Magyary Zoltán összes munkái (1923)

6.13 

A Magyary Zoltán összes munkái című kritikai kiadássorozatnak immár a második kötete lát napvilágot. A honi közigazgatás-tudomány nemzetközileg is ismert iránymutató professzora költségvetési jogi tárgyú, pénzügyi irányultságú első monográfiájában pragmatikus, világos precizitással fogalmazza meg mondanivalóját és ezek között elvi tételeit. Akár rögtön az előszóban: „A közigazgatás feladata a cselekvés. Jogállamban ezt a jogrend szabályozza. A jogszerű közigazgatásnak azonban számos komoly problémája van, amelyek megoldására nem jogszabályok, hanem a jogtudomány vannak hivatva.”

Stavebný zákon Úzz, 5. vydanie 2022

5.20 
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) s právnym stavom k 1. októbru 2022, so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 172/2022 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2023.

Vzory zmlúv, žalôb a podaní 2022 + CD s editovateľnými vzormi

20.90 
Zmluva je dobrovoľný záväzok dvoch a viac strán. Jej uzavretím sa strany zaväzujú dodržiavať pravidlá, ktoré si v obsahu zmluvy stanovili. V snahe uľahčiť prácu pri hľadaní a príprave právnych dokumentov sme pripravili publikáciu najviac používaných vzorov, žalôb a podanie z oblasti občianskeho a obchodného práva, pracovnoprávnych vzťahov, správneho práva, trestného práva, súdnych sporov, rodinného práva a z oblasti daňových konaní.
Vo vzoroch však nie je možné zohľadniť všetky právne aspekty vyplývajúce z osobitných právnych predpisov a každá v praxi uzavretá zmluva je individuálna.
Vzory zmlúv urýchlia a pripravia zmluvy a ďalšie dokumenty, zaistia ich správne a presné znenie, pričom nevyžadujú žiadne právne znalosti.

Skončenie pracovného pomeru

19.00 
Autori so špecializáciou na pracovnoprávnu oblasť spracovali do ucelenej publikácie vybrané témy skončenia pracovného pomeru s dôrazom na určité výpovedné dôvody a ponúkajú praktický pohľad na túto stále aktuálnu tematiku, ktorá sa dotýka každého zamestnávateľa a jeho HR oddelenia. Príručka obsahuje okrem kvalitného a dôkladného rozpracovania problematiky skončenia pracovného pomeru najmä z pohľadu zamestnávateľa aj viacero základných vzorov, ktoré pomôžu rýchlo sa zorientovať v tejto oblasti.

Rodinná ústava

199.00 
Rodinné a podnikateľské procesy v rodinnej firme nie je možné od seba odtrhnúť. Práve najexplicitnejším znakom rodinných podnikov je vzájomná závislosť firmy a rodiny. Vplyv rodiny na podnik je veľmi veľký.

Preto sme pre vás pripravili jedinečnú knihu, ktorá vám nielen pomôže preklenúť problémy s tým súvisiace, ale vás nasmeruje k viacgeneračnosti rodinného biznisu.

Ide o jedinečnú publikáciu pre každého, kto chce zabezpečiť pokračovanie svojho rodinného biznisu.

Ponúka praktické rady a návody, ako si vytvoriť svojpomocne rodinnú ústavu, ktorá pomôže upevniť budúcnosť a nasledovníctvo rodinnej firmy.

Lacná kniha Mediace dnes – realita a perspektivy

23.03 
Mediace ve společnosti, hodnocení jejího významu v národním, mezinárodním a regionálně integračním kontextu. Význam mediace a mediačních metod pro oblasti školství, politiky, hospodářství, veřejného sektoru a mnohých dalších v komparaci s úrovní demokratického zřízení společnosti, dostupnosti spravedlnosti a rozsahu spektra způsobu řešení sporů a konfliktů. Všechna tato témata a mnohá další jsou obsažena v publikaci, která představuje pokračující snahu o koncepční pojetí problematiky mediace a s ní souvisejících právních, sociologických, psychologických či politických a dalších aspektů na půdě Právnické fakulty Univerzity Palackého, prezentovanou odborníky z partnerských institucí včetně zahraničních. Tato kniha je kolektivním dílem autorů, kteří reflektují současný stav mediace v České republice a ve vybraných zemích Evropy z pohledu sociologie, práva, psychologie, historie, sociální práce či politologie. Jednotlivé kapitoly této publikace se zabývají aktuálními otázkami, jež jsou předmětem zkoumání v rámci mediace a jejích metod. Monografie dále prezentuje výstupy z konferencí pořádaných na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde docházelo k diskuzím mezi teoretiky a praktiky, které se týkaly aktuálních metodologických a interdisciplinárních problémů. Multidisciplinarita a interdisciplinarita mediace s sebou přináší nové, doposud nezodpovězené otázky, zaměřené na vývoj a aktuální zkušenosti s mediací ve vybraných zemích Evropy, konkrétně v Rakousku, Německu a Slovensku, řešení problémů v současné mediační praxi, mediaci ve zdravotnictví, mediaci ve veřejném sektoru a další specifické případy a subprocesy v mediaci. Poslední část knihy je pojatá jako pojednání o mediaci v České republice v kontextu závěrů kulatých stolů na PF UP v Olomouci.

Lacná kniha Základy práva Evropské unie pro ekonomy 7. přepracované a aktualizované vydání

19.22 
Oblíbená komplexní a přehledně zpracovaná učebnice unijního práva středního rozsahu vychází již v sedmém vydání, v němž byla aktualizována a doplněna o živou problematiku Evropské unie posledních několika let, jako je vystoupení členského státu, migrační krize či rozpočtová a bankovní problematika.

Po úvodním popisu historických souvislostí procesu evropské integrace a přehledu jednotlivých základních a revizních smluv, na nichž je Evropská unie založena, se autor postupně zabývá pravomocemi a organizační strukturou Evropské unie, jejím právním systémem včetně aplikace unijního práva v jednotlivých členských státech, soudním systémem a interpretací práva EU. V dalších kapitolách jsou popsány jednotlivé aspekty fungování Evropské unie, tedy právní úprava jednotlivých oblastí integrace: jednotný vnitřní trh (volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu), prostor svobody, bezpečnosti a práva včetně azylové politiky a hraničního režimu, ochrana hospodářské soutěže, daňová harmonizace, evropské soukromé právo, ale např. i otázky obchodních vztahů EU navenek nebo aktuální úprava finančních (měnových) a rozpočtových problémů, ochrana lidských práv aj.

Publikace je koncipována především jako učební pomůcka pro posluchače vysokých škol, a to nejen právnického, ale zejména ekonomického zaměření.

Lacná kniha Výkonnost a její měření ve veřejném sektoru

11.57 
Publikace je určena pro vedoucí pracovníky různých stupňů řízení z oblasti veřejného sektoru, ale i další zájemce o problematiku výkonnosti z řad odborné veřejnosti. Přestože veřejný sektor zahrnuje subjekty s různou organizačně-právní formou, odlišnou mírou napojení na veřejné rozpočty i předmětem činnosti, je autorský kolektiv přesvědčen, že mnohá doporučení a závěry mají obecnou platnost. Mohou být tudíž přínosné jak pro praktické využití, např. při návrhu interního systému měření výkonnosti, tak i pro rozšíření či srovnání souvisejících teoretických poznatků. Publikaci lze doporučit také studentům vysokých škol s ekonomickým zaměřením.

Současným trendem v měření výkonnosti je celostní přístup, který propojuje její jednotlivé složky a ukazatele do jednotného funkčního celku s cílem obsáhnutí různých aspektů výkonu. Monitorování výstupů organizace veřejného sektoru a dodržování konceptu 3E nelze nahradit výhradní kontrolou vstupů, ať již v podobě rozpočtových, či účetních dat.

Lacná kniha Význam roku 1848 pro vytvoření moderního státního aparátu

11.06 
Publikace je věnována významu revolučních změn, které s sebou přinesly události roku 1848 v habsburské monarchii, pro formování moderního státního mechanismu na našem území. V publikaci je postupně sledován vývoj v oblasti ústavního prává, organizace veřejné správy, organizace soudnictví a veřejné žaloby. Samostatná pozornost je věnována vývoji českých státoprávních koncepcí v druhé polovině 19. století. Kniha si klade za cíl oslovit nejširší okruh čtenářů, kteří se zajímají o dějiny 19. století.

Zákon o distribuci pojištění a zajištění – Komentář

60.63 
Předkládaný komentář k zákonu o distribuci pojištění a zajištění nabízí získání ucelené orientace v problematice ve všech podstatných souvislostech. Autoři jej koncipovali tak, aby kromě nezbytného teoretického výkladu sloužil především praktickým potřebám pojišťovacího zprostředkovatele. Kromě nich je však také určen širokému okruhu čtenářů.

Ti, kteří uvažují o zahájení činnosti pojišťovacího zprostředkovatele, získají orientaci ve formách zprostředkování pojištění a zajištění a v podmínkách pro zahájení a výkon této činnosti. Praktikující pojišťovací zprostředkovatelé si odnesou podněty k řádnému naplňování zákonem upravených pravidel distribuce, se zvláštním důrazem na pravidla jednání se zákazníkem. Pracovníci pojišťoven si zase rozšíří svůj odborný obzor o pohled z perspektivy pojišťovacího zprostředkovatele. Konečně může komentář vzhledem ke svému praktickému zaměření sloužit i ostatním zájemcům o problematiku distribuce pojištění a zajištění, a to včetně cílových zákazníků.

Vývoj inštitútov vecných práv vo svetle právnej úpravy územia Slovenska

26.70 
Monografia mapuje vývoj právnej úpravy vecných práv na území Slovenska a v Slovenskej republike i ich jednotlivých vecno-právnych inštitútov tak, ako sa uplatňovali a uplatňujú na území Slovenska

Zákony 2022 V aktualizácia V 5

4.20 
Do právneho poriadku sa zaviedol inštitút „blokovania“, ktorý slúži na efektívne zamedzenie šírenia škodlivého obsahu na internete a to v záujme zabezpečiť dôveryhodnosť služieb a aktivít poskytovaných prostredníctvom internetu a ochrany osôb zúčastňujúcich sa na týchto aktivitách ako aj konečného užívateľa týchto služieb...

Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele:
Vyhláška č. 223/2022 Z. z. o základnej škole
Vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe
Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti
Nariadenie vlády č. 220/2022 Z. z, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice plat. taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
NARIADENIE VLÁDY č. 295/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
NARIADENIE VLÁDY č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
NARIADENIE VLÁDY č. 297/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny...

Upozornenie na zmenu zákona
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe

Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti
Prebiehajúci vojnový konflikt na Ukrajine má aj rozmer informačnej vojny, ktorá prekračuje územie zasiahnuté vojnou a negatívne ovplyvňuje celý svet. Masívna ruská propaganda a podsúvanie dezinformácií majú za cieľ spochybniť kto je vo vojnovom konflikte agresor a kto obeť a ospravedlňovať agresiu nasmerovanú aj voči civilnému obyvateľstvu a civilnej infraštruktúre Ukrajiny. V tejto súvislosti sa aj na Slovensku rozmohlo šírenie dezinformácií a podvodných statusov, ktorých účelom je zahmlievať a spochybňovať realitu, ovplyvňovať verejnú mienku a nahrávať ruskej propagande. Šírenie dezinformácií a tzv. „škodlivého obsahu“ ako prostriedku na vedenie hybridnej vojny je nesporne jednou z najnebezpečnejších foriem prebiehajúceho vojnového konfliktu a má veľký dosah na vnímanie reality obyvateľstvom.

Právní postavení profesionálních sportovců a profesionální sportovní smlouvy

21.15 
Publikace představuje v České republice vůbec první práci, která uceleně a komplexně pojednává o právním postavení profesionálních sportovců v českém právním řádu a zkoumá profesionální sportovní smlouvy uzavřené mezi profesionálními sportovci a sportovními kluby.

Výklad cíleně nahlíží na problematiku právního postavení profesionálních sportovců a profesionálních sportovních smluv v širších souvislostech se zohledněním všech relevantních skutečností včetně specifičnosti dotčené oblasti, které je nutno do objektivního zkoumání zahrnout. Publikace nabízí hodnocení současného stavu jednak pohledem českého práva, zejména občanského a pracovního, jednak práva Evropské unie. Výklad je doprovázen závěry rozhodovací praxe vnitrostátních soudů a judikatury SDEU a neopomíná ani vliv autonomních předpisů mezinárodních sportovních organizací a vnitrostátních sportovních svazů. Publikace rovněž pojednává o sportovních smlouvách uzavíraných s nezletilými a o institutu tabulkového odstupného.

Kniha je určena všem, kteří se sportovním právem a zejména se smluvními vztahy ve sportu přicházejí běžně do styku, tj. především advokátům, sportovním agentům a agenturám, sportovním klubům a sportovním svazům. Kniha je v neposlední řadě určena akademickým pracovníkům a studentům fakult, v rámci kterých jsou vyučovány předměty zabývající se sportovním právem.

100 otázok o odpovedí – DPH v praxi, zamestnávanie

7.90 
Publikácia je členená do kapitol – Novelizované zákony, právne predpisy, DPH v praxi a Zamestnávanie. Tematické odpovede na otázky sú doplnené vybranými aktualizovanými zákonmi, vyhláškami a nariadeniami...

Titul obsahuje:
Novelizované zákony, právne predpisy
– OPATRENIE č. 281/2022 Z. z. o sumách stravného
– OPATRENIE č. 282/2022 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
– OPATRENIE č. 227/2022 Z. z. o úprave súm životného minima
– VYHLÁŠKA č. 181/2022 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu
– NARIADENIE VLÁDY č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca
– NARIADENIE VLÁDY č. 219/2019 Z. z. o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine
– NARIADENIE VLÁDY č. 220/2022 Z. z ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
– NARIADENIE VLÁDY č. 221/2022 Z. z. ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
– VYHLÁŠKA č. 225/2022 Z. z. o jednotnom formáte elektronických správ

DPH v praxi
– Obchodovanie a DPH
– Operatívny prenájom a DPH
– Automobil

Zamestnávanie
– Dovolenka
– Životné minimum
– Odmeňovanie

• Novelizované zákony, právne predpisy
V uvedenej rubrike nájdete aktuálne opatrenia o výške stravného, o sumách základnej náhrady za používanie cestných MV pri pracovných cestách, o úprave súm životného minima, o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu a iné.

• DPH v praxi
Druhá kapitola ponúka odpovede na otázky z oblastí obchodovania, operatívneho prenájmu a automobilu v podnikaní z pohľadu DPH.
V zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. sa za dodanie tovaru považuje aj odovzdanie tovaru na základe nájomnej zmluvy, podľa ktorej sa vlastníctvo k predmetu nájomnej zmluvy nadobudne najneskôr pri zaplatení poslednej splátky. Vo väčšine prípadov je však pre účely DPH nájomné považované za službu, čo vyplýva z ustanovení § 9 v nadväznosti na § 8 zákona o DPH...

• Zamestnávanie
Ostatná kapitola je venovaná pracovnoprávnej problematike, v ktorej ponúkame otázky a odpovede okolo životného minima, nároku a čerpania dovolenky alebo odmeňovania podľa Zákonníka práce...

Poradca 3-4/2023 – Zákon o živnostenskom podnikaní s komentárom

13.00 
Živnostenské oprávnenie je právom fyzickej osoby alebo právnickej osoby prevádzkovať živnosť. Uvedené právo sa konštituuje v konaní pred orgánom štátnej správy. Týmto orgánom je živnostenský (okresný) úrad. Pre procesný postup živnostenského orgánu platia zákonom ustanovené pravidlá, a to podľa správneho poriadku. Ide o základný zákon, ktorým sa orgány štátnej správy riadia pri konaniach, v ktorých rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach občanov a organizácií. Aké podmienky musí spĺňať fyzická osoba, aby mohla podnikať na základe živnostenského zákona a aký postup je potrebný pri otváraní živnosti, sa dočítate v tomto čísle mesačníka.

Titul obsahuje úplné znenie zákona po ostatnej novele s komentárom:
Legislatíva
Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) – zákon s komentárom
Téma čísla
Vnútropodnikové smernice účtovné

Živnostenský zákon
Zákon upravuje vzťahy, ktoré sa týkajú podnikateľských subjektov podnikajúcich na základe vydaných živnostenských oprávnení. V živnostenskom zákone možno nájsť informácie o tom ako založiť, prevádzkovať, prerušiť alebo skončiť živnosť. V zmysle živnostenského zákona rozlišujeme voľné, remeselné a viazané živnosti. V prílohe živnostenského zákona nájdu potenciálni aj existujúci podnikatelia informácie o konkrétnych živnostiach alebo aj o preukazovaní odbornej spôsobilosti. Zákon je vedený pod č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v z.n.p. Živnostenské podnikanie je zákonom upravené len ako jeden druh podnikania v Slovenskej republike. Okrem toho, že tento zákon upravuje živnosť ako i podmienky živnostenského podnikania, predmetom úpravy je tiež kontrola nad dodržiavaním stanovených podmienok. Predovšetkým sú to podmienky, ktoré museli byť splnené pred vydaním živnostenského oprávnenia.
Vnútropodnikové smernice
Každý podnikateľ – účtovná jednotka, ktorý má povinnosť viesť účtovníctvo, by mal pri vedení účtovníctva využívať interné účtovné smernice. Niektoré interné smernice ustanovuje priamo zákon o účtovníctve alebo postupy účtovania ako povinné. Účtovná jednotka však môže tvoriť interné smernice aj podľa vlastného rozhodnutia a potrieb. V praxi sa často stretávame s tým, že účtovné jednotky na túto povinnosť zabúdajú, alebo ju spĺňajú len čiastočne a neúplne. Pritom správne a úplné interné účtovné predpisy, ktoré môžu zamestnanci účtovnej jednotky pri svojej práci využívať, im prácu len zjednodušia a uľahčia. Príspevok obsahuje návod, ako si môžu účtovné jednotky internú smernicu alebo interný predpis zostaviť.

Práce a Mzdy 10-11 2022 – Zlepšenie podnikateľského prostredia

12.34 
Dňa 16. júna 2022 prijala NR SR zákon č. 249/2022 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia, tzv. 2. Kilečko. Účelom zákona je znížiť nadmernú regulačnú záťaž podnikania a tým zvýšiť motiváciu k začatiu a rozvoju podnikania, poskytnúť konkurenčnú výhodu v porovnaní s okolitými krajinami a zlepšiť postavenie Slovenskej republiky v medzinárodných rebríčkoch hodnotiacich stav podnikateľského prostredia.

Daňový bonus a prídavky na dieťa - zmeny
Dochádza k zmenám pri uplatnení daňového bonusu, a to v dvoch smeroch – zvýšením súm daňového bonusu so súčasnou úpravou vekových hraníc dieťaťa a podmienok pre uplatnenie daňového bonusu. Zvyšovanie prídavku na dieťa sa v zmysle novely uskutočňuje v dvoch vlnách, a to od 1. júla 2022 a od 1. januára 2023.

Vysporiadanie rozdielov z RZZP
O výsledku ročného zúčtovania poistného zdravotná poisťovňa informuje výkazom nedoplatkov alebo oznámením o výsledku ročného zúčtovania poistného. Platiteľ poistného môže do 15 dní odo dňa doručenia výsledku ročného zúčtovania poistného podať námietky voči výkazu nedoplatkov. Do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov je povinný uhradiť nedoplatok z ročného zúčtovania poistného.

Stravovanie zamestnancov od 1. 9. 2022
Počnúc 1. septembrom 2022 je platné a účinné opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 281/2022 Z. z. o sumách stravného, podľa ktorého sa určujú nové výšky stravného. Sumy stravného pre časové pásma sú: 6,40 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín, 9,60 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín a 14,50 eur pre časové pásmo nad 18 hodín.

Podpora štátneho nájomného bývania
Zákonom o podpore nájomného bývania sa v čl. V novelizoval aj zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (Zákonník práce), zaviedol nový inštitút – príspevok na štátom podporované nájomné bývanie. Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi, ktorý je nájomcom bytu štátom podporovaného nájomného bývania na základe nájomnej zmluvy podľa osobitného predpisu, príspevok na štátom podporované nájomné bývanie, v sume najviac 4 eurá na meter štvorcový podlahovej plochy bytu, najviac však v sume 360 eur za kalendárny mesiac.

Zmena zdravotnej poisťovne
Zdravotnú poisťovňu môže zmeniť poistenec vždy len k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka na základe podania prihlášky. Prihlášku možno podať najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka. Prihláška podaná po 30. septembri je považovaná za podanú 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Poistenec, ktorý podal prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne, je oprávnený vziať späť podanú prihlášku bez uvedenia dôvodu do 30. septembra príslušného kalendárneho roka.

Územné plánovanie a výstavba – Stavebný zákon účinný od 1. 4. 2024

19.00 
Nový zákon o územnom plánovaní si stanovuje za cieľ významne posilniť výskum v oblasti územného plánovania a prenášanie výsledkov výskumu do zásad územného plánovania, ktoré budú vydané ako všeobecne záväzné pri obstarávaní a spracovávaní územnoplánovacej dokumentácie. Okrem toho si nová právna úprav dáva v oblasti územného plánovania za cieľ i profesionalizáciu štátnej správy, znižovanie administratívnej záťaže pri činnostiach súvisiacich s územným plánovaním, predovšetkým jeho elektronizácia a digitalizácia dát slúžiacich ako vstupy súvisiace s územným plánovaním a výstavbou, a na to nadväzujúca integrácia územného rozhodnutia do konania o stavebnom zámere.

Obsah:
Zákon o územnom plánovaní s komentárom
Zákon o výstavbe s komentárom

Územné plánovanie
Nová právna úprava špecifikuje kompetencie Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky. Nakoľko kompetencia územného plánovania je originálnou právomocou orgánov samosprávy, úrad bude obstarávať Koncepciu územného rozvoja Slovenska a vystupovať najmä ako koordinátor jednotného postupu a procesov územného plánovania, prostredníctvom metodických usmernení. Doterajšie stupne jednotlivých územnoplánovacích dokumentácií zostávajú zachované, novým zákonom sa dopĺňa nový typ územnoplánovacej dokumentácie, a to územný plán mikroregiónu. Základom novej právnej úpravy bude elektronizácia procesov územného plánovania v jednotnej metodike a v jednom informačnom systéme územného plánovania a výstavby, v ktorom budú ukladané a zverejňované príslušné údaje a informácie z územnoplánovacích podkladov, územnoplánovacích dokumentácií a vybraných rozhodnutí stavebných úradov a overených projektových dokumentácií stavieb.
Výstavba
Novou právnou úpravou sa mení rozhodovacia právomoc pri povoľovaní stavieb. Centrálne bude povoľovanie stavieb riadiť novozriadený ostatný ústredný orgán štátnej správy. Právomoc doterajších stavebných úradov (obcí) prejde na stavebné úrady, ktoré budú pracoviskami novozriadeného úradu s vymedzenou územnou pôsobnosťou. Regionálnych pracovísk bude osem. Kompetencie doterajších špeciálnych stavebných úradov zostávajú zachované, okrem špecializovaných stavebných úradov na úseku výstavby diaľnic, dráh a letísk.
Proces povoľovania stavieb sa výrazne zjednoduší – prispieť k tomu má jednak zjednodušenie samotných procesných postupov, na druhej strane však jeho elektronizácia, ktorá bude založená na postupnej digitalizácii údajov o území.

Srovnání ústavních listin republik středoevropských

18.75 
Kniha přináší edici zapomenuté práce českého ústavního právníka Vratislava Kalouska (1883–1936), v meziválečném období působícího jako vysoký úředník ministerstva vnitra. Autor srovnává po první světové válce nově vzniklé ústavy sousedních republik – Československa, Německa, Polska a Rakouska. Studie byla napsána nedlouho po přijetí těchto ústav, a představuje tak jeden z prvních rozsáhlejších textů o nich a zároveň i jejich zajímavou reflexi pohledem počátku 20. let. Její autor poukazuje na řadu obdobných řešení a kriticky zkoumá a vysvětluje odlišné prvky regulace. Některé nově přijaté zahraniční ústavy Kalousek ve své době rovněž přeložil do češtiny a publikoval je, aby je lépe zpřístupnil domácím zájemcům. Překlady pojednávaných ústav a dále i Kalouskův překlad pruské ústavy tvoří přílohu edice. Kniha je doplněna životopisnou studií, stručně přibližující osudy jejího dnes pozapomenutého autora.

Zákony 2022 II aktualizácia II 7 – Strelné zbrane a strelivo

3.00 
Zmeny zákona sa týkajú úpravy použitej terminológie, požiadaviek na tlmič, posudzovania zhody tlmiča, označovania tlmiča a výstupných dokumentov posudzovania zhody tlmiča a úprav vyplývajúcich z aplikačnej praxe. Jednou z takýchto úprav je aj zavedenie povinnosti pre autorizované osoby vyhotovovať počas posudzovania zhody strelnej zbrane vyrobenej podstatnou úpravou strelnej zbrane a strelnej zbrane vyrobenej podstatnou úpravou strelnej zbrane, ktorej súčasťou je tlmič, fotodokumentáciu strelnej zbrane.

Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatných novelách
Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive – po novele zákonom č. 268/2022 Z. z. (prvá novela)
Zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu – po novele zákonom č. 268/2022 Z. z. (prvá novela)

Upozornenie na zmenu
Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame – po novele zákonom č. 265/2022 Z. z. (prvá novela)
Reklama a propagácia

Dôvodom právnej úpravy je snaha reflektovať na problémy vyplývajúce z aplikačnej praxe, kedy len na základe predloženia protokolu o kusovom overení strelnej zbrane vyrobenej podstatnou úpravou strelnej zbrane a strelnej zbrane vyrobenej podstatnou úpravou strelnej zbrane, ktorej súčasťou je tlmič nie je možné identifikovať strelnú zbraň vo vzťahu k informáciám uvedeným vo výstupnom dokumente posudzovania zhody. Fotodokumentácia je bežnou súčasťou výstupných dokumentov posudzovania zhody notifikovaných osôb napríklad v oblasti osobných ochranných prostriedkov, hračiek a využíva sa pri identifikácii výrobkov v rôznych oblastiach verejného záujmu. Zavedenie tejto povinnosti teda zjednoduší spôsob kontroly, či výstupné dokumenty boli vydané k príslušnej strelnej zbrani, čo výrazne pomôže napríklad pri kontrole pri predkladaní žiadosti o dovoz a vývoz strelných zbraní.

Zákony 2022 VI aktualizácia VI 4 – životné prostredie, odpadové a vodné hospodárstvo

2.40 
Cieľom predkladanej úpravy je vymedzenie okruhu záverečných správ, najmä záverečných správ financovaných z verejných zdrojov, záverečných správ z geologického prieskumu životného prostredia a záverečných správ zo sanácie geologického prostredia a environmentálnej záťaže, ktoré budú verejne prípustné...

Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele:
• Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon)

Upozornenie na zmenu
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách
Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch
Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve

• Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon)
Ustanovuje sa nová, aktívna povinnosť objednávateľa geologických prác informovať obec, v katastri ktorej sa analýzou rizika znečisteného územia podľa § 16 ods. 6 zákona potvrdilo závažné riziko pre ľudské zdravie, horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu, riziká vyplývajúce zo znečistenia územia, a to do jedného mesiaca odo dňa schválenia záverečnej správy s analýzou rizika znečisteného územia. Zákon na oznámenie nekladie žiadne obsahové nároky, rovnako akú materiálnu podobu musí mať oznámenie, oznámenie musí mať vždy písomnú formu a z jeho obsahu musí byť zrejmé akej obce sa týka a aký je rozsah a závažnosť zisteného znečistenia. Každý obyvateľ obce má predsa právo vedieť, aké znečistenie sa nachádza v jeho bezprostrednej blízkosti, čo môže on, alebo jeho zástupcovia v obecnom zastupiteľstve zabezpečiť, resp. vykonať pre minimalizáciu prípadných škodlivých dôsledkov takéhoto stavu...
ZÁKON č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon)
ZÁKON č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
ZÁKON č. 326/2005 Z. z. o lesoch
zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Lacná kniha Slovník právních pojmů

14.05 
Slovník vykládá více než tisíc pojmů užívaných jak dříve tak nyní v novém soukromém právu.

Stručně a srozumitelně popisuje termíny známé (např. dědic, držba, nadace, opatrovnictví, služebnost, výživné, zůstavitel) i termíny do občanského práva nově či opětovně zavedené (dobytek, odkaz, pacht, svěřenský fond, veřejný pořádek, výprosa, zápůjčka atd.).

Snahou autorského kolektivu bylo usnadnit uživateli orientaci v nové soukromoprávní terminologii. Výklad hesel je provázaný a u každého pojmu jsou uvedeny odkazy na související ustanovení právních předpisů (pro přehlednost jsou doplněna ustanovení též předpisů občanským zákoníkem již zrušených).

Tato publikace je určena všem adresátům soukromoprávních norem a bude jistě praktickou pomůckou pro právníky i pro laiky, kteří se chtějí v novém soukromém právu lépe zorientovat. Výbornou orientaci v jednotlivých pojmech zajišťuje připojený rejstřík.