Zobrazených 1–24 z 3752 výsledkov

Ilustrované dějiny Evropy – Huey-Hsi Liang

17.77 
Výjimečná kniha o naší nedávné historii, u níž se rozhodně nebudete nudit. Vyprávět dějiny stručně, srozumitelně, ale přitom zasvěceně není zrovna jednoduché. Vyžaduje to velké umění slova i hlubokou znalost látky. A také odvahu. Odvahu k tomu, vybrat z dějin, co autor považuje za nejdůležitější, odvahu vystavit se výtkám, že tento typ prací dějiny příliš zjednodušuje. Každý takový zdařilý pokus je však velmi cenný, neboť dokáže zaujmout širokou čtenářskou obec. Proto je vzácná i tato kniha. Její autor prokázal odvahu už tím, že se snaží čtenáři vyprávět o období, které většina z nás považuje za málo atraktivní – o dějinách Evropy v 19. a 20. století. Svého úkolu se však zhostil tak nápaditě, že nám odteď budou dějiny moderní Evropy připadat jako vzrušující román. Není zde nouze ani o zápletky, ani o kladné a záporné hrdiny. Forma rozhovoru dodává vyprávění švih a hlavně umožňuje autorovi vše jasně a přehledně podat a vysvětlit. A protože velkou pozornost věnuje autor našim dějinám, bude tato kniha pro českého čtenáře dvojnásob přitažlivá. Přinejmenším ho zaujme nápaditá grafická podoba textu. Neznamená to ovšem, že knihu ocení pouze mladší čtenáři nebo ti, pro které dějepis nepatřil k oblíbeným předmětům. Má co sdělit i těm, kteří již o dějinách moderní Evropy něco vědí. Jen málo lidí se dnes dokáže podívat na evropské a zejména pak české, rakouské a německé dějiny ve 20. století z tak neobvyklé – a hlavně zajímavé – perspektivy jako profesor Hsi-Huey Liang. Jeho otec, Lone Liang, byl čínským diplomatem a sloužil také v Berlíně a Praze. To způsobilo, že jeho syn Hsi-Huey si v dětství dokonale osvojil němčinu a částečně češtinu. Střední Evropa ho fascinovala.

Hranicím navzdory – Lukasz Kaminski,Petr Blažek,Grzegorz Majewski

26.56 
Kniha tří historiků, dvou polských a jednoho českého, je věnována vzniku a postupnému formování Polsko-československé solidarity na pozadí historického vývoje Polska a Československa od konce druhé světové války do roku 1989. Podává plastický a mnohdy dramatický obraz paralelního, byť nikoliv symetrického utváření opozičních hnutí v obou zemích a pokusů o přeshraniční spolupráci až po vytvoření neformální organizace v roce 1981. Od tohoto data Polsko-československá solidarita hrála zásadní roli ve vzájemné informovanosti a podpoře polských a československých opozičních hnutí a skupin. V 90. letech pak mnozí její členové zaujali přední místa na politické scéně obou sousedních států.

Krypta – Hubert Wolf

11.39 
Tradice církevního života se v jednotlivých zemích a později i světadílech utvářely už od doby apoštolské. Některé přetrvaly staletí, jiné zanikly, přestože mnohdy uchovávaly vzácné hodnoty. Právě jimi se ve své nové knize zabývá významný současný teolog a církevní historik Hubert Wolf. Ve svém díle „sestupuje do krypty“, do hlubin církevních archivů a vynáší na světlo doklady o životě církve, v nejednom případě skryté i očím historiků. Objevuje i formy, které by mohly sloužit jako alternativní modely pro současnou církev. Zejména druhý vatikánský koncil je autorovi důkazem, že i římská církev umí osvěžit paměť a tvořivě navázat na tradice neprávem opomíjené. Na základě archivního materiálu připomíná Wolf dobu, kdy papežové bývali součástí funkčních grémií, biskupové byli voleni, kdy slovo laiků mělo svou váhu a ženám byly svěřovány významné funkce. Na deseti příkladech z různých období dějin křesťanství od středověku po současnost ukazuje, že katolictví bylo vždy schopné se vyvíjet. Připomíná i skutečnost, že katolická církev, její existenciální proud s mnoha vedlejšími rameny, byla římským centralismem svedena do jednoho řečiště teprve v 19. století. Závěrečnou kapitolu věnuje autor papeži Františkovi.

Židé v Gulagu – Jan Dvořák,Adam Hradilek

13.62 
Publikace přináší 21 rozhovorů s československými uprchlíky židovského původu, kteří se v letech 1939–1941 ocitli v sovětských pracovních či zajateckých táborech. Reprezentují osudy okolo dvou tisíc Židů původem z Československa, kteří se útěkem na východ sice vyhnuli útlaku ze strany německých a maďarských okupantů či slovenských fašistů, ale většina z nich byla Sověty za nelegální překročení hranice, špionáž a další vykonstruované trestné činy odsouzena k mnohaletým trestům nucené práce v táborech Gulagu. Specifickou skupinu pak tvořili Židé, kteří buď zběhli, či padli do sovětského zajetí jako členové pracovních jednotek maďarské armády. Publikace mapuje čtyři vlny útěků – z protektorátu, z nacistického tábora v Nisku, z Podkarpatské Rusi a ze zmíněných pracovních jednotek maďarské armády. Každá kapitola je uvedena popisem okolností vzniku uprchlické vlny a jejích specifik. Na tento úvod vždy navazuje soubor rozhovorů s pamětníky, které autoři publikace sami zaznamenali nebo získali z archivů po celém světě. Rozhovory doplňují nedávno odtajněné a zpřístupněné dokumenty a fotografie z archivů NKVD, které se autorům podařilo dohledat zejména v ukrajinských archivech.

Útěk z koncentračního tábora Natzweiler – Josef Mautner-Brixi

15.68 
Z kmenového lágru koncentračního tábora Natzweiler v Alsasku se během celé války podařil jenom jediný útěk. Dne 4. srpna 1942 se pětice vězňů převlékla do uniforem SS a v osobním automobilu projela řetězem stráží na svobodu. Nacistům se podařilo chytit jen jednoho, zbylí čtyři se dostali přes okupovanou a jižní Francii na území kontrolované Spojenci. Jedním z nich byl i český důstojník JOSEF MAUTNER-BRIXI. Ten po svém příjezdu do Londýna napsal obsáhlou zprávu o poměrech v nacistických koncentračních táborech, která se stala důležitým svědectvím při pří - pravě poválečného stíhání nacistických válečných zločinců.

Pyrenejští kondoři 2 – Carlos Barberán

25.56 
Druhá část historie letecké války ve Španělsku z pohledu nacionalistické strany přibližuje nasazení německé Legie Condor, její organizaci, bojovou techniku a letecký personál. Příběhy některých osobností, z nichž se ještě nad Španělskem nebo později během 2. světové války stala proslulá stíhací esa Luftwaffe, přitom nabízejí mnohdy velmi překvapivý a dosud přehlížený pohled na jejich výcvik, osudy a charakterové vlastnosti. V knize samozřejmě nechybí ani profily jejich ruských protivníků a jejich letadel.

Zlá léta Böse Zeiten – Zdeněk

11.12 
Autor Zdeněk Rydygr se pokusil v kontextu republikových i celoevropských událostí shrnout téma spolužití dvou národů, Čechů a Němců, v jednom okrese bývalého sudetského pohraničí. Kniha začíná koncem rakouského císařství, nese se přes klady i zápory první republiky, ničivá léta druhé světové války až po poválečná "účtování". Mimo autentických vzpomínek pamětníků z obou stran se autor snaží osvětlit některé příčiny vzájemného odcizení až nepřátelství obou národů. Jeho důsledkem bylo, že 3300 zákupských Němců, kteří se tu přes šest století vedle Čechů rodili, žili a umírali, čekal v letech 1945 - 1946 transfer a nucený odchod. Samostatnou část publikace tvoří tabulky a seznamy spolu s některými dosud neznámými dokumenty a fotografiemi.

Výzbroj československého vojenského letectva 1945-1950 – 2.díl – Miroslav Irra

15.80 
Kniha navazuje na I. díl vydaný v roce 2015 prezentací letadel čs. letectva, nezahrnutých v I. dílu, tedy letounů bitevních, lehkých bombardovacích, stíhacích, dále vrtulníků, kluzáků a větroňů. Kniha se dále zabývá problematikou kamufláže a markingu letecké techniky čs. letectva ve sledovaném období, rovněž podává souhrnný přehled výzbroje letadel čs. letectva, tedy hlavňových zbraní, leteckých pum, leteckých raket (ty byly ve sledovaném období spíše ve stadiu zkoušek trofejního materiálu a pokusů o vlastní vývoj). V závěrečné části se kniha zabývá průběhem a výsledky zkoušek trofejních zbraní – řízené pumy PC 1400FX a řízené střely Hs 293A.

Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v rokoch 1946 – 1949 – Juraj Purgat

16.15 
Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v rokoch 1946 - 1949 ako súčasť povojnovej obnovy demokratickej československej štátnosti (Od Košíc po Štrbské Pleso) Edícia MONOGRAFIE A ŠTÚDIE, Zväzok 28 Vydanie tohto typu, aký predstavuje predložená práca, je vysoko potrebné za situácie, kedy i autori -nositelia vedeckých kvalifikácií zverejňujú k danej tematike práce, resp. poriadajú cykly verejných prednášok , etc., ktoré sa maskujú pod vedeckou formou, pričom znamenajú politikárske výklady v duchu jak politických záujmov, tak ideológií, mimo poľa skutočnej vedy, až po ospravedlnenie vojnových prečinov a podceňovanie až ospravedlňovanie vojnových zločinov, ktorých sa dopustili príslušníci maďarskej menšiny. To predstavuje ďalší závažný dôvod, prečo je vydanie práce Juraja Purgata obzvlášť aktuálne a mimoriadne žiaduce.

Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia – Šimon Marinčák

11.40 
V dňoch 9. 10. júna 2016 sa v prednáškovej miestnosti Centra spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach uskutočnila interdisciplinárna vedecká konferencia s názvom Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia. Konferenciu zorganizoval Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v spolupráci s Centrom spirituality Východ-Západ Michala Lacka a Teologickou fakultou Trnavskej univerzity v rámci riešenia projektu APVV-14-0029 Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia. Odborný program konferencie tvorili štyri rokovacie okruhy, v rámci ktorých účastníci predniesli referáty a živo diskutovali o jednotlivých prednesených referátoch. Súbor vedeckých štúdií predstavuje výsledky výskumov o živote podnes sa rozvíjajúceho dedičstva stáročných vzťahov založených na kultúrnej komunikácii medzi východným a západným kresťanstvom. Iba na tomto pozadí systematického výskumu písomnej kultúry, ktorá zachytáva obraz života jednotlivcov i celej spoločnosti poznačenej konfesionálnou príslušnosťou, etnickou a jazykovou identitou, možno pochopiť vzťahy vyplývajúce z krehkej synergie noriem každodennosti v religiózne diverzifikovanej spoločnosti pod Karpatmi.

Zatemněno – Lucie Antošíková

20.09 
Navzdory rostoucímu zájmu badatelů humanitních oborů představuje období protektorátu Čechy a Morava doposud nepříliš probádanou oblast českých dějin. Monografie Zatemněno: česká literatura a kultura v protektorátu je proto příspěvkem k lepšímu poznání a pochopení této velmi specifické fáze naší literární a kulturní historie. Kolektiv autorů čtenářům předkládá dvacet sedm aktuálních sond do problematiky protektorátní tvorby a kulturní politiky, které se opírají o výzkum dobového nejen českého, ale i německého materiálu a usilují o jeho adekvátní historickou interpretaci. Cílem ovšem je dané kulturní období nahlédnout novýma očima, mimo tradiční výkladová schémata, a na úrovni dnešního poznání tak pojmenovat mechanismy, jež určovaly tehdejší společenský a kulturní život a ovlivňovaly podobu tvorby literární, divadelní, hudební, filmové či rozhlasové

Války na moři – Od první světové války do současnosti – Robert Jackson

37.95 
Vyčerpávající přehled dějin námořních válek od roku 1914, od střetu britských a německých bitevních lodí u Jutska v roce 1916 přes námořní tažení a bitvy druhé světové války až po námořní srážky u Falklandských ostrovů či patovou situaci v ponorkové výzbroji za studené války. • Publikace obsahuje archivní akční fotografie námořních bitev, válečných lodí a ponorek včetně barevných siluet nejvýznamnějších plavidel. • Chronologický přístup umožnil autorovi nastínit jak milníky námořních válek včetně potopení Bismarcku a bitvy u Midway v průběhu druhé světové války, tak třeba i vývoj prvních jaderných ponorek. • Publikace vychází z do detailu probádaných historických údajů a přináší bohaté informace včetně výčtu námořních bombardování. Fotografie doplňují speciálně zhotovené barevné mapy.

Bratislavské banky – 2. vydanie – Marián Tkáč

12.26 
Krátka, ale zaujímavá je história bratislavských bánk od vzniku Československa po koniec 40. rokov s exkurzom do čias monarchie. Hoci sme mali málo bankárov, najvýznamnejší z nich, americký Slovák Michal Bosák, založil v Bratislave vlastnú banku a jeho podpis figuruje dokonca aj na americkom dolári. Medzi známymi bankovými úradníkmi a bankármi boli aj osobnosti, ako Hviezdoslav, Tajovský, Hodža, Blaho, Juriga, Okánik, Karvaš, Tvarožek a ďalší. V knihe sú opísané nielen ich osudy, ale aj osudy najslávnejšieho slovenského bankárskeho rodu Makovickovcov, pohnutý život Imricha Karvaša, záhadná smrť Tomáša Tvarožka, súvislosti vzniku novej meny v 20. rokoch, povojnová menová reforma a napokon centralizácia bánk v čase budovania socializmu. V 21 kapitolách tu nájdeme známe i menej známe osobnosti, udalosti, príbehy, množstvo fotografií a dobových dokumentov súvisiacich s peniazmi a bankami na "bratislavskej Wall Street", ktorá viedla v polovici 20. storočia po dnešnej Štúrovej a Medenej ulici, ale aj históriu objavenia zlatého pokladu biatekov pod novostavbou Tatra banky.

Ulice a námestia Bratislavy – Mesto Františka Jozefa – 2.vydanie – Tivadar Ortvay

12.26 
Od vydania knihy Pozsony város, utcái és terei – Ulice a námestia Bratislavy (1905) uplynulo viac ako sto rokov. Čitateľom sa dnes dostáva do rúk slovenské vydanie. Bratislava mala začiatkom 20. storočia päť mestských častí (Altstadt, Ferdinadstadt, Franz Josefstadt, Theresienstadt a Neustadt). Tretí mestský obvod sa začiatkom 20. storočia nazýval Mesto Františka Jozefa (Franz Josefstadt, Ferencz-József-város) na počesť cisára Františka Jozefa I. Patrilo sem 45 ulíc a námestí. Autor, historik, znalec mesta a vynikajúci rozprávač, nás sprevádza na prechádzke po nábreží Dunaja, cez dnešné Hviezdoslavovo námestie, po Dunajskej ulici až k Ondrejskému cintorínu, cez Poľnú ulicu k Malej stanici na Mlynských nivách a k nákladnému prístavu na Dunaji. Pristavuje sa pri pomníkoch, významných budovách a slávnych osobnostiach, ktoré tu žili a zanechali stopu v dejinách mesta. Kniha je bohato ilustrovaná 130 unikátnymi dobovými fotografiami.

Obsadenie Bratislavy 1918 – 1920 – 2. vydanie – Jozef Hanák

12.26 
Mimoriadne zaujímavé rozprávanie o málo známych súvislostiach so vznikom 1. ČSR. Autor na veľmi veľkom množstve historických skutočností približuje situáciu v budúcom hlavnom meste Slovenska. Po skončení 1. svetovej vojny a Trianone maďarská vláda nechcela opustiť mesto, až ju napokon vytlačili čs legionári z talianskeho frontu a regulárna čs armáda. Ide o krátke obdobie, kedy sa Bratislava volal Wilsonovo, kedy po vytlačení maďarských vojsk z územia mesta prišla slovenská vláda zo Žiliny. Autor opisuje príchod českých Sokolov a ich účasť na oslobodení mesta, tragický prílet M.R.Štefánika, útoky Kunových vojsk na Bratislavu, návštevu TGM a posledného cisára monarchie Karola I. Na pozadí týchto dejinných skutočností autor vykresľuje spoločenské, etnické a politické prostredie Bratislavy a jej okolia.

Erdélyi városok

6.75 
A magyarlakta városok történelmének bemutatásával Erdély magyarságának és a többi népcsoport történelmét is megismerjük. A sok vihart átélt Erdély városai nem csak gyönyörűek, de épp történelmükből adódóan nagyon gazdag és értékes építészeti örökséggel is bírnak.

Magyarország megyéi

6.75 
Egy átfogó könyv Magyarország megyéiről. Minden megye önállóan kapott bemutatkozási lehetőséget, hogy megismerhessük az egyes területek gazdaságát, természeti adottságait, legfontosabb nagyvárosait, rövid történelmét és érdekességeit.

Nacistická kulturní politika v Protektorátu – Volker Mohn

22.19 
Monografická práce Volkera Mohna je zásadním příspěvkem k fungování nacistického režimu a správy Protektorátu Čechy a Morava a rovněž k chování české společnosti za okupace. Autor využil všechny dostupné archivní materiály jak české, tak německé provenience, zpracoval dobové publikace v obou jazycích a rovněž tak i dosavadní odbornou literaturu. Podle nacistické propagandy prožívali Češi za Protektorátu dobu kulturního rozkvětu. Takové tvrzení je samozřejmě třeba odkázat do říše legend. Přesto však právě v kulturní oblasti zbýval českému obyvatelstvu poměrně nemalý prostor pro realizaci, nenutili mu jen propagandu a nepředkládali jen lehkou zábavu. Lidé měli i nadále přístup k národním klasikům, v Národním divadle se hrála Prodaná nevěsta a z literárních děl 19. století se stávaly bestsellery. Rovněž většina umělců mohla zpočátku dál pracovat, pokud své působení přizpůsobili postulátům německých úřadů. Okupační režim se pro takovou formu kulturní politiky rozhodl především z toho důvodu, že mu šlo o zachování klidu v Protektorátu a nerušené fungování zbrojní výroby. Autor podrobně a plasticky líčí, jak v jednotlivých oblastech literatuře, hudbě, divadlu a filmu reagovaly na německé zákroky české úřady, instituce a v neposlední řadě umělci. Ukazuje, jak je obtížné přiřazovat jejich chování ke zdánlivě jednoznačným kategoriím jako odpor a odboj nebo kolaborace. Rozporuplnost a nejednoznačnost situace českých umělců i obtíže při hodnocení jejich postojů za Protektorátu pak vykresluje na konkrétních příbězích umělců spisovatele Františka Kožíka, dirigenta Václava Talicha a populárního krále komiků Vlasty Buriana.

Dávno zapomenutá bitva – Petr Enc

13.35 
Přijdete-li k bočním vchodovým dveřím chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi, pak nad vámi bude skryta v ruchu jednadvacátého století zazděná dělová koule, jako studená němá vzpomínka na dávný a zapomenutý boj. Málokdo o ní ví, málokdo se u ní zastaví a mezi místními lidmi se traduje, že pamatuje Švédy. A přitom není švédská. Její příběh začíná 2. května roku 1757, kdy jako posel smrti opustila jícen děla, aby zabíjela lidi. Čas zavál jejich hroby, a tak dnes již nevíme, kde leží rakouští a pruští vojáci, jejichž mladé životy jim tady vzala válka. Tato kniha je unikátním a svého druhu jediným dokumentem, který starou historii znovu odkrývá…

Putovanie dejinami pod múrmi Oravského hradu – Michal Bada,Alena Bartlová

8.55 
Orava je zaujímavý región s prekrásnou prírodou, ale aj množstvom historických pamiatok, spomedzi ktorých vzniká najmä Oravský hrad. Kolektív vedeckých pracovníkov Historického ústavu SAV a ich kolegov čitateľovi osvetľuje nielen kľúčové dejinné momenty Oravy, ale približuje aj rôzne fenomény vývoja tohto regiónu a jeho obyvateľstva od stredoveku až po polovicu dvadsiateho storočia. Publikácia je dôkazom, že mikrodejiny, regionálne dejiny a makrodejiny nie sú protikladom, ale ide o dva interpretačné smery, ktoré sa môžu a majú prelínať.

Pre blaho nášho ľudu, všetkých našich kráľovstiev a provincií – Ingrid Kušniráková

18.05 
Panovanie Márie Terézie sa podľa zvolených priorít a rozsahu reforiem zvyčajne delí na dve časti. Prvá sa začína nástupom na trón a končí sa spolu s rakúsko-pruskými vojnami v roku 1763, druhá je vymedzená rokmi 1763 - 1780. V prvom období sa realizovali reformné opatrenia, ktoré mali vzhľadom na prebiehajúcu vojnu priniesť okamžitý finančný zisk. Tie sa však vzťahovali len na rakúske a české krajiny, Uhorska sa v podstate nedotkli. Po roku 1763 pristúpila viedenská vláda k radikálnym a zásadným reformám, ktoré pravdepodobne zasiahli do všetkých oblastí spoločenského života aj v uhorskej časti monarchie. V historiografii sa prioritne spomína úprava poddanskej otázky, reforma súdnictva, katolíckej cirkvi a školstva. Menej sa už reflektuje skutočnosť, že pod vplyvom kameralizmu a populacionistického učenia sa populácia začala vnímať ako základ bohatstva štátu a početné opatrenia smerovali nielen k jej zvýšeniu, ale aj skvalitneniu. S tým úzko súvisela reforma zdravotníctva, sociálnej starostlivosti i početné nariadenia o ochrane zdravia a ľudských životov.

Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy – Martin C. Putna

13.29 
Střední Evropa jako most mezi Západem a Východem Kniha z pera známého literárního historika navazuje na úspěšnou dvojici Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity (2015) a Obrazy z kulturních dějin americké religiozity (2010). Na svých literárně-historických toulkách prochází Martin Putna širokým územím někdejšího rakousko-uherského mocnářství, od Čech, Moravy a Slezska přes území Rakouska a Uher až do Sedmihradska, Chorvatska, Dalmácie, Haliče, Bukoviny a Bosny. Jeho kniha je galerií obrazů a zemí, náboženských proudů a myšlenkových konceptů, autorů a děl, jejímž cílem je nové vysvětlení a osmyslení Střední Evropy, tohoto „duchovního prostoru proměnlivých hranic“. Vzdor oné „jakoby nekonečné mnohosti a pestrosti“ nakonec v této oblasti nalézá zřetelné rysy společných duchovních dějin. Jejich počátek splývá s počátkem vlády Habsburkůnad středoevropským prostorem a s jejich snahou bránit jej před tureckým a posléze i protestantským nebezpečím. Skutečná Střední Evropa se však podle Martina Putny neutváří v době barokního mocenského tlaku na náboženskou jednotu a rezistence proti němu, ale v „umírněném rakouském osvícenství“, které „pokládá náboženskou toleranci nikoliv za vynucenou slabost, nýbrž za výsostnou křesťanskou ctnost“ a snaží se postupnými proměnami odpovídat na potřeby doby. „Rakouská civilizační mise“ pak není nic jiného než sice pomalé a váhavé, ale přitom soustavné přenášení modernizačního procesu ze Západu na Východ. Právě v tom spatřuje autor jádro toho, oč v duchovních dějinách Střední Evropy šlo a jde.

Trianon arcai – Naplók, visszaemlékezések, levelek

12.26 
Trianon - második Mohács. Így látta a korabeli magyar közvélemény az 1920. június 4-én aláírt magyar békeszerződést. E kötet korabeli naplókon, visszaemlékezéseken és más személyes jellegű, többségükben eddig kiadatlan történelmi forrásokon keresztül mutatja be az első világháború befejezését követő impériumváltások hatásait. A történelmi Magyarország legkülönbözőbb pontjairól arisztokraták és kisemberek, nők és férfiak, felnőttek és gyermekek, magyarok és más nemzetiségűek vallanak benyomásaikról, érzéseikről, valamint arról, hogy saját személyes sorsukban milyen változásokat hozott az 1918-1920 közötti időszak. Ugyanazt az eseménysort különböző szempontokból és eltérő élethelyzetekből szemlélve olvasóink előtt izgalmas kép rajzolódik ki a Monarchia felbomlását átélő társadalomról.

Zobrazovanie Indie v slovenskej literatúre – Robert Gáfrik

12.35 
India zohrávala významnú úlohu v európskej imaginácii už od antiky. V 18. storočí britské kolonizačné aktivity priniesli bližšie kontakty a nové poznanie indickej kultúry, ktoré sa prejavilo aj v európskych literatúrach. Záujem o Indiu a indickú kultúru možno pozorovať aj v dielach slovenských národných buditeľov (J. Kollár, Ľ. Štúr) a niekoľkých osobností 20. a 21. storočia (J. Jesenský, J. Maliarik, H. Klačko, M. Ruppeldt, J. Litvák, J. Banáš a ďalší). Kniha skúma zobrazenie Indie v slovenskej literatúre, vrátane cestopisov a populárnej literatúry. Osobitnú pozornosť venuje prekladom indickej literatúry do slovenčiny.