Magyary Zoltán összes munkái (1923)

6.13 

A Magyary Zoltán összes munkái című kritikai kiadássorozatnak immár a második kötete lát napvilágot. A honi közigazgatás-tudomány nemzetközileg is ismert iránymutató professzora költségvetési jogi tárgyú, pénzügyi irányultságú első monográfiájában pragmatikus, világos precizitással fogalmazza meg mondanivalóját és ezek között elvi tételeit. Akár rögtön az előszóban: „A közigazgatás feladata a cselekvés. Jogállamban ezt a jogrend szabályozza. A jogszerű közigazgatásnak azonban számos komoly problémája van, amelyek megoldására nem jogszabályok, hanem a jogtudomány vannak hivatva.”

Právní psaní, 2. vydání

21.15 
Umění napsat dobrý text může představovat rozdíl mezi výhrou a prohrou v řízení. Každý právník by to měl zvládat, protože je to podstatou jeho práce a nutným předpokladem jeho úspěchu. Dovednost právního psaní přitom nepřijde sama od sebe; je nutné ji cíleně trénovat. Druhé vydání velmi úspěšné publikace nabízí průvodce formálními náležitostmi i stylistikou, ale zejména způsoby, jak učinit text srozumitelnější a přesvědčivější. Správná struktura dokumentu, nejlepší načasování argumentu, vhodná a nevhodná slova, aby text co nejlépe zapůsobil – to vše je rozvedeno a ukázáno na reálných příkladech. Nechybějí upozornění na nejběžnější chyby v právních dokumentech a návody na obranu před různými typy argumentačních faulů. Autor, zkušený advokát a procesní specialista, shromáždil do praktické příručky množství rad, které pomohou jak právníkům s vlastní praxí, tak studentům práva a začínajícím právníkům zlepšit jejich dovednosti právního psaní.

Súd a tvorba práva

24.99 
Dr. Jozef Ratica ako skúsený sudca najlepšie vedel, že „medzery“ v normách právnych predpisov sa nedajú vyplniť len logickými metódami výkladu a že súd pri ich vypĺňaní musí predovšetkým rešpektovať vôľu účastníkov právneho vzťahu. Z toho aj vychádzajú teoretické konštrukcie v knihe Súd a tvorba práva. Pre demokratický štát je sloboda tvorivého myslenia základnou podmienkou a dielo profesora Jozefa Raticu môže k tomuto tvorivému mysleniu, aj po rokoch a napriek dobe, v ktorej bolo napísané, inšpirovať. Veríme, že dielo zaujme nielen čitateľov z právnickej obce, ale aj mnohých iných, ktorí radi s minulosťou kráčajú do budúcnosti...

Reforma právnického vzdelávání na prahu 21. století

10.46 
Sborník příspěvků k diskuzi o dalším vývoji vysokoškolského vzdělávání právníků navazující na iniciativu Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Do sborníku přispěli jak učitelé práva, tak praktičtí právníci a též studenti práva z České republiky i ze zahraničí. Cílem zamýšlené reformy je reflektovat aktuální trendy právnického vzdělávání a reagovat na potřeby praxe.

Tvorba práva. Pravidla, metodika, technika, 2. vydání

19.74 
Již druhé, aktualizované vydání publikace syntetizuje dosavadní poznání o teorii a praxi tvorby práva. Poskytuje informaci o tvorbě práva, jejích pravidlech, metodice a technice. Kniha poslouží jako zdroj uceleného poznání legislativní teorie i jako
praktická směrnice pro tvorbu právních předpisů, včetně potřebné a užitečné legislativní metodiky a techniky. Vychází a navazuje přitom na disciplíny teorie práva a práva ústavního. Ve čtyřech základních částech se věnuje legislativní politice a tvor
bě práva, právní regulaci, legislativnímu procesu a metodice a technice tvorby práva.
Kniha je určena jak pracovníkům legislativních orgánů, tak všem dalším zaměstnancům veřejné správy zabývajícím se právotvornou činností. Přivítají ji i posluchači právnických fakult jako učebnici shrnující problematiku tvorby práva.

Základy práva v cestovnom ruchu pre ekonómov – Hana Magurová,Kolektív autorov

4.05 
Publikácia čitateľom ponúka prehľad základných poznatkov z problematiky práva v cestovnom ruchu, so zameraním sa na domáci cestovný ruch. Cestovný ruch je interdisciplinárnym a medzirezortným odvetvím, ktoré priamo zasahuje do sféry hospodárstva, priemyslu, obchodu, služieb, financií, dopravy, regionálneho rozvoja, kultúry, zdravotníctva, vzdelávania, športu, ochrany životného prostredia, lesného a vodného hospodárstva, pôdohospodárstva, zamestnanosti a pôsobnosti samosprávy. Pre cestovný ruch je typické, že spája rôzne (nielen právne) odvetvia na horizontálnej úrovni.Právo v cestovnom ruchu je súbor právnych noriem verejnoprávnej aj súkromnoprávnej povahy, ktoré upravujú podmienky poskytovania a užívania služieb cestovného ruchu, podnikania v oblasti cestovného ruchu a pracovnoprávne vzťahy v cestovnom ruchu. Právo v cestovnom ruchu vychádza z prameňov medzinárodnej, ako aj európskej povahy.Cieľom autorského kolektívu je zvýšiť právne povedomie o práve v cestovnom ruchu u študentov, pretože sa domnieva, že znalosti z oblasti práva v cestovnom ruchu všeobecne dopĺňajú znalosti, ktorými by mal absolvent ekonomických smerov disponovať. Publikácia však nie je určená len pre poslucháčov Ekonomickej univerzity v Bratislave, ale aj tým, ktorí majú záujem o prehľadné a zrozumiteľné informácie z oblasti práva v cestovnom ruchu.