Zobrazených 1–24 z 198 výsledkov

Zákon o výkonu zabezpečovací detence – Věra Kalvodová

20.10 
Výkon zabezpečovací detence představuje zvláštní druh ochranného opatření. Vzhledem ke specifikům tohoto opatření i jeho náročnosti na odborný personál zajišťující výkon zabezpečovací detence přináší velmi cenný a praktický výklad jak pro soudnictví a advokacii, tak i pro orgány, kde je toto ochranné opatření vykonáváno. Jelikož se jedná o stále relativně nový institut české právní úpravy, prostřednictvím výkladu seznamuje s touto problematikou odbornou veřejnost a nabízí jí detailní seznámení se s dosud nejasnými pojmy.

Vreckový zákon o poľovníctve s vykonávacou vyhláškou – Jozef Vránsky

2.95 
Nový zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve bol v roku 2014 výrazne novelizovaný, preto sme spracovali jeho úplné znenie a spolu s úplným znením vykonávacej vyhlášky č. 344/2009 Z.z., ktorá bola zásadne novelizovaná v roku 2012, a úplným znením vyhlášky č. 229/2011 Z.z. (posudzovanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní), ktorú tiež novelizovali v roku 2012, ho vytlačili vo veľmi obľúbenom a praktickom vreckovom vydaní.

Zákon o obětech trestných činů – Komentář – Kolektív autorov

44.21 
Zákon o obětech komplexně upravuje práva obětí trestných činů, poskytování peněžité pomoci obětem trestných činů státem a vztahy mezi státem a subjekty, které poskytují služby obětem trestných činů. Komentář představuje problematiku obětí trestných činů v širších souvislostech tak, aby čtenář v jediné knize nalezl též výklad relevantních ustanovení souvisejících předpisů. Autorský kolektiv tvoří řada renomovaných odborníků včetně těch, kteří se podíleli na přípravě zákona. Publikace je určena nejen právníkům, ale též pracovníkům občanských organizací zabývajících se pomocí obětem trestných činů, jakož i obětem samotným.

Bezdôvodné obohatenie – Lucia Budinská

23.28 
Vydavateľstvo IURIS LIBRI Vám prináša ďalšiu publikáciu z edície Judikatúra. Publikácia predstavuje prvú samostatnú ucelenú zbierku judikatúry týkajúcu sa inštitútu bezdôvodného obohatenia v Slovenskej republike a zahŕňa rozhodnutia tak slovenských, ako aj českých súdov. Rozhodnutia českých súdov boli preložené do slovenského jazyka a vhodne upravené tak, aby čitateľ dostal do ruky ucelený systém, ktorý mu poskytne prehľad o rozhodovacej praxi súdov v Slovenskej republike aj v susednej Českej republike. Jednotlivé právne vety sú v publikácii často doplnené odôvodnením, ktoré je buď uvedené v celosti, alebo je vhodne skrátené a upravené tak, aby čitateľovi poskytovalo základný prehľad o obsahu rozhodnutia. Z praktického hľadiska je publikácia je rozdelená do piatich častí tak, že čiastočne kopíruje systematiku zákona. Prvá časť je venovaná vymedzeniu pojmu bezdôvodné obohatenie, základným východiskám a definíciám, druhá časť sa zaoberá jednotlivými skutkovými podstatami bezdôvodného obohatenia tak, ako sú vymedzené v zákone. Tretia časť obsahuje rozhodnutia súdov vo veci vydania bezdôvodného obohatenia, na ktorú nadväzuje štvrtá časť, ktorá sa týka premlčania pri bezdôvodnom obohatení. Posledná, piata časť, je venovaná procesným súvislostiam, a to vecnej legitimácii, úvahám súdov, náležitostiam žaloby a pod. Publikácia je určená širokému okruhu odbornej aj laickej verejnosti a je len na konkrétnom čitateľovi, ktorý z právnych názorov si osvojí. Pevne veríme, že predkladaná publikácia bude pre jej čitateľov cenným prínosom a radi po nej siahnu aj opakovane.

Katastrální zákon. Komentář – Petr Baudyš

35.28 
Nový katastrální zákon významným způsobem mění definice nemovité věci přijetím zásady superficies solo cedit, podle které je stavba zpravidla součástí pozemku a nikoli samostatná věc. Zásadním způsobem se rozšířil okruh věcných práv k nemovitostem, která je třeba do katastru zapisovat. Nový katastrální zákon sloučil právní problematiku vedení katastru, upravenou doposud dvěma zákony, do jedné zákonné úpravy. Význam zápisů v katastru je nově upraven v § 980 ObčZ an. Zásada materiální publicity je potom zakotvena v § 984 odst. 1 ObčZ. První vydání komentáře není bohaté na odkazy na odbornou literaturu ani na použitelnou judikaturu, které nejsou prozatím k dispozici. Nicméně, cílem autora je v tomto vydání důkladně seznámit čtenáře s novou právní úpravou katastru nemovitostí, upozornit na všechny změny, ke kterým v této oblasti došlo, a současně zprostředkovat představu autora o tom, jak by měl být tento zákon aplikován v praxi.

Zákon o ochrane osobných údajov, komentár – Zuzana Valková

28.50 
Zorientovať sa v oblasti ochrany osobných údajov nie je vždy jednoduché. Kniha približuje dôležitosť tejto problematiky a jej uvedenie do praxe správnym smerom. Komentár od autorov nového zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predstavuje ucelený výklad k jednotlivým ustanoveniam tohto predpisu a jeho praktické uplatnenie pri spracúvaní osobných údajov. V závere knihy sú doplnené aj vyhlášky:Vyhláška č 164/2013 Z.z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení. Vyhláška č.165/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby.

Zákon o ochraně ovzduší. Komentář. – Kolektív autorov

51.73 
Nový zákon z roku 2012 stanoví řadu právních a ekonomických nástrojů k předcházení znečištění ovzduší a řešení již existujícího znečištění. * Regulace se dotýká stovek tisíc zdrojů znečišťování ovzduší, z nichž většinu tvoří menší stacionární zdroje. * Komentář uvádí do souvislostí jednotlivé nástroje, práva a povinnostmi osob a pravomoci orgánů veřejné správy. * Autoři též upozorňují na nedostatky přijaté právní úpravy.

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými … – Kolektív autorov

44.21 
Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi představuje poslední velký právní předpis, který vypořádává majetkové křivdy z doby komunismu. Na jeho přijetí čekaly dotčené subjekty – církve, náboženské společnosti a současní vlastníci historického církevního majetku – více než dvacet let. Tato publikace: * Přináší výklad jednotlivých ustanovení zaměřený především na praktické právní otázky spojené s vydáváním majetku oprávněným osobám * Je doplněna o bohaté odkazy na judikaturu k obdobným ustanovením jiných restitučních předpisů (zákon o půdě, zákon o mimosoudních rehabilitacích apod.) * Obsahuje také doplňující studie, které zasazují problematiku majetkového vyrovnání do adekvátního právněhistorického a ústavního rámce * Vzhledem k absenci relevantní literatury na toto téma je nepostradatelnou pomůckou pro povinné a oprávněné osoby, jejich právní zástupce, soudce a další osoby účastnící se vydávání historického majetku církví a náboženských společností

Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Komentár – Lysina,Kolektív autorov

73.60 
Komentár Nakladateľstva C. H. Beck predstavuje prvý komentár k slovenskému zákonu o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom vôbec. Na jeho príprave sa podieľali poprední odborníci, ktorí sa medzinárodnému právu súkromnému venujú nielen v teoretickej rovine, ale taktiež majú bohaté skúsenosti aj s praktickou stránkou daného odvetvia. Komentár vychádza nielen z normatívneho textu zákona, ale aj z praktických skúseností autorov, domácej, či zahraničnej judikatúry, ale rovnako neopomína ani právne akty Európskej únie. Jeho výhodou je skutočnosť, že autori sa neobmedzujú striktne len na jednotlivé ustanovenia zákona, ale tieto vysvetľujú vo svetle celého radu súvisiacich právnych aktov, a to najmä aktov sekundárneho práva EÚ. Svoje miesto tu nachádza vymedzenie aplikačnej prednosti nariadení ako sú Brusel I, Brusel IIa, či Rím I a Rím II vo vzťahu k zákonu, keďže práve tu vyvstáva v praxi najviac otázok. Komentár taktiež neopomína ani celý rad medzinárodných zmlúv a ich aplikačný vzťah k zákonu. Prílohou komentára sú konsolidované znenia právnych aktov sekundárneho práva Európskej únie, ktoré tvoria základ súčasného medzinárodného práva súkromného pre členské štáty Európskej únie, a bez ktorých si právnu prax v tomto odvetví nemožno predstaviť. Táto jedinečná publikácia z pera autorov JUDr. Petra Lysinu, JUDr. Natálie Štefankovej, JUDr. Michala Ďuriša a JUDr. Mareka Števčeka je určená pre sudcov, advokátov, exekútorov, notárov, ako aj širokú odbornú verejnosť. Skrátka, publikácia je určená všetkým tým, ktorí sa vo svojej praxi stretli, či stretávajú s právnymi vzťahmi patriacimi do predmetu úpravy medzinárodného práva súkromného.

Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku – Eva Kabelková

35.28 
Leden 2014 přinese řadu změn i v oblasti bytového spoluvlastnictví; dosavadní samostatná úprava vlastnictví bytů v zákoně č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, byla začleněna do nového občanského zákoníku. Změny se hlavně týkají úpravy dílčích otázek (např. prohlášení vlastníka nelze po zápisu vlastnického práva k jednotkám do veřejného seznamu prohlásit za neplatné; společenství vlastníků jednotek vzniká založením, nikoliv ex lege) a právě na ně upozorňují autorky v komentáři k ustanovením občanského zákoníku s dostatečným předstihem před účinností zákona. Komentář je psán čtivě a srozumitelně a pro přehlednost je v závěru uvedena i tabulka, která srovnává ustanovení zákona o vlastnictví bytů s ustanoveními nového občanského kodexu. Autorky shrnují také dosavadní judikaturu použitelnou i za nové právní úpravy. Ocení ho v první řadě advokáti, ale také všichni vlastníci bytů, a tedy členové společenství a jejich orgánů. Publikace je velice vítaným příspěvkem pro včasnou přípravu na novou úpravu bytového spoluvlastnictví a fungování společenství vlastníků.

DRG v praxi – Jiří Šedo

11.50 
Aktualizované a rozšířené vydání stručného manuálu má za cíl zprostředkovat rychlé seznámení se základními principy úhradového systému DRG pro rok 2013 a jeho implementací v našich podmínkách. Výklad je zaměřen na představení tohoto klasifikačního systému v širších souvislostech, záměrem je především ukázat jeho praktické dopady. Další novinkou druhého vydání je navíc příloha obsahující základní metodické materiály. Závěr knihy obsahuje několik konkrétních příkladů, na kterých si čtenář může otestovat svoje porozumění pravidlům DRG.

Zákon o pojistném na důchodové spoření – Lenka Geržová,Stanislav Kouba

17.81 
Publikace slouží jako praktický průvodce při řešení výkladových problémů při aplikaci zákona o pojistném na důchodové spoření pro účastníky důchodového spoření, zaměstnavatele, penzijní společnosti či správce pojistného. Každé ustanovení je uvedeno příslušnou částí důvodové zprávy k zákonu, na které navazuje výklad autorů, seznam souvisejících ustanovení v zákoně a jiných právních předpisech a případně soudních rozhodnutí, která by se pojistného na důchodové spoření mohly týkat. Komentář blíže seznamuje s ustanoveními jiných právních předpisů, na které zákon o pojistném na důchodové spoření navazuje, nebo se kterými souvisí – jedná se především o ustanovení daňového řádu, zákona o důchodovém spoření, zákona o daních z příjmů nebo zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Přílohu publikace tvoří převodní tabulka usnadňující orientaci mezi ustanoveními zákona o pojistném na důchodové spoření a souvisejících právních předpisů. Publikace obsahuje příklady popisující typové situace, které mohou při aplikaci zákona nastat. Autorský tým tvoří spoluautoři zákona

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

35.28 
zákon se týká nejen provozovatelů vozidel, ale též všech řidičů a kohokoliv, kdo byl silničním provozem poškozen; všichni uvedení potřebují vědět, jaká jsou jejich práva a povinnosti v systému povinného pojištění odpovědnosti za škodu- komentář je určen především pro odborné specialisty pojistného práva, advokáty a soudce; řadu praktických příkladů mohou ocenit i poučení neprávníci- publikace obsahuje podrobně a systematicky zpracovanou judikaturu- autory jsou renomovaní odborníci z praxe (vedoucí skupiny Insurance business law Generali Pojišťovny a. s. a předseda senátu Nejvyššího soudu)

Odpovědnost advokáta za škodu – Luboš Tichý

17.42 
Publikace se zabývá nejdůležitější částí odpovědnosti advokáta, a to jeho odpovědností za škodu. Přestože se advokáti stali nedílnou součástí právního systému ČR a jejich vliv na právní zájmy klientů (i třetích osob) je obrovský, není odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu advokacie dosud uceleně zpracována. Takový stav neprospívá ani advokátům, ani jejich klientům. Cílem této knihy je tuto situaci napravit a advokátům i laické veřejnosti přehledně představit problematiku odpovědnosti za škodu způsobenou advokátem. Kniha má šest částí. Úvodní část vymezuje vlastní předmět publikace, vysvětluje postup při její přípravě a obsahuje přehled anglické, německé a maďarské úpravy a jejich srovnávací analýzu. Jádro publikace pak spočívá v následujících částech, které rozebírají základní předpoklady odpovědnosti advokáta za škodu; jsou zde vymezeny základní povinnosti advokáta ve vztahu ke klientovi při poskytování právních služeb, provedena právní klasifikace a podrobný rozbor těchto povinností. Dále je pozornost věnována vlastním jednotlivým předpokladům odpovědnosti advokáta za škodu, tj. protiprávnosti, zavinění, škodě a příčinné souvislosti, resp. přičitatelnosti. V další části jsou rozebrány některé problémy, které úzce souvisejí s předpoklady odpovědnosti, tj. otázky dokazování, promlčení a pojištění. Zvláštní pozornost je věnována problematice mezinárodního práva soukromého a mezinárodního práva procesního. Autoři se také zaměřují na zvláštní případy odpovědnosti advokáta za škodu, a to zejména na odpovědnost vůči třetím osobám, odpovědnost při provádění tzv. due diligence a odpovědnost za právní stanovisko. Závěrečná část se zaměřuje na návrhy řešení sporných otázek podle platné úpravy a návrhy řešení de lege ferenda.

Zákon o střetu zájmů – Komentář, 2. vydání – Jiří Vedral

26.35 
Co přináší komentář k zákonu o střetu zájmů?Druhé vydání komentáře přináší aktualizovaný podrobný výklad jednotlivých ustanovení zákona, který slouží jednak jako pomůcka pro aplikaci právní úpravy, ale současně také zasazuje právní úpravu do širších souvislostí v rámci právního řádu, zejména pokud jde o její vztahy k dalším souvisejícím právním předpisům. Věnuje se mj. jednotlivým typům oznámení, které jsou veřejní funkcionáři povinni ve stanovených lhůtách podávat, i jejich odpovědnosti za porušení povinnosti stanovených jim zákonem o střetu zájmů.Komu je publikace určena? Publikace je určena zejména poslancům, senátorům, členům vlády, vedoucím ústředních orgánů státní správy nebo členům zastupitelstev krajů a obcí. Zájmovou skupinou lze bezpochyby rozšířit o představitele Kanceláře poslanecké sněmovny, resp. Kanceláře Senátu Parlamentu České republiky, představitele obecních a krajských úřadů, ale i advokáty a další představitele veřejného života.

Zákon o důchodovém pojištění. Komentář – Vladimír Voříšek

53.14 
Čtenáři se dostává do ruky komplexně zpracované dílo důchodového zabezpečení v podobě komentáře, které hned v úvodní Předmluvě seznamuje uživatele s vývojem této poměrně složité právní problematiky.Publikace obsahuje vedle platného znění zákona o důchodovém pojištění srozumitelný komentář k jeho jednotlivým ustanovením, a také připojenou bohatou aktuální judikaturu. Ve srovnání s obdobnými publikacemi na současném knižním trhu jsou sice v komentáři jen výjimečně zařazeny praktické příklady, ale tento fakt nebrání , při čerpání znalostí z erudovaného výkladu zákona odbornou veřejností, využití publikace širší zájmovou veřejností.V publikaci je uváděna rovněž judikatura k souvisejícím a prováděcím předpisům. Publikace respektuje při svém výkladu právní stav ke dni 1. července 2012, neobsahuje tak předpisy později vyšlé, tím méně procházející průběžnými fázemi legislativního procesu, přesto je však na některé z nich na příslušných místech v rámci znalostí v době přípravy vydání komentáře upozorněno.

Přehled judikatury ve věcech akcií a jejich převod – Jan Dědič,Jan Lasák

10.66 
Přehled judikatury nabízí 93 rozhodnutí vztahujících se k problematice akcií jako zaknihovaných cenných papírů, jakož i uplatňování práv z těchto účastnických cenných papírů.Přehled je rozdělen do tří částí, z nichž první charakterizuje akcii jako cenný papír, druhá část se zabývá smlouvami o převodu akcií, třetí pak představuje jiné způsoby nabytí akcií.Jednotlivé části jsou dále členěny a zabývají se podobou, vydáváním a uplatněním práv z akcií. Problematika smlouvy o převodu akcií zahrnuje rovněž rubopisy, odstoupení od smlouvy, omezení převodů (včetně korporátních omezení) a další, tak aby byly zahrnuty všechny podstatné oblasti.Každé rozhodnutí je zpracováno do podoby standardního judikátu, případně je doplněno poznámkou komentující závěry příslušného rozhodnutí. Publikace obsahuje věcný rejstřík a rejstřík ustanovení.

Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU – Gabriela Pikorová,Kristina Koldinská,Ladislav Švec

26.35 
Druhé vydání této mezioborové učebnice reaguje na změny v oblasti koordinace sociálního zabezpečení v EU, a to v návaznosti na přijetí nových koordinačních nařízení a nabytí jejich účinnosti v květnu 2010.Druhé vydání:* Mapuje vznik, vývoj a základní principy koordinace sociálního zabezpečení v EU a EHP* Upozorňuje na základní judikaturu Soudního dvora EU a dává ji do souvislostí s výkladem vývoje právní úpravy koordinace či interpretace koordinačních nařízení* ve zvláštní části se postupně věnuje jednotlivým oblastem koordinace, upozorňuje na některá úskalí a podává základní vodítka k výkladu koordinačních nařízení a jejich aplikaci, a to s použitím judikatury Soudního dvora EU, rozhodnutí Administrativní komise a poznatků z praxe* Vysvětluje procesní pravidla a mapuje kompetence jednotlivých institucí při aplikaci koordinace sociálního zabezpečení* Rekapituluje vybrané právní problémy, jež jsou v současné době řešeny na evropské i národní úrovni a přichází s návrhy jejich řešení* Představuje nepostradatelnou pomůcku pro každého právníka, zaměstnavatele i pracovníka či studenta, kteří se dostanou do styku s problematikou migrace osob v rámci EU a EHP za prací, studiem či rodinou.

Autoškola – Prokop Pavel

7.54 
Nové vydání populární učebnice Autoškola pro uchazeče o řidičský průkaz napsal Pavel Prorok. Součástí učebnice je i soubor zkušebních otázek a odpovědí. Texty a soubor testů jsou aktualizovány dle právního stavu ke dni 1.7.2012. Pravidla silničního provozu a souvísející předpisy Dopravní značky Konstrukce a provoz vozidla Zdravotnícká příprava Soubor testových otázek a odpovědí.

Ochranná známka a průmyslový vzor, jejich ochrana a padělání – Stanislava Bálková

13.78 
Velká část padělků se vyrábí na jihu Číny v oblasti, která je nazývána „továrnou světa“. Najdeme zde 60 tis. manufaktur, ve kterých pracuje okolo 44 mil. lidí. Denně je z Hongkongu do USA posláno 6 tis. kontejnerů s padělky. Oblíbeným a také nejčastějším místem pro vytipování nových plagiátorů bývají výstavy. Na nich si plagiátor výrobek koupí a zašle jej do Číny, kde se hned začne s jeho kopírováním. Během pár měsíců se lze těšit na obrovské množství plagiátů. Z nich se následně začnou kopírovat další a další a tak nám vzniká plagiát plagiátu. Obrovským problémem je však chápání padělků samotnými Číňany. Ti chápou kopii, jako jejich pozitivní dovednost cokoliv napodobit a nevidí na tom nic špatného. Hlavní problém však tkví ve faktu, že za nákup nebo prodej padělaného zboží nikomu nic nehrozí. A tak kde není žalobce není ani soudce…

Veřejné podpory v soutěžním právu EU – Jana Mikušová,Martin Janků

26.35 
Soutěžní politiku lze de facto označit jako první nadnárodní politiku Evropského společenství. Předkládaná publikace seznamuje čtenáře s dříve opomíjenou oblastí ochrany hospodářské soutěže a to s veřejnými podporami. Zaměřuje se na problematiku uplatňování norem regulujících veřejnou podporu v rámci pravidel hospodářské soutěže na jednotném trhu Evropské unie. Kniha se zabývá právní úpravou veřejných podpor z pohledu primární a sekundární evropské legislativy i české legislativy. Využívá přitom především poznatků z judikatury evropských soudů a rozhodovací praxe Komise EU, které jsou hlavní náplní této publikace. Publikace je určena především studentům českých, ale i slovenských právnických a neprávnických fakult se zaměřením na evropská studia, mezinárodní vztahy, mezinárodní obchod a právo. Její obsah se dotýká i studia posluchačů ekonomických fakult se zájmem o oblast evropského hospodářského práva. Lze ji současně doporučit i zájemcům z řad odborné právnické veřejnosti, zabývající se oblastí práva soutěžního.

Nový občanský zákoník – Jaroslav Svejkovský

35.28 
Publikace je základní pomůckou, jejíž pomocí se čtenář snadno zorientuje v nové úpravě občanského práva.- Obsahuje srovnávací přehled nové a současné úpravy civilního práva. Proti znění nového zákona jsou přiřazena jednotlivá ustanovení nejen stávajícího občanského zákoníku, ale i obchodního zákoníku, zákona o rodině, zákona o vlastnictví bytů a dalších předpisů dotčených novým zákoníkem.- Kniha přináší i obrácené srovnání, vycházející ze znění dosud platných předpisů – občanského a obchodního zákoníku a zákonů o rodině a o vlastnictví bytů – k nimž jsou přiřazeny odpovídající ustanovení nového zákoníku.- Knihu uzavírá obsáhlý věcný rejstřík, jehož pomocí si čtenář snadno najde hledaná ustavení v novém občanském kodexu.

Spotrebiteľská zmluva v aplikačnej praxi v SR a EÚ – Jaroslav Krajčo

52.25 
Publikácia je vyjadrením snahy autora predložiť právnej verejnosti publikáciu zameranú na aplikačnú prax súdov, ktorá sa týka riešenia sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľských vzťahov. Publikácia je rozdelená do častí, ktoré umožnia čitateľovi získať prehľad o súčasných prístupových postojoch na riešenie konfliktných situácií, ale v mnohých prípadoch aj o odporúčených riešeniach autora na otázky, ktoré nastoľuje aplikačná prax. Publikácia je určená predovšetkým aplikačnej praxi, a to sudcom, notárom, exekútorom, prokurátorom, zamestnancom verejnej správy, advokátom ako aj širšej právnej verejnosti, ktorým je ochrana práv fyzických a právnických osôb vlastná.

Zákon o veřejném ochránci práv. Komentář 2. vydání – Vladimír Sládeček

25.00 
Od vydání komentáře k zákonu o Veřejném ochránci práv (r. 2000), který předcházel faktickému zřízení instituce, uplynulo více než deset let, a není proto divu, že se mnoho věcí změnilo. Především byl zvolen historicky první český ombudsman, kterým se stal JUDr. Otakar Motejl, záhy byla ustanovena jeho zástupkyně, Mgr. Anna Šabatová. Po uplynutí šestiletého funkčního období byl znovu zvolen JUDr. Otakar Motejl, posléze byla ustanovena do funkce i jeho nová zástupkyně RNDr. Jitka Seitlová. Po úmrt í prvního českého ombudsmana se Veřejným ochráncem práv stal JUDr. Pavel Varvařovský. V uplynulém období byl také zákon o Veřejném ochránci práv dosti relevantně pozměněn a doplněn celkově jedenácti novelami. Toto rozšířené a podstatně přepracované v ydání komentáře reflektuje všechny provedené novely, na rozdíl od první edice již může vycházet z praktických zkušeností a poznatků z činnosti Veřejného ochránce práv a také pracuje s poměrně rozsáhlou (v mezidobí publikovanou) literaturou k problema tice.