajímajícím se o využitelnost ekonomické analýzy v rámci řešení tradičních právních problémů. Seznámení se s právnickým pohledem na adekvátní roli ekonomie v právu však může být přínosné i pro ekonomy.

Jsme bohatí spotřebou, nebo majetkem? – Jakub Šteinfeld

8.88 
V současné době je ekonomika cílována a měřena především podle HDP, resp. jeho procentuálního zvýšení. Tento měřicí aparát dostatečně nepopisuje ekonomickou realitu. Interpretace změn HDP jako základního ekonomického ukazatele a cílového stavu ekonomiky je zavádějící a vede k rozdělování sociálních tříd a paradoxně k chudnutí ekonomiky. Tato kniha přináší jiný pohled na způsob měření ekonomiky, jehož základním stavebním kamenem je účetnictví, resp. konsolidace. V knize je také proveden pokus o prezentaci výsledků ekonomiky na základě účetnictví. Pokud takový pokus provedeme, zjistíme, že ekonomika neroste, jak nám téměř každý rok tvrdí HDP. Roste pouze obrat, resp. výše finančních prostředků, které se v rámci ekonomiky vyměňují. Celkové bohatství se však za posledních 10 let výrazně snížilo a snižuje se dále.

Ekonomická demokracia dnes – Peter Dinuš,Kristína Šabíková

3.80 
Predkladaný zborník sa venuje problematike ekonomickej demokracie. Diskusie o ekonomickej demokracii ako alternatíve k existujúcemu kapitalizmu sa u nás začali rozvíjať po vydaní prekladu knihy jej najvýznamnejšieho teoretika, amerického autora D. Schweickarta. S cieľom vypracovať program ekonomicky efektívnej a eticky vyhovujúcej formy socializmu, ktorý by mohol byť aplikovateľný do ekonomickej demokracie (zamestnanecká samospráva, spoločenská kontrola nad investíciami a férový trh). Editori: Schwarz sa vo svojom príspevku zaoberá možnosťou implementácie teórie ekonomickej demokracie do spoločenskej praxe. Juhár vymedzuje legislatívny rámec pre zavedenie ekonomickej demokracie v Slovenskej republike. Dinušová hľadá paralely medzi Schweickartovým modelom a procesom „socializmu 21. storočia” vo Venezuele. Hrubec navzájom porovnáva model Pareconu, model podnikovej ekonomickej demokracie a model samosprávnej ekonomickej demokracie. Švihlíková uvádza niektoré praktické príklady funkčných prvkov ekonomickej demokracie. Zborník môžeme považovať za voľné pokračovanie uvedenej publikácie Svet v bode obratu. Prevažujúcou ambíciou autorov predkladaného zborníka je nielen prispieť k relevancii uvažovania o základných princípoch ekonomickej demokracie, ale aj hľadať cesty jej presadzovania v praxi.

Kooperativizmus – Stanislav Jurčišin

7.32 
Autor na základe kritickej analýzy fatálnych nedostatkov kapitalistickej a socialistickej hospodárskej organizácie ponúka jej alternatívny spôsob fungovania nazvaný kooperativizmus. Umožní elimináciu centrálneho riadenia a zavedenie demokratických princípov aj do hospodárskej oblasti, zlepšenie sociálnej situácie a oveľa jednoduchší prístup k bývaniu. Každému človeku reálne zabezpečí, aby si slobodne a bez vydieracích tendencií zvolil prácu za mzdu umožňujúcu normálny život. Z celospoločenského pohľadu dôjde k definitívnemu posunu z otrocky ladenej organizácie k demokratickej organizácií - ku skutočnej vláde ľudu, o ktorej sa celé roky len hovorí, k posunu k transparentnej ekonomike založenej na reálnych hodnotách a k riešeniu azda všetkých, dnes neriešiteľne vyzerajúcich problémov.

Finančné dejiny Európy – Zsolt Horbulák

10.36 
Len máloktorá vec vie ľudí zaujať viac ako peniaze. Vychádzajúc z ekonomickej teórie ide o jediný statok, ktorý nedokáže nikdy u ľudí vyvolať pocit uspokojenia potreby. Akékoľvek množstvo peňazí totiž vlastníme, vždy by sme chceli mať ešte viac. Podoba peňazí sa časom menila. Pôvodne to boli úžitkové veci. Neskôr si úlohu platidiel prisvojili zriedka sa vyskytujúce, dobre tvarovateľné a odolné kovy. Nakoniec si ľudia vystačili už len s akýmisi náhradami, ktoré hodnotu len symbolizovali. S rozvojom peňazí úzko súvisí ich ukladanie a požičiavanie. Peniaze sú tovar, ale špeciálny tovar. Na označenie obchodníka s peniazmi sa ujalo pomenovanie bankár. Jeho činnosti regulovali nielen trhové zákony, ale aj mravné a náboženské princípy. Narábanie s peniazmi je súčasťou ľudskej kultúry. Peniaze však dobre slúžia aj štátu. Vyberanie daní posilnilo existenciu tejto inštitúcie. Cieľom tejto knihy je priblížiť premeny peňazí, bankovníctva a zdanenia všetkým tým, ktorí nemajú ekonomické vzdelanie ani hlbšie vedomosti z dejepisu, ale chceli by spoznať vývoj tohto fenoménu, ktorý mimoriadne ovplyvnil našu civilizáciu.

Magyarország a változó világban – Mihály Patai,Kolektív autorov

13.54 
Széchenyi István felfogásában csak az a jó hazafi, aki a honnak "lehetőt" kíván. A változások sűrű évtizedeiben önamgában a lehetőt meghatározni is nehéz. Nem csak azért, mert ami volt tegnap még, holnapra már kacat, vagy úttalan út. Elveszett évtized, kimaradt nemzedék, szétszakadt haza, bizonytalan remény, vagy épp az ellenkezője: kiindulópont, esély az újulásra. Honnan indultunk és hová tartunk? Az elmúlt évtizedek feszítő talányaiban és a hétköznapok tapasztalataiban sokféle válasz rejlik. Mi változunk-e, vagy a világ változik-e gyorsabban körülöttünk? Látjuk-e ennek tengelyét és iránytangenseit? Mert nem csak az a kérdés: van-e lehető, hanem sokkal inkább az: van-e lehetőség is? Tudjuk-e elviselni hiányát, vagy tudunk-e élni tartományában, gyarapítva őrizzük-e azt, ami a miénk? Ideje van már az összegzésnek és a kortörténetek összevetésének is. Ez a dialógus-kötet szinte jelképesen is, három nemzedék gondolatköreinek eszenciáját és három lehetségesnek vélt válaszirányát igyekszik felmutatni. A pragmatikus, a technokrata és az erős nemzeti irányultság mögött azonban egyaránt magasrendű tudás áll. Sőt, viták hevében is: Szív és Ész. Kötetünk közel egyesztendős beszélgetéssorozat termése. Őszinte beszéd mindarról, ami történt, vélemény a jelenről, a lehetséges utakról. Szakembereknek is forrásértékű olvasmány.

Oceňování nehmotných aktiv – Pavel Svačina

12.90 
Cílem knihy je vytvořit základní, ucelenou a provázanou koncepci oceňování nehmotných aktiv, ve které je výchozím bodem pojmenování a uchopení významných specifických rysů těchto aktiv. Souvisejícím cílem je reagovat na podstatné trendy, zejména v oblasti účetnictví akvizic dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Kniha je tematicky průřezová, neboť oceňování nehmotných aktiv je disciplínou dotýkající se významně oblastí právní, technické, účetní, daňové a teorie oceňování aktiv. Kniha je určena pro studenty vysokých škol, znalce a jiné odborníky, kteří působí v oblasti inovací a transferů technologií.

Nesporná řízení I – Karel Svoboda

20.10 
Tzv. zvláštní řízení soudní zákonodárce nově upravil v jediném kodexu, a tím je oddělil od běžných civilních sporů. Nynější právní úprava si zasluhuje podrobnou praktickou i teoretickou analýzu. Proto vydáváme vícedílnou monografii, která nezůstane na povrchu a pokusí se o ucelený výklad problémů, které jsou spojeny s interpretací aktuálních norem upravujících tzv. nesporná řízení. V knize se neomezujeme jen na procesní úpravu zvláštních řízení. Důsledně rozbíráme i jejich hmotněprávní podstatu a kriticky se vyrovnáváme s již existující a často protichůdnou komentářovou literaturou. První díl monografie věnujeme proceduře přivolení k zásahu do integrity člověka, řízení ve věcech nezvěstnosti a smrti, nahrazení souhlasu zástupce advokátní komory s obsahem listiny, na niž se vztahuje povinnost mlčenlivosti, řízení o úschovách a řízení o umoření listin. Ostatními zvláštními soudními procedurami se budeme zabývat v následujícím dílu.

Města a bohatství národů – Jane Jacobs

25.35 
V této knize rozvíjí Jane Jacobs myšlenku města jakožto hlavního hybatele pokroku a motoru rozvoje. Zavrhuje stagnaci, propaguje vynalézavost, inovace a dokonce i improvizaci jako lék na ekonomické problémy. Město je podle ní místo, které rozmanitost a proměnlivost podporuje, a kde vzájemně propletené vazby a aktivity vedou ke vzniku podniků, které na tuto proměnlivost reagují a vytvářejí ekonomický systém. Autorka tak bourá vžité představy o národním státu jakožto hlavním hráči na poli světového hospodářství. Tato kniha představuje pro ekonomii totéž, co pro moderní rozvoj měst znamená autorčino nejznámější dílo Smrt a život amerických velkoměst.

Ekonomie měst – Jane Jacobs

20.85 
Jedinečná kniha od uznávané americko-kanadské autorky, která se proslavila zejména svými teoriemi v oblasti rozvoje měst a komunit. V této publikaci přichází Jane Jacobs s myšlenkou, že města jsou hlavními hybateli ekonomického rozvoje, a upozorňuje tak na důležitou a přitom opomíjenou provázanost urbánního vývoje s vývojem ekonomickým. Dozvíte se, proč některá města bohatnou, zatímco jiná chudnou, a jak jejich růst či úpadek ovlivňuje celou ekonomiku.

Co si za peníze NEkoupíte – Michael J. Sandel

11.39 
Žijeme v době, kdy můžeme koupit či prodat téměř vše. Za poslední tři desetiletí došla situace tak daleko, že nám trhy a tržní hodnoty vládnou více než kdykoli předtím. Do této situace jsme se nedostali žádným vědomým rozhodnutím. Jako by se nám to přihodilo zčista jasna. A proč se obávat toho, že naše společnost spěje do stádia, kdy bude vše na prodej? Věci totiž mohou časem ztratit svou hodnotu. Věděli jste například, že můžete: •zaplatit za předbíhání ve frontě, •koupit služby lékaře, aby vám byl k dispozici 24 hodin denně, •koupit právo imigrovat do Spojených států Amerických, •pojistit se proti placení pokut, •koupit právo na zastřelení mrože či nosorožce, •uzavřít jménem nemocného či starého člověka životní pojištění, platit ji a po smrti onoho člověka shrábnout tučnou pojistku? Přijde vám normální dávat místo dárků peníze? Nechat si platit za „darování“ krve? Kam se poděly tradiční hodnoty? Chceme opravdu žít ve společnosti, ve které je všechno na prodej? Nebo stále existují určité morální a občanské statky, které si za peníze nelze koupit? Michael J. Sandel je profesor na Harvardově univerzitě, také byl hostujícím profesorem na pařížské Sorbonně a zúčastnil se diskuzí Tanner Lectures on Human Values na Oxfordské univerzitě. Jeho knihy byly přeloženy do osmnácti jazyků a jeho přednášky na Právnické fakultě Harvardovy univerzity sledovali lidé online či na televizních obrazovkách po celém světě. V roce 2010 byl časopisem China Newsweek jmenován „nejvlivnějším cizincem roku“ v Číně.

Ekonómia dobra a zla – Tomáš Sedláček

20.80 
Druhé, značne rozšírené a prehĺbené vydanie autorovej prvotiny publikovalo v roku 2011 prestížne nakladateľstvo Oxford University Press. Od tej doby kniha oslovuje čitateľov po celom svete. Ekonómia dobra a zla bola preložená do 14 jazykov (vrátane čínštiny či kórejčiny) a zožala úspech zahraničnej kritiky (Financial Times, New York Times, Die Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung) i na akademickej scéne. V Nemecku a Švajčiarsku sa ihneď po vydaní stala bestsellerom. V roku 2012 získala Cenu pre najlepší ekonomický titul na Medzinárodnom knižnom veľtrhu vo Frankfurte. Dočkala sa tiež úspešného divadelného spracovania pre české i zahraničné publikum (Londýn, Helsinki, Luxemburg, Bukurešť). Ekonómia dobra a zla ukazuje, ako farbisto vedeli o majetku, vlastnom úžitku a spoločenskom blahu premýšľať naši predkovia. Autor berie čitateľa na dobrodružnú púť ku koreňom našej civilizácie a na príkladoch starých Sumerov, Hebrejov, antických mysliteľov, či fi lozofa Descarta ilustruje, aké inšpiratívne je sledovať premeny ľudského hľadania z hľadiska ekonómie, pokiaľ je zasadená do širšieho kontextu. V autorovom podaní je ekonómia krásny humanitný odbor, ktorého korene a súvislosti idú omnoho hlbšie, než si dnes človek dokáže predstaviť. Kniha je ale niečím viac než len sondou do dejín ekonomického myslenia. Ukazuje, koľko čerstvých a prekvapivo relevantných myšlienok môžeme v dedičstve starých civilizácií nájsť. A hlavne, ako presvedčivo s nimi možno ísť proti prúdu a kacírsky búrať stereotypy, s ktorými dodnes pracujeme – ako ľudia každodenného života i ako vedci aleboekonómovia.Sedláček dáva ekonómii nový rozmer, dosah a rozlet a prepája ju s fi lozofi ou, umením, náboženstvom i súčasnou fi lmovou tvorbou – vytrháva ju zo zajatia čisto technickej analýzy. V prvej časti tejto knihy hľadá ekonómiu v mýtoch a v druhej mýty v ekonómii. Oboje je vďaka autorovmu rozhľadu, erudícii a čítavému spracovaniu unikátnou príležitosťou, ako spoznať našu dobu, samých seba i svoj vzťah k veciam hmotným i duchovným.

Ekonomie prestiže – James F. English

14.69 
Kniha profesora anglické literatury na University of Pennsylvania se zabývá vznikem, historií a fungováním literárních a filmových cen i vším, co se kolem nich odehrává. Popisuje způsoby, jak ceny a jejich udělování zavedly jakousi "hru", která se spoléhá na příznivé přijetí či rozhořčení, jež vzbuzují u kritiků i nominovaných. Autor sleduje statistické údaje o růstu publikovaných knih i o vzniku nových cen. Český překlad bude doplněn studií reflektující české literární ceny a jejich historii. Časopis New York Magazine vyhlásil publikaci J. F. Englishe nejlepší akademickou knihou roku 2005.

Proč je vzduch zadarmo a panenství drahé – Lukáš Kovanda

9.49 
Proč jsou obézní dívky svolnější k rizikovému sexu než jejich atraktivnější vrstevnice? Proč fyzicky atraktivní lidé dostávají půjčku na nižší úrok než ti méně vzhlední? Proč se metrosexualita finančně vyplácí a proč se modroocí muži ze severu Evropy v baru zpijí spíše než Španěl či Ital? I na tyto otázky dnes hledají odpovědi ekonomové – a kniha Proč je vzduch zadarmo a panenství drahé je plná odpovědí. Ekonomie je často vnímána jako potřebná, nicméně poněkud „sucharská“ věda. Lukáš Kovanda nechce bořit mýty. Možná je jen lehce nabourat. Cílem jeho „učebnice pop-ekonomie“ je dokázat, že ekonomie je vlastně docela zajímavá a třeba i vzrušující věda, která má hodně co říci k celé škále společenských otázek.

Základy makroekonomie – Ingrid Majerová,Pavel Nezval,Pavel Tuleja

13.77 
Díky této knize získáte přehled toho nejdůležitějšího z oblasti makroekonomie. Autoři věnují pozornost hlavním makroekonomickým agregátům, modelům, problematice peněz a jejich roli v ekonomické teorii. Dozvíte se základní informace o nezaměstnanosti a trhu práce, zahraničním obchodě, fiskální a monetární politice a mnoha dalších makroekonomických tématech.

Matematické modelování – Jan Fábry

10.35 
Publikace obsahuje základní přehled disciplín, které patří do oblasti operačního výzkumu a ekonometrie. Z obsahu: Lineární programováni; Teorie grafů; Řízení projektů; Modely řízení zásob; Modely hromadné obsluhy; Teorie rozhodování; Simulační modely aj.

Peniaze – Alena Pauličková

7.13 
Peniaze nehrajú len svoju klasickú úlohu v bežnej domácnosti, ale aj úlohu oveľa väčšiu, silnejšiu - národohospodársku. Peniaze ovládajú svet, ale kto ovláda peniaze? Ako ich získať? Odpovede sú mnohoraké: požičať si, investovať, zobrať si úver... Každá z týchto činností je spojená so získavaním konkrétneho postupu. Zorientovať sa v súčasnom finančnom trhu, čo sa týka úverov, nemusí byť až také jednoduché, najmä ak vás neustále prenasledujú reklamné letáky a spoty, ktoré ponúkajú to pravé riešenie - počnúc kreditnými kartami, kontokorentnými úvermi ( povoleným prečerpaním úveru ) až po úvery na bývanie, prípadne na iné účely. Pri rozhodovaní o type pôžičky a ako dlho ju chcete splácať. A samozrejme, dôležité sú aj vaše príjmy. Táto publikácia by mala byť aspoň malým pomocníkom k tomu, ako sa možno dostať k peniazom a nepremárniť ich. Poskytne čitateľovi základnú orientáciu v načrtnutej problematike.

Finanční inteligence pro manažery – Kolektív autorov

15.67 
Od manažerů se očekává, že budou sebevědomě ovládat finanční data a používat je. Někteří ovšem mohou mít s porozuměním těmto číslům problém a mohou mylně finanční data uctívat, místo aby je zpochybňovali a napadali. Kniha je určená především manažerům a majitelům podniků. Vysvětluje základy financí způsobem přístupným všem, a pomůže tak porozumět tokům peněz ve firmě a jejich vlivu na chod podnikání.

Býkem v Číně – Jim Rogers

2.75 
Pokud alespoň trochu sledujete zprávy, určitě vám neuniklo, že právě Čína je zemí, která se nejspíš brzy stane hlavní politickou i ekonomickou velmocí. V posledních letech se zbavuje nálepky levné továrny a její ekonomika prožívá obrovský boom. Neu stále bohatnoucí miliarda Číňanů, i když pořád ještě s omezenými lidskými právy, chce stejně jako lidé na západě jezdit kvalitními auty, nosit značkové oblečení a poslouchat iPod. Před investory nyní stojí vzrušující úkol, jak a kde využít všech příl ežitostí, které jsou s rozvojem Číny spojeny, a stejně tak je pro ně důležité seznámit se s potenciálními riziky, která mohou jejich investice ohrozit. Tento bestseller světově uznávaného investora Jima Rogerse přiblíží možnosti investování v Číně, p oskytne vodítko, na která odvětví se zaměřit, a také nabídne několik konkrétních tipů na zajímavé společnosti, jež by mohly investorům přinést nejvyšší zhodnocení. Po přečtení této knihy se určitě i vy stanete býkem v Číně.

Dramata a frašky ekonomie – Pavel Kohout

11.12 
Ekonom Pavel Kohout (*1967) nám ve své knize nabízí základní vhled do těchto i jiných problémů. Opírá se při tom o svou širokou erudici, publicistický talent a otázky, které mu v zastoupení laiků klade jiný Pavel Kohout (*1928), spisovatel a dramatik . Jejich dialog, publikovaný na pokračování na stránkách Lidových novin od října 2010 do září 2011, představuje svéráznou učebnici ekonomického myšlení. Nenabízí sice žádný systematický přehled pojmů a nevyžaduje žádné nudné biflování pouček a zákonů , za to však poskytuje hlubší porozumění ekonomickým silám, jimiž jsme zmítáni. Kniha je doplněna šestnácti vtipnými ilustracemi kolážemi Miroslava Huptycha

Rodová perspektíva v ekonómii – Kolektív autorov

3.80 
Názov v poradí štrnástej publikácie z radu Aspekty sa vzťahuje na prvý seminár na Slovensku venovaný rodovej perspektíve v ekonómii, ktorý spoločne usporiadali zastúpenie Friedrich Ebert Stiftung v Bratislave a ASPEKT v spolupráci so zastúpením nadácie Heinrich Böll Stiftung vo Varšave. V tomto zborníku prinášame súbor analýz, ktoré vychádzajú z príspevkov prednesených na seminári a rôznymi spôsobmi sa pokúšajú prelomiť „strategické mlčanie" na tému rodových vzťahov v ekonómii. „Rod pritom chápem ako sociálnu konštrukciu ukotvenú v politicko-ekonomickom štruktúrnom kontexte. Rodové vzťahy sú mocenskými vzťahmi. Prelínajú sa celou spoločnosťou, sú zasadené do ekonómie a ekonómia ich reprodukuje." Gabriele Michalitsch „Kritické konfrontácie žien s neoliberálnou ekonómiou v predchádzajúcom desaťročí zlomili dvojaký mýtus: jednak mýtus rodovej neutrality makroekonómie, jednak ten, že makroekonómia je výlučne expertným terénom." Christa Wichterich