Zobrazených 1–24 z 34 výsledkov

Stavebný zákon Úzz, 5. vydanie 2022

5.20 
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) s právnym stavom k 1. októbru 2022, so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 172/2022 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2023.

Zákony 2022 V aktualizácia V 5

4.20 
Do právneho poriadku sa zaviedol inštitút „blokovania“, ktorý slúži na efektívne zamedzenie šírenia škodlivého obsahu na internete a to v záujme zabezpečiť dôveryhodnosť služieb a aktivít poskytovaných prostredníctvom internetu a ochrany osôb zúčastňujúcich sa na týchto aktivitách ako aj konečného užívateľa týchto služieb...

Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele:
Vyhláška č. 223/2022 Z. z. o základnej škole
Vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe
Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti
Nariadenie vlády č. 220/2022 Z. z, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice plat. taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
NARIADENIE VLÁDY č. 295/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
NARIADENIE VLÁDY č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
NARIADENIE VLÁDY č. 297/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny...

Upozornenie na zmenu zákona
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe

Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti
Prebiehajúci vojnový konflikt na Ukrajine má aj rozmer informačnej vojny, ktorá prekračuje územie zasiahnuté vojnou a negatívne ovplyvňuje celý svet. Masívna ruská propaganda a podsúvanie dezinformácií majú za cieľ spochybniť kto je vo vojnovom konflikte agresor a kto obeť a ospravedlňovať agresiu nasmerovanú aj voči civilnému obyvateľstvu a civilnej infraštruktúre Ukrajiny. V tejto súvislosti sa aj na Slovensku rozmohlo šírenie dezinformácií a podvodných statusov, ktorých účelom je zahmlievať a spochybňovať realitu, ovplyvňovať verejnú mienku a nahrávať ruskej propagande. Šírenie dezinformácií a tzv. „škodlivého obsahu“ ako prostriedku na vedenie hybridnej vojny je nesporne jednou z najnebezpečnejších foriem prebiehajúceho vojnového konfliktu a má veľký dosah na vnímanie reality obyvateľstvom.

100 otázok o odpovedí – DPH v praxi, zamestnávanie

7.90 
Publikácia je členená do kapitol – Novelizované zákony, právne predpisy, DPH v praxi a Zamestnávanie. Tematické odpovede na otázky sú doplnené vybranými aktualizovanými zákonmi, vyhláškami a nariadeniami...

Titul obsahuje:
Novelizované zákony, právne predpisy
– OPATRENIE č. 281/2022 Z. z. o sumách stravného
– OPATRENIE č. 282/2022 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
– OPATRENIE č. 227/2022 Z. z. o úprave súm životného minima
– VYHLÁŠKA č. 181/2022 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu
– NARIADENIE VLÁDY č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca
– NARIADENIE VLÁDY č. 219/2019 Z. z. o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine
– NARIADENIE VLÁDY č. 220/2022 Z. z ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
– NARIADENIE VLÁDY č. 221/2022 Z. z. ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
– VYHLÁŠKA č. 225/2022 Z. z. o jednotnom formáte elektronických správ

DPH v praxi
– Obchodovanie a DPH
– Operatívny prenájom a DPH
– Automobil

Zamestnávanie
– Dovolenka
– Životné minimum
– Odmeňovanie

• Novelizované zákony, právne predpisy
V uvedenej rubrike nájdete aktuálne opatrenia o výške stravného, o sumách základnej náhrady za používanie cestných MV pri pracovných cestách, o úprave súm životného minima, o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu a iné.

• DPH v praxi
Druhá kapitola ponúka odpovede na otázky z oblastí obchodovania, operatívneho prenájmu a automobilu v podnikaní z pohľadu DPH.
V zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. sa za dodanie tovaru považuje aj odovzdanie tovaru na základe nájomnej zmluvy, podľa ktorej sa vlastníctvo k predmetu nájomnej zmluvy nadobudne najneskôr pri zaplatení poslednej splátky. Vo väčšine prípadov je však pre účely DPH nájomné považované za službu, čo vyplýva z ustanovení § 9 v nadväznosti na § 8 zákona o DPH...

• Zamestnávanie
Ostatná kapitola je venovaná pracovnoprávnej problematike, v ktorej ponúkame otázky a odpovede okolo životného minima, nároku a čerpania dovolenky alebo odmeňovania podľa Zákonníka práce...

Poradca 3-4/2023 – Zákon o živnostenskom podnikaní s komentárom

13.00 
Živnostenské oprávnenie je právom fyzickej osoby alebo právnickej osoby prevádzkovať živnosť. Uvedené právo sa konštituuje v konaní pred orgánom štátnej správy. Týmto orgánom je živnostenský (okresný) úrad. Pre procesný postup živnostenského orgánu platia zákonom ustanovené pravidlá, a to podľa správneho poriadku. Ide o základný zákon, ktorým sa orgány štátnej správy riadia pri konaniach, v ktorých rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach občanov a organizácií. Aké podmienky musí spĺňať fyzická osoba, aby mohla podnikať na základe živnostenského zákona a aký postup je potrebný pri otváraní živnosti, sa dočítate v tomto čísle mesačníka.

Titul obsahuje úplné znenie zákona po ostatnej novele s komentárom:
Legislatíva
Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) – zákon s komentárom
Téma čísla
Vnútropodnikové smernice účtovné

Živnostenský zákon
Zákon upravuje vzťahy, ktoré sa týkajú podnikateľských subjektov podnikajúcich na základe vydaných živnostenských oprávnení. V živnostenskom zákone možno nájsť informácie o tom ako založiť, prevádzkovať, prerušiť alebo skončiť živnosť. V zmysle živnostenského zákona rozlišujeme voľné, remeselné a viazané živnosti. V prílohe živnostenského zákona nájdu potenciálni aj existujúci podnikatelia informácie o konkrétnych živnostiach alebo aj o preukazovaní odbornej spôsobilosti. Zákon je vedený pod č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v z.n.p. Živnostenské podnikanie je zákonom upravené len ako jeden druh podnikania v Slovenskej republike. Okrem toho, že tento zákon upravuje živnosť ako i podmienky živnostenského podnikania, predmetom úpravy je tiež kontrola nad dodržiavaním stanovených podmienok. Predovšetkým sú to podmienky, ktoré museli byť splnené pred vydaním živnostenského oprávnenia.
Vnútropodnikové smernice
Každý podnikateľ – účtovná jednotka, ktorý má povinnosť viesť účtovníctvo, by mal pri vedení účtovníctva využívať interné účtovné smernice. Niektoré interné smernice ustanovuje priamo zákon o účtovníctve alebo postupy účtovania ako povinné. Účtovná jednotka však môže tvoriť interné smernice aj podľa vlastného rozhodnutia a potrieb. V praxi sa často stretávame s tým, že účtovné jednotky na túto povinnosť zabúdajú, alebo ju spĺňajú len čiastočne a neúplne. Pritom správne a úplné interné účtovné predpisy, ktoré môžu zamestnanci účtovnej jednotky pri svojej práci využívať, im prácu len zjednodušia a uľahčia. Príspevok obsahuje návod, ako si môžu účtovné jednotky internú smernicu alebo interný predpis zostaviť.

Územné plánovanie a výstavba – Stavebný zákon účinný od 1. 4. 2024

19.00 
Nový zákon o územnom plánovaní si stanovuje za cieľ významne posilniť výskum v oblasti územného plánovania a prenášanie výsledkov výskumu do zásad územného plánovania, ktoré budú vydané ako všeobecne záväzné pri obstarávaní a spracovávaní územnoplánovacej dokumentácie. Okrem toho si nová právna úprav dáva v oblasti územného plánovania za cieľ i profesionalizáciu štátnej správy, znižovanie administratívnej záťaže pri činnostiach súvisiacich s územným plánovaním, predovšetkým jeho elektronizácia a digitalizácia dát slúžiacich ako vstupy súvisiace s územným plánovaním a výstavbou, a na to nadväzujúca integrácia územného rozhodnutia do konania o stavebnom zámere.

Obsah:
Zákon o územnom plánovaní s komentárom
Zákon o výstavbe s komentárom

Územné plánovanie
Nová právna úprava špecifikuje kompetencie Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky. Nakoľko kompetencia územného plánovania je originálnou právomocou orgánov samosprávy, úrad bude obstarávať Koncepciu územného rozvoja Slovenska a vystupovať najmä ako koordinátor jednotného postupu a procesov územného plánovania, prostredníctvom metodických usmernení. Doterajšie stupne jednotlivých územnoplánovacích dokumentácií zostávajú zachované, novým zákonom sa dopĺňa nový typ územnoplánovacej dokumentácie, a to územný plán mikroregiónu. Základom novej právnej úpravy bude elektronizácia procesov územného plánovania v jednotnej metodike a v jednom informačnom systéme územného plánovania a výstavby, v ktorom budú ukladané a zverejňované príslušné údaje a informácie z územnoplánovacích podkladov, územnoplánovacích dokumentácií a vybraných rozhodnutí stavebných úradov a overených projektových dokumentácií stavieb.
Výstavba
Novou právnou úpravou sa mení rozhodovacia právomoc pri povoľovaní stavieb. Centrálne bude povoľovanie stavieb riadiť novozriadený ostatný ústredný orgán štátnej správy. Právomoc doterajších stavebných úradov (obcí) prejde na stavebné úrady, ktoré budú pracoviskami novozriadeného úradu s vymedzenou územnou pôsobnosťou. Regionálnych pracovísk bude osem. Kompetencie doterajších špeciálnych stavebných úradov zostávajú zachované, okrem špecializovaných stavebných úradov na úseku výstavby diaľnic, dráh a letísk.
Proces povoľovania stavieb sa výrazne zjednoduší – prispieť k tomu má jednak zjednodušenie samotných procesných postupov, na druhej strane však jeho elektronizácia, ktorá bude založená na postupnej digitalizácii údajov o území.

Zákony 2022 II aktualizácia II 7 – Strelné zbrane a strelivo

3.00 
Zmeny zákona sa týkajú úpravy použitej terminológie, požiadaviek na tlmič, posudzovania zhody tlmiča, označovania tlmiča a výstupných dokumentov posudzovania zhody tlmiča a úprav vyplývajúcich z aplikačnej praxe. Jednou z takýchto úprav je aj zavedenie povinnosti pre autorizované osoby vyhotovovať počas posudzovania zhody strelnej zbrane vyrobenej podstatnou úpravou strelnej zbrane a strelnej zbrane vyrobenej podstatnou úpravou strelnej zbrane, ktorej súčasťou je tlmič, fotodokumentáciu strelnej zbrane.

Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatných novelách
Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive – po novele zákonom č. 268/2022 Z. z. (prvá novela)
Zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu – po novele zákonom č. 268/2022 Z. z. (prvá novela)

Upozornenie na zmenu
Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame – po novele zákonom č. 265/2022 Z. z. (prvá novela)
Reklama a propagácia

Dôvodom právnej úpravy je snaha reflektovať na problémy vyplývajúce z aplikačnej praxe, kedy len na základe predloženia protokolu o kusovom overení strelnej zbrane vyrobenej podstatnou úpravou strelnej zbrane a strelnej zbrane vyrobenej podstatnou úpravou strelnej zbrane, ktorej súčasťou je tlmič nie je možné identifikovať strelnú zbraň vo vzťahu k informáciám uvedeným vo výstupnom dokumente posudzovania zhody. Fotodokumentácia je bežnou súčasťou výstupných dokumentov posudzovania zhody notifikovaných osôb napríklad v oblasti osobných ochranných prostriedkov, hračiek a využíva sa pri identifikácii výrobkov v rôznych oblastiach verejného záujmu. Zavedenie tejto povinnosti teda zjednoduší spôsob kontroly, či výstupné dokumenty boli vydané k príslušnej strelnej zbrani, čo výrazne pomôže napríklad pri kontrole pri predkladaní žiadosti o dovoz a vývoz strelných zbraní.

Zákony 2022 VI aktualizácia VI 4 – životné prostredie, odpadové a vodné hospodárstvo

2.40 
Cieľom predkladanej úpravy je vymedzenie okruhu záverečných správ, najmä záverečných správ financovaných z verejných zdrojov, záverečných správ z geologického prieskumu životného prostredia a záverečných správ zo sanácie geologického prostredia a environmentálnej záťaže, ktoré budú verejne prípustné...

Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele:
• Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon)

Upozornenie na zmenu
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách
Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch
Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve

• Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon)
Ustanovuje sa nová, aktívna povinnosť objednávateľa geologických prác informovať obec, v katastri ktorej sa analýzou rizika znečisteného územia podľa § 16 ods. 6 zákona potvrdilo závažné riziko pre ľudské zdravie, horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu, riziká vyplývajúce zo znečistenia územia, a to do jedného mesiaca odo dňa schválenia záverečnej správy s analýzou rizika znečisteného územia. Zákon na oznámenie nekladie žiadne obsahové nároky, rovnako akú materiálnu podobu musí mať oznámenie, oznámenie musí mať vždy písomnú formu a z jeho obsahu musí byť zrejmé akej obce sa týka a aký je rozsah a závažnosť zisteného znečistenia. Každý obyvateľ obce má predsa právo vedieť, aké znečistenie sa nachádza v jeho bezprostrednej blízkosti, čo môže on, alebo jeho zástupcovia v obecnom zastupiteľstve zabezpečiť, resp. vykonať pre minimalizáciu prípadných škodlivých dôsledkov takéhoto stavu...
ZÁKON č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon)
ZÁKON č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
ZÁKON č. 326/2005 Z. z. o lesoch
zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákony 2022 III aktualizácia III 6 – Zdravotné poistenie

3.00 
Cieľom právnej úpravy je zabezpečiť dostupnosť, kvalitu a efektívnosť dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti pre osoby, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje, a to nielen v zdravotníckych zariadeniach, ale najmä v domácom alebo v inom prirodzenom prostredí, v ktorom sú tieto osoby umiestnené.

Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatných novelách
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení – po novele zákonom č. 267/2022 Z. z. (tretia novela)
Zmeny vo výkazoch poistného
Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 300/2022 Z. z. – suma minimálnej mzdy na rok 2023
Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 301/2022 Z. z.
– sumy minimálnych mzdových nárokov na rok 2023

Po novom sa definuje povinnosť zdravotnej poisťovne predkladať ministerstvu zdravotníctva údaje v anonymizovanej podobe, ktoré sú nevyhnutné na monitorovanie dostupnosti a vyhodnocovanie efektívnosti a kvality ošetrovateľskej starostlivosti v rámci dlhodobej zdravotnej starostlivosti. Údaj o prostredí na účely zberu údajov bude špecifikovať podmienky prostredia, z ktorého bol poistenec prijatý do zdravotnej starostlivosti, nakoľko tieto zaraďujú poistenca na cestu pacienta; poistenec môže byť prijatý do starostlivosti napríklad z domu, z nemocnice, z iného zariadenia, na základe rozhodnutia súdu a pod. Zároveň sa budú sledovať aj dôvody, pre ktorú nemohla byť poskytnutá ošetrovateľská starostlivosť v domácom alebo inom prirodzenom prostredí (napr. nedostupnosťou agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti alebo mobilného hospicu, nedostupnosťou tejto starostlivosti v zariadení sociálnej pomoci a pod.). Monitorované údaje budú prezentovať mieru potreby zdravotnej starostlivosti osôb, ktorým je poskytovaná ošetrovateľská starostlivosť v rámci dlhodobej zdravotnej starostlivosti. Na základe týchto údajov zdravotné poisťovne po uplynutí prechodného obdobia budú disponovať kvalitnými a relevantnými údajmi, na základe ktorých budú môcť objektívne stanoviť výšku úhrady po ukončení regulácie tejto ceny. Zároveň sa pre poskytovateľov poskytujúcich následnú ošetrovateľskú starostlivosť alebo dlhodobú ošetrovateľskú starostlivosť definuje povinnosť poskytovať zdravotnej poisťovni tieto údaje.

Prozařování OECD principů corporate governance do národních kodexů dobré správy obchodních korporací

18.69 
Publikace je výsledkem konference, která se zaměřila na některé otázky corporate governance. Úvahy každého autora či autorky vedla nejen snaha o hledání jejich vlastních otázek a odpovědí, ale také snaha se vyrovnat s postupným prozařováním OECD Principů corporate governance. Čtenář tak má možnost dozvědět se, jakým způsobem se s pravidly dobré správy obchodních korporací srovnalo či srovnává české, slovenské, italské a rakouské korporační právo, a to nejen pohledem psaného práva, ale také s využitím soft law, doktríny či judikatury. Pozornost je věnována i případné přenositelnosti dobré praxe kotovaných společností do světa společností s ručením omezeným, analyzují se motivační odměnová schémata členů orgánů obchodních korporací nebo se připomíná propojenost dobré správy s pravidly trestního práva.
Publikace zaznamenává názory a úvahy na cestě, hledá a nabízí řešení, pokouší se být otevřená. Věříme, že stejně otevřená bude i mysl toho, kdo ji bude číst.

Poradca 2 / 2023 – Zákon o miestnych daniach

8.50 
Cieľom novely zákona o miestnych daniach bolo umožniť mestám a obciam vyrubiť vyššiu daň z tzv. schátraných stavieb, ktoré sú neudržiavané, nezodpovedajú základným požiadavkám na stavby alebo sú stavbami závadnými, ohrozujúcimi život alebo zdravie osôb. Obce v minulosti priame finančné páky, prostredníctvom ktorých by mohli vplývať na vlastníkov stavieb, ktoré sú dlhodobo neudržiavané a často sa nachádzali až v dezolátnom stave, hromadí sa v nich komunálny odpad, zdržiavajú sa v nich ľudia bez domova. Nástroje, ktoré majú možnosť využiť v tejto oblasti stavebné úrady, sú zväčša časovo náročné a sú ťažko vynútiteľné. Najúčinnejší prostriedok, ktorý vlastníkov tzv. schátraných stavieb bude motivovať zabezpečiť ich riadnu údržbu, je ekonomický nástroj v podobe povinnosti platiť vyššiu daň zo stavieb.

Titul obsahuje úplné znenie zákona po ostatnej novele s komentárom:
Legislatíva
Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – zákon s komentárom
Zákon o dani z motorových vozidiel – zákon s komentárom
Zákon o miestnom poplatku za rozvoj – zákon s komentárom

Miestne dane a poplatky
Výšku miestnych daní stanovuje obec alebo vyšší územný celok prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia. Aká je výška miestnych daní? Ako vyplniť a podať daňové priznanie a kedy je lehota na podanie priznania? Komentár k zákonu o miestnych daniach a miestnom poplatku odpovedá na všetky tieto otázky a obsahuje definíciu všetkých miestnych daniach, z ktorých je najdôležitejšia daň z nehnuteľnosti.

Automobil
Predmetom dane z motorových vozidiel je vozidlo, ktoré sa v zdaňovacom období používa na podnikanie v zmysle Obchodného zákonníka alebo na dosahovanie príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa zákona o dani z príjmov a je evidované v Slovenskej republike. Kto je povinný platiť daň z motorových vozidiel a v akej výške sa dočítate v rubrike Legislatíva.

Poplatok za rozvoj
Zákon o poplatku za rozvoj upravuje vznik poplatkovej povinnosti, podľa ktorého poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia, dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, dňom právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby alebo dňom doručenia oznámenia stavebného úradu k ohlásenej stavbe. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým stavebné povolenie stratilo platnosť, ak súčasne poplatník nezačal stavbu realizovať. Akým spôsobom ovplyvňuje zákon podnikateľa v prípade poplatkovej povinnosti sa dozviete v tomto čísle mesačníka.

Zákony 2022 I aktualizácia I/3 – daňové a účtovné zákony

4.20 
Primárnym cieľom nového zákona o financovaní voľného času dieťaťa a s ním súvisiacich noviel zákonov je podpora voľnočasových aktivít dieťaťa v oblasti vzdelávania, športu a kultúry prostredníctvom finančného príspevku, aby boli tieto aktivity prístupnejšie čo najväčšej skupine detí.

Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele:
– Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Upozornenie na zmenu zákona:
– Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
– Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
– Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
V novele zákona o dani z príjmov sa navrhuje úprava sumy daňového bonusu pre dieťa v závislosti od dosiahnutej vekovej hranice dieťaťa a upravujú sa podmienky na uplatnenie nároku na daňový bonus na dieťa.
S účinnosťou od 1. júla 2022 sa navrhuje zmena v uplatňovaní daňového bonusu na vyživované dieťa a to v dvoch smeroch – zvýšením súm daňového bonusu so súčasnou úpravou vekových hraníc dieťaťa a podmienok pre uplatnenie daňového bonusu.
Úprava platná pre daňový bonus v § 52zzn je nastavená len na obdobie od 1. júla 2022, pričom je zachovaná možnosť postupovať aj spôsobom platným do 30. júna 2022 po splnení podmienok ustanovených v § 33 a nadväzujúcich účinných do 30. júna 2022, ak je to pre daňovníka výhodnejšie.
Pri výpočte sumy daňového bonusu za mesiace január až jún 2022 sa uplatňuje postup v zmysle legislatívy platnej do 30. júna 2022, t. z. nárok na daňový bonus vzniká daňovníkovi, ak v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy alebo ak v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2. Ak daňovník v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy len v niektorých mesiacoch a zamestnávateľ mu priznal nárok na daňový bonus, nestráca nárok na už priznaný daňový bonus v mesiacoch január až jún 2022 a to ani vtedy, ak úhrnná suma zdaniteľných príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 nedosiahne sumu 6-násobku minimálnej mzdy za celé zdaňovacie obdobie. S účinnosťou od 1. júla 2022 sa podmienka dosiahnutia zdaniteľných príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy neuplatňuje ale zavádza sa obmedzenie sumy daňového bonusu do zákonom stanovenej výšky základu dane v závislosti od počtu detí (§ 52zzn ods. 8)...

Zákony 2022 I aktualizácia I/4 – daňové a účtovné zákony

4.50 
Cieľom novely zákona je zvýšenie daňovej transparentnosti a zlepšenie fungovania existujúcich nástrojov administratívnej spolupráce. S ohľadom na úpravu spoločných kontrol dopĺňa možnosť správcu dane vydať rozhodnutie v skrátenom konaní.

Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele:
– Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
– Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
– Zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní

Upozornenie na zmenu zákona:
– ZÁKON č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
– ZÁKON č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
– ZÁKON č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
– ZÁKON č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)


• Zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní
Novela zákona nadväzuje na doterajší dynamický vývoj v oblasti automatickej výmeny informácií a zavádza nový druh automatickej výmeny informácií o predávajúcich využívajúcich platformy. V období rýchlo sa rozvíjajúcej digitalizácie ekonomiky by práve táto automatická výmena informácií mala napomôcť daňovým správam pri správnom vyčíslení zdaniteľných príjmov osôb predávajúcich prostredníctvom digitálnych platforiem bez fyzickej prítomnosti...

• Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
Účtovné jednotky, ktoré spĺňajú veľkostné kritéria ustanovené v § 17a ods. 2, sú v súčasnosti povinné viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva. V záujme zníženia administratívnej náročnosti pri vedení účtovníctva sa pre tieto účtovné jednotky upravuje povinnosť na možnosť viesť účtovníctvo a zostavovať individuálnu účtovnú závierku podľa IFRS. Účtovná jednotka však bude zaradená medzi subjekty verejného záujmu podľa zákona o účtovníctve, ak splní veľkostné kritéria bez ohľadu na používané účtovné štandardy.
Upravuje sa možnosť rozhodnúť sa použiť IFRS pri zostavovaní účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje k 1. januáru 2023 a neskôr. Súčasne platí, že účtovná jednotka, ktorá bola povinná zostavovať účtovnú závierku podľa IFRS do 31. decembra 2022, je naďalej povinná zostavovať účtovnú závierku podľa IFRS.

Zákony 2022 VI aktualizácia VI/3 – životné prostredie

3.90 
Hlavným cieľom navrhovanej zmeny zákona je zvýšiť potenciál obehovej ekonomiky v oblasti stavebného odpadu a sektoru stavebníctva, čo bude viesť k vyššej miere recyklácie a predchádzaniu vzniku stavebného odpadu.

Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele:
• Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
Upozornenie na zmenu
• Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Dlhá anotácia:
• Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
Stavebné odpady a odpady z demolácií predstavujú dlhodobo, z hľadiska produkcie odpadov, najvýznamnejší odpadový prúd. Zároveň sú špecifické svojím vysokým potenciálom opätovného použitia a recyklácie, vrátane nahradzovania veľkého množstva primárnych surovín, čo môže mať významné výhody z hľadiska udržateľného rozvoja a kvality života. Aj v nadväznosti na tento potenciál boli stavebné odpady a odpady z demolácií zaradené medzi prioritné oblasti Akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo. Slovenská republika patrí dlhodobo na chvost v miere recyklácie stavebných odpadov.
Návrhom zákona sa zavádza najmä povinná selektívna demolácia vrátane systému kontroly pred demoláciou a po demolácii. Pri stavbách ako aj pri demoláciách sa stanoví povinnosť zriadenia miesta na triedenie odpadov...

• Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
Podľa navrhnutej úpravy budú mať jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným v oblasti ochrany zdravia pri práci rovnaké povinnosti ako samostatne zárobkovo činná osoba, bez ohľadu na to, či v danej jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným je alebo nie je uzatvorený aj pracovno-právny vzťah, teda bez ohľadu na to, či je alebo nie je spoločník alebo konateľ súčasne aj zamestnancom.

Zákony 2022 II aktualizácia II/6 – Sloboda informácii, Zákon o cenách

3.00 
V oblasti vecnej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sa zlepšením podnikateľského prostredia predlžuje oprávnenie živnostenského úradu na zrušenie živnosti v prípade jej nevykonávania dlhšiu dobu z 2 na 4 roky od jej založenia či sa liberalizujú podmienky vzdelania a praxe na prevádzkovanie detektívnej služby a odbornej prípravy a poradenstva SBS.

Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatných novelách
Zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách – po novele zákonom č. 222/2022 Z. z. (prvá novela)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám – po novele zákonom č. 251/2022 Z. z. (prvá novela)
Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti – po novele zákonom č. 247/2022 Z. z. (prvá novela) a po novele zákonom č. 249/2022 Z. z. (druhá novela)
Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch – po novele zákonom č. 246/2022 Z. z. (prvá novela)

UPOZORNENIE NA ZMENU!
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) – po novele zákonom č. 249/2022 Z. z. (prvá novela) a po novele zákonom č. 256/2022 Z. z. (druhá novela)
Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore – po novele zákonom č. 252/2022 Z. z. (druhá novela)

K najzásadnejším zmenám, ktoré smernica v zákone o slobode informácii prináša, patria:
1 .rozšírenie personálnej pôsobnosti na tzv. verejné podniky,
2. rozšírenie vecnej pôsobnosti na „osobitné“ kategórie informácií napríklad na informácie s vysokou hodnotou (tzv. high-value datasets alebo datasety s vysokým potenciálom na opakované použitie), ktorých zoznam zadefinuje Európska komisia vykonávacím aktom, ďalej výskumné údaje ako špecifickú kategóriu informácií vznikajúcich v rámci vedeckého výskumu financovaného z verejných zdrojov (napr. štatistiky, výsledky meraní; nie však vedecké články/publikácie, ktoré naďalej zostávajú vylúčené z pôsobnosti smernice), dynamické údaje (napr. satelitné, meteorologické, dopravné a i.), ktoré majú byť sprístupňované prostredníctvom aplikačného programovacieho rozhrania (API),
3. bezplatné sprístupňovanie informácií na účely opakovaného použitia (s výnimkou tzv. hraničných nákladov spojených napr. s anonymizáciou osobných údajov alebo ochranou dôverných obchodných informácií),
4. rozšírenie zákazu tzv. výhradných dohôd.

Novelizovaný zákon o súkromnej bezpečnosti 16/2022

5.70 
Novelizovaný zákon o súkromnej bezpečnosti s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení

ZÁKON Č. 473/2005 Z. Z. O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI SÚKROMNEJ BEZPEČNOSTI A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV (ZÁKON O SÚKROMNEJ BEZPEČNOSTI) V ZNENÍ ZÁKONA Č. 330/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 445/2008 Z. Z., ZÁKONA Č. 598/2008 Z. Z., ZÁKONA Č. 136/2010 Z. Z., ZÁKONA Č. 547/2010 Z. Z., ZÁKONA Č. 8/2013 Z. Z., ZÁKONA Č. 91/2016 Z. Z., ZÁKONA Č. 177/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 221/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 73/2020 Z. Z., ZÁKONA Č. 310/2021 Z. Z., ZÁKONA Č. 247/2022 Z. Z. A ZÁKONA Č. 249/2022 Z. Z.

Lacná kniha Neznalost zákona neomlouvá 2

9.51 
Pokračování knižní podoby pořadu, v němž Ivo Jahelka provádí našimi zákony. Jejím prostřednictvím pochopíte složité právní kličky v oblasti nemocenského pojištění, reklamace zboží, koupě nemovitosti, rozvodu a majetku, Evropské unie a dalších. Po jejím přečtení budete připraveni na řešení jakéhokoliv sporu smírnou cestou a vyhnete se soudním tahanicím. Protože neznalost zákona neomlouvá.

Zákony 2022 V aktualizácia V 6 – štátna služba

3.90 
Cieľom novely zákona je reflektovať niektoré otázky aplikačnej praxe a upraviť vzťahy v súlade s identifikovanými potrebami adresátov právnej úpravy. Návrh zákona ruší inštitút integrovaných obslužných miest, keďže v zásadnej časti činností nenašiel predpokladané uplatnenie. Časť činnosti, ktorá sa týka vydávania výpisov z verejných evidencií bude zachovaná, pričom táto činnosť bude realizovaná cez príslušné inštitúty zákona o informačných technológiách vo verejnej správe...

Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele:
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente)
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente)
Navrhuje sa spresniť, že podľa zákona o e-Governmente sa postupuje okrem vydávania rozhodnutia, ktoré sa doručuje žiadateľovi podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov aj pri postúpení žiadosti inej povinnej osobe, pričom má sa na mysli len samotný úkon postúpenia tejto povinnej osobe podľa § 15 ods. 1 zákona o slobode informácií, a nie oznámenie postúpenia žiadateľovi podľa § 15 ods. 2 zákona o slobode informácií. Povinná osoba oznámi postúpenie žiadosti spôsobom, ktorý určuje zákon o slobode informácií, tzn. oznámenie nemusí povinne doručovať elektronicky podľa § 29 zákona o e-Governmente, ak tak neustanoví zákon o slobode informácií.
Navrhuje sa umožniť vytvárať elektronické úradné dokumenty ako dokument bez štruktúrovanej formy. Orgán verejnej moci sa môže rozhodnúť, či bude vytvárať elektronický úradný dokument s použitím elektronického formulára, alebo „len“ ako elektronický dokument.
Dnes účinný postup sa pre veľa agend ukazuje príliš zložitý a limitujúci. V elektronickom formulári je mimoriadne slabá možnosť aj základnej grafickej úpravy textu, práca s elektronickými formulármi vyžaduje špeciálne softvérové vybavenie, čo je oproti práci s generickým textom, pre ktorého spracovanie existuje množstvo aplikácií, nákladné a zdĺhavé. Pre väčšinu konaní nie je v súčasnosti predpokladateľné automatizované spracúvanie elektronického úradného dokumentu jeho adresátom, čím sa zmysel povinného použitia štruktúrovanej formy znižuje...

Zákony 2022 I aktualizácia I 5 – Zákon o rodine, prídavky na deti

5.40 
Primárnym cieľom návrhu novely zákona je vytvorenie legislatívneho rámca pre určenie miestneho poplatku za komunálny odpad, ktorého zber prebieha vážením na zbernom vozidle pri vyprázdňovaní každej zbernej nádoby. Uvedená zmena sa navrhuje realizovať v nadväznosti skôr prijatú legislatívnu úpravu v zákone o odpadoch, podľa ktorej sa od roku 2023 samospráva môže rozhodnúť, či bude pri zbere komunálneho odpadu tento odpad vážiť...

Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele:
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku.
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
OPATRENIE č. 282/2022 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
OPATRENIE č. 281/2022 Z. z. o sumách stravného

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
Nanovo sa definuje § 78 odsek 1, podľa ktorého obec ustanovuje sadzby poplatku pre paušálny poplatok, nevážený množstvový zber komunálneho odpadu a vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu [písmená a) až d">. Sadzby sa upravujú a zaokrúhľujú tak, aby bolo zo zákona dostupné dostatočné rozpätie pre obce na krytie nákladov obcí na zber a likvidáciu odpadu, najmä v súvislosti so zvyšovaním poplatku za uloženie odpadu na skládkach pre obce s nízkou mierou separácie odpadu, ako aj nákladmi na zberové spoločnosti. V súčasnosti niektoré skládky komunálneho odpadu ukončujú prevádzku, čo pre obce znamená potrebu zvozu na ďalšiu najbližšiu skládku, ktorá však predlžuje cestu vývozu komunálneho odpadu, ktoré sú priamymi nákladmi obce na zber a likvidáciu odpadu. Navrhovanou úpravou rozpätia sadzieb sa nemenia sadzby pre poplatníkov, tie nastanú až samotnou úpravou VZN obce. Z titulu zmeny zákona preto nevznikajú fiškálne zmeny ani vplyvy na poplatníkov. Pre ilustráciu, najnižšia anualizovaná sadzba poplatku za komunálny odpad určená na osobu a deň, ktorú si obec môže určiť vo VZN, vychádza na 7,3 eura a najvyššia na 73 eur. Ak obec zavedie vážený množstvový zber komunálneho odpadu, postupuje podľa odseku 2, podľa ktorého neustanovuje vo VZN sadzbu poplatku, ale sadzbu preddavku na poplatok...

Zákony 2022 III aktualizácia III 7 – Zákon o rodine, prídavky na deti

3.00 
Všetky formy osobnej starostlivosti (zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov, zverenie dieťaťa do spoločnej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov a zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov) sú si navzájom rovnocenné. Na to, ako súd rozhodne, je najpodstatnejšie to, aby bol chránený najlepší záujem dieťaťa v danom konkrétnom prípade. V rodinnoprávnych veciach je potrebné posudzovať každý prípad individuálne (ad hoc). Cieľom zmeny zákona o rodine je predovšetkým doplniť formy osobnej starostlivosti aj o spoločnú osobnú starostlivosť oboch rodičov, ktorá môže byť vzhľadom na potreby konkrétneho dieťaťa vhodnejšia ako existujúce formy starostlivosti. Zamedzí sa tomu, aby za každých okolností súd určil, ktorému rodičovi maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok a ako má rodič prispievať na výživu dieťaťa.

Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatných novelách
Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa – po novele zákonom č. 338/2022 Z. z. (druhá novela)
Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine – po novele zákonom č. 338/2022 Z. z. (prvá novela)
Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku – po novele zákonom č. 338/2022 Z. z. (druhá novela)
Zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa – po novele zákonom č. 338/2022 Z. z. (druhá novela)

Zavádza sa úprava poskytovania štátnych sociálnych dávok (prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, príspevok na starostlivosť o dieťa, rodičovský príspevok) v súvislosti so zavedením novej formy osobnej starostlivosti o dieťa, ktorá je upravená v zákone o rodine, t. j. spoločnej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov o dieťa. Zároveň sa zaviedla úprava vzhľadom na aplikačné problémy pri štátnych sociálnych dávkach s ohľadom na rovnosť práv oboch rodičov pri striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov v prípade, ak sa rodičia nevedia dohodnúť na striedavom poskytovaní týchto dávok a obaja majú záujem o poberanie týchto dávok. Upravilo sa poskytovanie štátnych sociálnych dávok tak, že ak sa rodičia v prípade striedavej osobnej starostlivosti nedohodnú, dávky sa budú vyplácať striedavo každému rodičovi počas kalendárnych mesiacov, ktorých počet sa určí podľa pomeru, ktorým je určená striedavá osobná starostlivosť. Pri spoločnej osobnej starostlivosti v prípade, že nedôjde k dohode rodičov o poberaní týchto dávok, sa budú vyplácať dávky striedavo každému rodičovi počas troch kalendárnych mesiacov. Súčasne sa ustanovilo, aby sa štátne sociálne dávky začali vyplácať tomu rodičovi, ktorý má určený väčší rozsah v prípade striedavej osobnej starostlivosti.

Zákony 2022 II aktualizácia II 9 – e-Government a Civilný mimosporový poriadok

5.10 
Novelou zákona o e-Governmente dochádza k revízii právnej úpravy zriaďovania elektronických schránok pre orgány verejnej moci, zriaďovania a aktivácie schránok pre zapísané organizačné zložky a deaktivácie schránok pre fyzické osoby podnikateľov. V oblasti doručovania dochádza k úprave pravidiel doručovania elektronických úradných dokumentov v prípade deaktivácie elektronickej schránky s cieľom minimalizovať špekulatívne konanie pri deaktivácii elektronickej schránky a zefektívniť činnosť orgánov verejnej moci pri doručovaní elektronických úradných dokumentov.

Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatných novelách
Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine – po novele zákonom č. 338/2022 Z. z. (prvá novela)
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) – po novele zákonom č. 325/2022 Z. z. (prvá novela)
Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok – po novele zákonom č. 338/2022 Z. z. (tretia novela)
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok – po novele zákonom č. 340/2022 Z. z. (druhá novela)

UPOZORNENIE NA ZMENU!
Zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní – po novele zákonom č. 325/2022 Z. z. (prvá novela)
Zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov – po novele zákonom č. 325/2022 Z. z. (druhá novela)
Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov – po novele zákonom č. 325/2022 Z. z. (prvá novela)

Zámerom zmien v Civilnom mimosporovom poriadku je najmä
- upraviť spôsob prideľovania vecí v poručenskej agende s cieľom mať jedného poručenského sudcu na všetky konania, ktoré sa týkajú toho istého maloletého dieťaťa alebo jeho súrodencov,
- odstrániť výkladové nejasnosti a z toho prameniace nejednotné postupy v aplikačnej praxi v konaní o výkon rozhodnutia vo veciach maloletých a v konaní vo veciach starostlivosti súdu o maloletých,
- ustanoviť obligatórnosť pojednávania v konaní o výkon rozhodnutia vo veciach maloletých,
- upraviť, aby sa výkon rozhodnutia, ktorým sa priznáva právo na styk s maloletým po obmedzený čas, uskutočňoval v prítomnosti sudcu,
- exaktnou úpravou zamedziť aplikovaniu takých postupov súdu, kedy sa vo vykonávacom konaní nekoná a vyčkáva sa na rozhodnutie v prebiehajúcom konaní o zmene exekučného titulu (napríklad zmena úpravy práv a povinností k maloletému dieťaťu),
- upresniť úpravu nariaďovania neodkladných opatrení vo veciach maloletých a odstrániť tak nedostatky, ktoré boli vysledované v aplikačnej praxi súdov, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Generálnej prokuratúry SR.
Dôvodom novelizácie zákona o rodine je fakt, že platná právna úprava sa javila ako diskriminujúca, keďže vo svojej podstate obmedzovala rodiča s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony vo výkone rodičovských práv a povinností, v tom smere, že takýto rodič nemohol vykonávať rodičovské práva a povinnosti ako celok bez ohľadu na rozsah a charakter obmedzenia v spôsobilosti na právne úkony.

Zákony 2021 I aktualizácia I 3 – Zákon. o finančnej správe, Zákon o dani z pridanej hodnoty, Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

6.00 
Titul obsahuje úplné znenia daňových a účtovných zákonov po ostatnej novele.
Novelou zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorými sa implementujú niektoré ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1672 z 23. októbra 2018 o kontrolách peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie alebo opúšťajú Úniu...

Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele:
• Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe
• Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
• Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
• Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
• Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Novelizovaný stavebný zákon 15/2021

5.30 
Novelizovaný stavebný zákon s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení

ZÁKON č. 50/1976 ZB. Z 27. APRÍLA 1976 O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ A STAVEBNOM PORIADKU (STAVEBNÝ ZÁKON) V ZNENÍ ZÁKONA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY č. 139/1982 ZB., ZÁKONA č. 103/1990 ZB., ZÁKONA č. 262/1992 ZB., ZÁKONA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 136/1995 Z. Z., ZÁKONA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 199/1995 Z.Z., NÁLEZU ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 286/1996 Z.Z., ZÁKONA č. 229/1997 Z.Z., ZÁKONA č. 175/1999 Z.Z., ZÁKONA č. 237/2000 Z.Z., ZÁKONA č. 416/2001 Z.Z., ZÁKONA č. 553/2001 Z.Z., NÁLEZU ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 217/2002 Z.Z., ZÁKONA č. 103/2003 Z.Z., ZÁKONA č. 245/2003 Z.Z., ZÁKONA č. 417/2003 Z.Z., ZÁKONA č. 608/2003 Z.Z., ZÁKONA č. 541/2004 Z. Z., ZÁKONA č. 290/2005 Z.Z., ZÁKONA č. 479/2005 Z.Z., ZÁKONA č. 24/2006 Z.Z., ZÁKONA č. 218/2007 Z.Z., ZÁKONA č. 540/2008 Z.Z., ZÁKONA č. 66/2009 Z.Z., ZÁKONA č. 513/2009 Z.Z., ZÁKONA č. 118/2010 Z.Z., ZÁKONA č. 145/2010 Z.Z., ZÁKONA č. 547/2010 Z.Z., ZÁKONA č. 408/2011 Z.Z., ZÁKONA č. 300/2012 Z.Z., ZÁKONA č. 180/2013 Z.Z., ZÁKONA č. 219/2013 Z.Z., ZÁKONA č. 368/2013 Z.Z., ZÁKONA č. 293/2014 Z.Z., ZÁKONA č. 314/2014 Z.Z., ZÁKONA č. 154/2015 Z.Z., ZÁKONA č. 247/2015 Z.Z., ZÁKONA č. 254/2015 Z.Z., ZÁKONA Č. 177/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 312/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 93/2019 Z. Z., ZÁKON Č. 279/2019 Z. Z., ZÁKON Č. 145/2021 Z.z. A ZÁKON Č. 149/2021 Z.z.

Zákony 2021 II aktualizácia II 6 – Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, Trestný zákon, Zákon o policajnom zbore

4.20 
Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatných novelách. Zmeny v zákonoch sú prehľadne vyznačené. Národná právna úprava je prísnejšia v subjektívnej pôsobnosti, keďže sa vzťahuje na subjekty bez ohľadu na tzv. threshold. Podstata šedých praktík spočíva v tom, že niečo je zakázané, ale keď sa to dohodne, je to povolené. Základným znakom nekalých obchodných praktík je fiktívna dohoda a tzv. fear factor, z čoho vyplýva, že umožniť dohodu na určitých nekalých obchodných praktikách popiera zmysel regulácie a ochrany. Z uvedeného dôvodu Slovenská republika pristúpila k prísnejšej právnej úprave.

Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatných novelách
• Zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami – po novele zákonom č. 219/2021 Z. z.
• Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon – po novele zákonom č. 236/2021 Z. z.
• Zákon č. 171/193 Z. z. o Policajnom zbore – po novele zákonom č. 217/2021 Z. z.