Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku – Komentář – Dana Ondrejová

39.75 
Publikace přináší komentář k jednotlivým ustanovením nového občanského zákoníku upravujících nekalou soutěž (§ 2972 až 2990). Podrobný výklad problematiky nekalé soutěže v novém občanském zákoníku je bohatě doplněn o použitelnou judikaturu českých soudů i Soudního dvora EU. Text se nevyhýbá problémovým otázkám nové právní úpravy a srovnání s dřívější regulací nekalé soutěže obsažené v obchodním zákoníku.

Nový občanský zákoník úplně pro všechny – Kolektív autorov

6.54 
Získejte ucelený přehled novinek, které přináší nový občanský zákoník! Srozumitelně a jasně pro každého občana - neprávníka! Napsali pro vás nejzkušenější publikující právníci, kteří se podíleli na vzniku nového občanského zákoníku! Občanské právo provází člověka od narození až do smrti při jeho každodenních úkonech. Vyznejte se v největších porevolučních legislativních změnách. Kniha provede každého při řešení situací všedního dne - nájem bytu, prodej auta, sepsání závěti, rozvod a vypořádání majetku, nalezení ztracené věci, náhrada újmy při úrazu a další. Listujte řadou praktických příkladů a situací ze života a nechte se vést. Praktické zaměření knihy a její popularizační charakter podtrhuje doplnění kapitol ilustracemi.

Právnofilozofické východiská práva duševného vlastníctva – Marián Kropaj

16.63 
Všeobecným právnofilozofickým a právnoteoretickým otázkam sa doteraz nevenovala dostatočná pozornosť. Predkladané dielo predstavuje pokus vyrovnať sa s týmito problémami nielen v rovine práva, ale najmä za asistencie a využitia poznatkov iných odborov, skúmaním aj širších mimoprávnych súvislostí. Ide najmä o zohľadnenie filozofických, kultúrnych a hodnotových aspektov, ktoré majú svoje nezastupiteľné miesto v diskusii o tvorbe práva. Je však potešiteľné a nádejné, že záujem všeobecnej právnej teórie aj pozitívnoprávnych disciplín verejného i súkromného práva riešiť niektoré všeobecnejšie otázky vo viacodbornej spolupráci postupne vzrastá. Právna veda si začína čoraz viac uvedomovať, že na riešenie aktuálnych spoločenských problémov poznatky jednej vedy alebo z jedného odboru nestačia, preto pokračovanie tradičných hraníc jednotlivých odborov práva a rozvíjanie medziodborovej spolupráce sa stáva absolútnou nevyhnutnosťou.

Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu v novém občanském zákoníku – Komentář – Tomáš Hládek,Denisa Jindřichová

28.14 
Komentář k této části NObčZ si vytyčil úkol interpretovat předmětnou část nového kodexu. [Nová právní úprava opouští úpravu smlouvy o běžném účtu a smlouvy o vkladovém účtu a v části čtvrté, hlavě druhé, dílu 11, upravuje oddíl 1 účet v § 2662–2679 NObčZ. Oddíl 2 potom upravuje zbylé paragrafy § 2680 a 2681 – jednorázový vklad a vkladní list. Oddíl 3 se zabývá problematikou akreditivů (vedle základních ustanovení definuje i podrobnosti tzv. potvrzeného akreditivu, dokumentárního a jiných typů akreditivů). Navazující oddíl 4 určuje legislativní pravidla platná pro inkasa.] Vzhledem k tomu, že se věcně tato část příliš neliší od dosavadní právní úpravy, přihlíží se v komentáři mimo jiné k dosavadním výkladům s ohledem na bankovní a rovněž relativně novou nebankovní praxi. Autoři komentáře si uvědomují, že po nabytí účinnosti NObčZ bude potřeba postupně doplnit aktuální judikaturu. Komentář z tohoto důvodu prozatím obsahuje mimo jiné přehled vybrané dosavadní judikatury, která dle názorů autorů komentáře, může být stále na jednotlivá ustanovení aplikovatelná. Cílem komentáře je dále především usnadnit adresátům právní úpravy orientaci v jednotlivých ustanoveních předmětné části zákona a v rámci možností jim vysvětlit, proč mají ustanovení danou podobu. Autoři se při výkladu snaží poukázat i na aktuální otázky či diskuze, které k daným tématům otevírá odborná i laická veřejnost. Dále jsou demonstrovány otázky, které by mohly v praxi nastat nebo s nimiž se v praxi již autoři komentáře setkali, a nastiňují možnosti jejich řešení. Přihlížejí přitom i k výkladovým stanoviskům evropských struktur či dostupné judikatuře.

Nájem a pacht v novém občanském zákoníku – Komentář § 2201-2357 – Eva Kabelková,Hana Dejlová

39.75 
Nový občanský zákoník přináší podrobnou právní úpravu institutu pachtu, jehož typickým znakem, který jej odlišuje od nájmu, je přenechání nejen užívacích, ale též požívacích práv. Při pachtu je věc obhospodařována, vynáší určitý výnos a tento výnos náleží pachtýři. Jako zvláštní typy pachtu je upraven pacht obchodního závodu a pacht zemědělský. Pacht obchodního závodu nahrazuje předchozí právní úpravu nájmu podniku. Nová právní úprava zasahuje i do nájmu bytů, je předpokládáno sjednávání nájemného v obvyklé výši bez autoritativní regulace výše nájemného státem. Zavádí se možnost výpovědi z nájmu bez výpovědní doby, a to jak pro nájemce, tak pro pronajímatele. Došlo ke zrušení řady tradičních výpovědních důvodů, naproti tomu jsou zavedeny nové, byl zcela odstraněn institut přivolení soudu k výpovědi pronajímatele. Nová právní úprava již nezná poskytování bytových náhrad. Je zjednodušena úprava kauce při nájmu bytu. Posiluje se ochrana nájemce mimo jiné i zakotvením tzv. zakázaných ujednání, mezi něž náleží například dohoda o povinnosti nájemce platit smluvní pokutu pronajímateli. Existují i nové způsoby skončení nájmu bytu, dále také možnost přechodu práv a povinností z nájmu bytu na nájemcova dědice.

Zpracování osobních údajů školami – Václav Bartík,Eva Janečková

17.81 
Jako prakticky vše, co se nějakým způsobem týká lidí, jimž je poskytován nějaký statek nebo služba, se ani obor školství neobejde bez informací o jejich uživatelích, poskytovatelích, právech, ale i povinnostech. A v případě, že jsou zpracovávány informace o lidech, fyzických osobách, musí být brán v potaz i takový aspekt, jako je ochrana informací o lidech, tedy subjektech údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů si neklade za cíl absolutně bránit používání osobních údajů jiných lidí; jejím jediným deklarovaným a s větším či menším úspěchem naplňovaným cílem je zabránit zneužití osobních údajů a zároveň umožnit zpřístupnění osobních údajů k legálním účelům. Prostřednictvím této publikace získáte praktický návod, jak tohoto cíle dosáhnout.

Cenné papíry v novém občanském zákoníku, komentář – Marek Radan

39.75 
Právem cenných papírů se rozumí účelový souhrn právních norem, jejichž předmětem úpravy jsou cenné papíry jako zvláštní objekty právních vztahů a vztahy mezi subjekty práva vznikající v souvislosti s vydáváním cenných papírů, s dispozicemi s nimi a s realizací práv do cenných papírů vtělených. Nový občanský zákoník opustil třídění cenných papírů dle podoby na listinné a zaknihované a považuje je za různé věci v právním smyslu. Protože se však ustanovení o cenných papírech v NObčZ použijí i na zaknihované cenné papíry, pokud to nevylučuje jejich povaha nebo právní předpis, lze i po účinnosti nového kodexu pojednat o nich současně.

Právnické osoby v novém občanském zákoníku. Komentář – Kolektív autorov

39.75 
Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná. Nový občanský zákoník účinný od roku 2014 právnickým osobám věnuje čtyři oddíly: Obecná ustanovení, Korporace, Fundace a Ústavy. Nahrazuje tak nejen úpravu dosavadního občanského zákoníku, ale též zákona o sdružování občanů, zákona o obecně prospěšných společnostech, zákona o nadacích a nadačních fondech a obchodního zákoníku. Publikace je nejen prvním komentářem nové úpravy právnických osob na trhu, ale též praktickou pomůckou, kterou vedle právníků ocení též lidé, kterých se problematika některého z typů právnických osob týká.

Judikatura k rekodifikaci – Promlčení a prekluze – Petr Lavický,Petra Polišenská

27.05 
Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., vydává další svazek nové řady přehledů judikatury obsahujících rozhodnutí českých, československých a případně i slovenských soudů, která jsou dle názoru autorů použitelná pro právní vztahy řídící se novým občanským zákoníkem. Tématem tohoto svazku je promlčení a prekluze. Čtenář zde nalezne nejen použitelnou judikaturu, ale také srozumitelný výklad nové právní úpravy, příslušnou část důvodové zprávy a zásadní právní předpisy. Kniha tak není pouhým přehledem judikatury, ale komplexní pracovní pomůckou, soustřeďující veškeré potřebné informace pro práci s judikaturou poté, co nový občanský zákoník nabude účinnosti. Věříme, že tato nová publikace usnadní práci soudcům, advokátům i nejširší právnické veřejnosti.

Věcná břemena v novém občanském zákoníku – Eva Kabelková

35.28 
Nový občanský zákoník věnuje právní úpravě věcných břemen více prostoru než dosavadní právní úprava. Nová ustanovení přinášejí rozdělení věcných břemen na služebnosti a reálná břemena, zavádějí je do českého právního řádu znovu jako samostatné pojmy. Charakterizují také některé pozemkové a osobní služebnosti a upravují klasické služebnosti – služebnosti stezky, cesty, práva požívání nebo práva užívacího. Poprvé jsou v občanském právu upraveny nové typy služebností – služebnost inženýrské sítě a služebnost rozlivu.Nový občanský zákoník zakotvuje rovněž reálné břemeno včetně transformace práva z reálného břemene na oprávnění na peněžitou náhradu. Zavádí možnost rozšíření osobní služebnosti i na dědice. Předkládaná publikace poslouží nejen všem zájemcům o hlubší vhled do nového kodexu, ale hlavně jako praktická pomůcka pro orientaci v nové úpravě především všem, kdo věcná břemena i v letech minulých zřizovali nebo byli jejich „poživateli“ či je zřizovat nebo „požívat“ budou.Komentář uvítají advokáti, vlastníci a správci nemovitostí, podnikatelé v energetice nebo vodohospodářství.

Sociální práva cizinců – Martin Štefko,Kristina Koldinská

20.10 
Moderní systém sociální ochrany je budován k pokrytí většiny sociálních událostí, se kterými může být občan daného státu, od narození do smrti, konfrontován. Mezinárodní migrace osob přináší otázku, zda a do jaké míry lze sociální práva vztáhnout i na občany třetích států. Předkládaná publikace analyzuje opatření v oblasti platného pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, která ovlivňují (ať již pozitivně, či negativně) integraci cizinců do majoritní české společnosti. Kniha je rozdělena do dvou částí. Část první analyzuje téma z hlediska obecných, mezinárodních a unijních souvislostí, část druhá se pak detailněji zabývá českou národní úpravou. Pro komplexní pojednání o národní úpravě bylo zvoleno hledisko cizince – občana třetího státu kombinované s výčtem sociálních práv upraveným Listinou základních práv a svobod. Cílem publikace je pomoci nejen občanům třetích států, ale též teoretikům a praktikům i z jiných oborů, kteří si přejí rozšířit své obzory o zkoumanou problematiku.

Věci v právním smyslu – Petra Polišenská,Petr Lavický

36.57 
Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., zahajuje vydávání nové řady přehledů judikatury, jejíž jednotlivé svazky budou obsahovat rozhodnutí českých, československých a případně i slovenských soudů, která jsou dle názoru autorů použitelná pro právní vztahy řídící se novým občanským zákoníkem. První svazek je věnován klíčové kategorii obecné části občanského práva hmotného – věcem v právním smyslu. Věříme, že se nová řada přehledů judikatury stane pro první léta účinnosti nového občanského zákoníku užitečnou pracovní pomůckou pro soudce, advokáty i nejširší právnickou veřejnost.

Združenie a právo slobodne sa združovať – Martina Gajdošová

25.65 
Téma ľudského združovania, niektorých jeho prejavov a právo slobodne sa združovať v spolkoch a združeniach má v sebe mnoho zákutí a otvára mnohé otázky. Táto publikácia sa usiluje niektoré priblížiť a odpovedať na ne. Pokúša sa identifikovať, pozorovať, analyzovať a azda aj pochopiť jednotlivé vrstvy, ktoré právo slobodne sa združovať, ale aj združenia samotné obsahujú. Túto problematiku približuje aj pomocou historickej cesty a zameraním sa na jednotlivé etapy združovacieho práva v našich dejinách. Autorka sa síce predovšetkým sústredila na súčasný stav v Slovenskej republike, ale hľadala jeho korene a súvislosti aj v rakúsko-uhorskom, československom a čiastočne aj v európskom kontexte. Publikácia je určená odborníkom aj širokej laickej verejnosti, v neposlednom rade študentom práva, aby sa lepšie zorientovali v úlohách štátu v danej oblasti a súčasne pochopili úlohy, ktoré plnia alebo by mali plniť rozmanité spoločenstvá vyvierajúce z občianskej spoločnosti, ktorú zároveň aj reprezentujú.

Zmluvy o prenechaní veci na užívanie – S komentárom – Kolektív autorov

75.05 
Titul "Zmluvy o prenechaní veci na užívanie" pojednáva o nájomných zmluvách, zmluve o ubytovaní, zmluve o pôžičke a výpožičke a tiež timesharingovej zmluve. Zároveň obsahuje komentár ku danej problematike.

Ochrana osobnosti a náhrada nemajetkovej ujmy – Edmund Horváth

21.85 
Judikatúra slúži súdom ako najcennejší inšpiratívny zdroj pre ich rozhodovanie. V oblasti ochrany osobnostných práv, predovšetkým pri priznávaní nemajetkovej ujmy v peniazoch za zásahy do týchto práv, význam judikatúry neustále narastá. V knižnej novinke Ochrana osobnosti a náhrada nemajetkovej ujmy sa jej zostavitelia snažili poskytnúť právnickej verejnosti, avšak aj laickej verejnosti, a to najmä študentom, novinárom či osobám verejne činným, základný prehľad o judikatúre vo veciach ochrany osobnosti a náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch. V publikácii sú spracované zaujímavé súdne rozhodnutia týkajúce sa predpokladov vzniku práva na ochranu osobnosti, prostriedkov ochrany osobnostných práv, veľkú časť zostavitelia publikácie venovali rozhodnutiam zaoberajúcim sa náhrade nemajetkovej ujmy v peniazoch, ako aj konfliktu práva na slobodu prejavu s právom na ochranu súkromia a s inými právami. Čitateľ tu môže nájsť definície pojmov kritika, vec verejná, sloboda prejavu, právo na česť, aktuálne rozhodnutia týkajúce sa klamlivých informácií v bulvárnej tlači či zverejňovania difamačných názorov vrátane niektorých kontroverznejších rozhodnutí, ktoré v poslednom období na Slovensku rozbúrili hladinu verejnej mienky. Veríme, že publikácia obohatí vašu právnickú knižnicu a bude cenny´m zdrojom právnych názorov.

Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu, 2.vyd. – Karel Svoboda

13.66 
Publikace je souborem nejvýznamnějších rozhodnutí vyšších soudů ohledně promlčení a prekluze v soukromoprávních vztazích. Přehled zahrnuje judikaturu utříděnou z pohledu jednotlivých oblastí soukromého práva (promlčení a prekluze práv upravených občanským zákoníkem, obchodním zákoníkem, zákoníkem práce, restitučními a privatizačními předpisy, atd.), zařazena jsou rovněž rozhodnutí týkající se běhu promlčecích a prekluzivních lhůt a uplatnění námitky promlčení (prekluze) v řízení před státními orgány. Přehled je doplněn vybranými ustanoveními citovaných právních předpisů a podrobnými rejstříky.

Základy občanského práva procesního – Ilona Schelleová

20.71 
Publikace podává informace o průběhu řízení před civilními soudy. V úvodu je vymezeno postavení civilních soudů, jejich pravomoc, příslušnost a organizace. Dále je podrobně popsána činnost soudů v rámci nalézacího a odvolacího řízení. Popsány jsou i mimořádné opravné prostředky. Hlavní důraz je kladen na řešení sporů v oblasti tzv. obchodního soudnictví. V dalších částech se čtenáři seznámí s exekučním řízením, rozhodčím řízením a nahlédnou do insolvenčního práva.

Základy občanského práva, 4. upravené vydání – Karel Schelle

19.10 
Publikace je určena zejména pro neprávníky, kteří se chtějí seznámit se základními občansko-právními instituty. Kromě vysvětlení základních občansko-právních pojmů se čtenář seznámí se základy obligačního práva, práva dědického a samozřejmě s právy věcnými. Opomenuta nezůstala ani historie občanského práva.

Právo – Jaroslav Zlámal,Jakub Haluza

9.82 
Další titul z edice Občanského a společenskovědního základu, tentokrát zaměřený na právo. Publikace je celobarevná, učivo témat doplněno množstvím infografiky, schématy, zajímavostmi, souvislostmi a poznatky z historie práva. Špičková kvalita tisku, grafické zpracování a úprava. Témata učebnice obsahují výukové cíle a cílové dovednosti studenta po prostudování statí. Na závěr tématu je zařazeno shrnutí pojmů a náměty pro samostatnou činnost a opakování. Výuka pokrývá tato témata: 1. Právo a jeho historický vývoj 2. Právní normy 3. Ústavní právo 4. Občanské právo 5. Rodinné právo 6. Pracovní právo 7. Obchodní právo 8. Živnostenské právo 9. Trestní právo 10. Lidská práva a svobody 11. Moje právní povědomí. Na témata učebnice navazuje praktick á cvičebnice. Učebnice plně odpovídá osnovám tématu Právo ze vzdělávacího programu RVP - Občanský a společenskovědní základ.

Občianske právo – Všeobecná časť – Ján Cirák,Svetlana Ficová

9.50 
Publikácia podáva celkové vyjadrenie všetkých zmien, ktoré v nadväznosti na zásadné spoločenské zmeny nastali v koncepcii, princípoch aj systéme súkromného práva; v podstate predstavuje nové chápanie Občianskeho práva ako všeobecného súkromného práva v právnom systéme Slovenskej republiky. Autori v jednotlivých výkladoch priblížili aj nové vedecké poznatky z teórie občianskeho práva ako aj zovšeobecnené poznatky z aplikačnej praxe.

Občianske právo – Pracovný zošit č. 2 – Martin Križan,Bronislava Pavelková

4.81 
Publikácia obsahuje vydanie praktických príkladov z Občianskeho práva 2, určené všetkým študentom, ktorí majú záujem pochopiť základy Občianskeho práva hmotného, resp. prehĺbiť a precvičiť si už existujúce poznatky z Občianskeho práva 1. Tento pracovný zošit napomôže študentom uľahčiť prechod od teórie k praxi tým, že ponúka nielen teoretické príklady (preformulovať ustanovenie zákona, vytvoriť definíciu a pod.), ale predovšetkým tiež praktické zadania a úlohy, s ktorými sa každý absolvent právnickej fakulty nevyhnutne stretne počas výkonu práce. Medzi takéto príklady patrí vypracovanie vybraných článkov zmluvy, či žalobného návrhu, návrh komunikácie s klientom, alebo aj riešenie modelových situácií. Pracovný zošit poskytuje bezprostredne po zadaní priestor na vypracovanie, čím nedochádza k oddeleniu úlohy od jej riešenia.

Spotrebiteľské právo v Slovenskej republike a v Európskej únii – Jana Drgoncová

12.35 
Dielo ako prvé na Slovensku spracúva problematiku právnej ochrany spotrebiteľa v jej celej šírke, ako súbor verejnoprávnych a súkromnoprávnych vzťahov, ktoré usporadúva do systému. Právna úprava platná na Slovensku sa v diele prezentuje ako zmes zákonov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov prijatých orgánmi Slovenskej republiky a právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie.

Náhrada škody jako prostriedok nápravy v súkromnom práve – Marianna Novotná,Monika Jurčová

11.53 
Zborník z XII. Lubyho právnických dní odráža rôznorodé diskusie na tému náhrady škody, ktoré odzneli na medzinárodnom vedeckom bienále 17. a 18. septembra 2015 v Smoleniciach. Spoločným menovateľom príspevkov je ponímanie zodpovednostného systému ako prostriedku nápravy v súkromnom práve. Vďaka bohatému zastúpeniu európskych právnych vedcov (Česká republika, Chorvátsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko) má čitateľ zborníka jedinečnú možnosť v koncentrovanej podobe uchopiť aktuálne trendy v deliktnom práve, pričom zvýraznené sú najmä otázky nových úprav práva na náhradu škody, či už v podobe nových civilnoprávnych kódexov alebo vo forme akademických alebo oficiálnych návrhov. Zborník v rovnakej miere reflektuje aj aktuálne problémy právnej praxe v oblasti náhrady škody s presahom na súvisiace mechanizmy kompenzácie.

Postavení a ochrana věřitele v novém soukromém právu – Petr Bezouška

10.24 
Čtenáři se do rukou dostává první dílo z nové ediční řady srovnávacích komentářů, připravované nakladatelstvím Wolters Kluwer. Publikace byla vytvořena ve spolupráci s advokátní kanceláří PRK Partners, která se podílí na přípravě řady srovnávacích komentářů k občanskému zákoníku pro ASPI. Autor se zde snaží nacházet odpovědi na problematické a často ani doktrínou a judikaturou nedořešené otázky z právní praxe a zaměřuje se na dílčí problematiku postavení a ochrany věřitele v novém soukromém právu. Postupuje přitom velmi zajímavým způsobem, a to tak, že shromažďuje a uvádí názory dosud publikované v různých zdrojích (od komentářů přes učebnice k odborným článkům a dalším pramenům) k úzce zaměřeným otázkám, tyto názory pak shrnuje a připojuje k nim vlastní komentář a na smysluplných argumentech postavený závěr, jenž dává stručnou a jasnou odpověď či návod k řešení dané otázky. Publikace je určena všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v množství třeba i protichůdných názorů a nechtějí nebo nemohou čekat, až a jestli jejich problém vyřeší například judikatura.