Zobrazených 1–24 z 361 výsledkov

Sociológia a každodennosť – Kolektív autorov

9.50 
Autori príspevkov rozoberajú témy, ktoré sa viažu na problematiku každodennosti, konania, interakcií, verejnej mienky a odcudzenia.

Sociální péče 2. díl – Anna Arnoldová

13.93 
Kniha je základní odbornou učebnicí pro studijní obor zaměřený na sociální činnosti. Jejím cílem je seznámit žáky se základy sociální péče, poskytované jednotlivým skupinám obyvatel. Umožní jim získat všeobecný přehled v oblasti komplexní sociální péče, orientaci v systému sociálních služeb, možnost aplikovat vhodné přístupy, organizaci a metody při práci s klienty různých skupin obyvatel dle věku a formy postižení, sociální péči o jednotlivce, rodinu, komunitu.

Konečná stanice Islámský stát? – Rainer Hermann

9.67 
Čtivě a přitom zasvěceně odhaluje islamolog a dlouholetý korespondent deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung z Blízkého východu pozadí vzniku a expanze tzv. Islámského státu v Sýrii a Iráku. Svou analýzu zasazuje do kontextu rozpadu státnosti v arabském světě a totálního selhání vládnoucích elit. Arabský svět se podle něj nachází v nejtěžší krizi od vpádu Mongolů ve 13. století. Většina arabských států ovládaných zkorumpovanými rodinnými klany či autoritativními panovníky, vystupujících navenek jako „demokraté“ či „nacionalisté“, ztratila v očích svých občanů jakoukoliv legitimitu. Jediným pojítkem a zdrojem identifikace občanů tak zůstal islám. Vnitrostátní konflikty se mění v náboženské války. Autor naznačuje neradostnou paralelu s třicetiletou válkou v Evropě a dospívá k závěru, že události v arabském světě budou mít na Evropu větší dopad než všechny ostatní události od druhé světové války.

Boží blud – Richard Dawkins

15.11 
Keď známy britský evolučný biológ Richard Dawkins vydal v roku 2006 knihu The God Delusion, okamžite tým rozpútal živú diskusiu v masmédiách aj na internete. Tento vedec už predtým napísal mnoho diel o vzťahu filozofie a vedy, v ktorých okrem iného usvedčoval vieru v B oha z iracionálnosti a poukazoval na jej negatívny vplyv na spoločnosť. V tejto poslednej knihe sa však tejto téme venoval naplno, aby zvýšil sebavedomie ateistu a podporil všetkých, ktorí by chceli odvrhnúť náboženstvo, a ukázal im, že i bez neho sa dá žiť plnohodnotný, mravný a šťastný život. Dawkinsova kniha sa dá v zásade rozdeliť na tri časti. V prvej sa autor sústreďuje na tzv. hypotézu Božej existencie, podľa ktorej „existuje akýsi nadčlovek, nadprirodzená inteligencia, ktorá úmyselne vyprojektovala a stvorila vesmír a všetko v ňom, vrátane nás“. Dawkins ukazuje, že hypotéza o existencii takejto inteligentnej bytosti je vedeckou hypotézou, ktorú je potrebné analyzovať ako každú inú, a že existujú len chabé dôvody pre jej prijatie, zatiaľ čo dôvody na jej odmietnutie sú obrovské. „Ilúziu dizajnu v živom svete oveľa úspornejšie a neporovnateľne elegantnejšie a bez potreby nejakého inteligentného konštruktéra vysvetľuje darvinovský prirodzený výber.“ V druhej časti knihy sa autor snaží nájsť prirodzené dôvody, prečo je náboženstvo všadeprítomné, a či je náboženské presvedčenie nevyhnutné pre našu morálku. V závere potom vysvetľuje, aké sú jeho dôvody pre nekompromisný postoj k náboženstvu – ako pre náboženské dogmy umierajú tisícky ľudí v krajinách tretieho sveta na pohlavne prenosné choroby, ako je deťom vnucovaná viera ich rodičov často krát na základe fyzického i psychického teroru, ako náboženský fundamentalizmus bojuje proti vede, genetickému výskumu a vyučovaniu evolučnej teórie na školách a ako náboženský fanatizmus stojí v pozadí terorizmu.

Podoby regulace lobbingu v zemích Visegrádské skupiny – Karolina Tichá

5.80 
Publikace je výsledkem tříletého teoretického zkoumání problematiky lobbingu a je určena široké veřejnosti, studentům společenskovědních oborů, aktivním členům občanského sektoru, státním úředníkům, veřejným činitelům a zkrátka všem, kteří o lobbingu jako nástroji při tvorbě veřejné politiky doposud neslyšeli, pochybují o jeho postavení v rámci demokratického systému nebo se o něm zkrátka chtějí získat ucelené informace.

Sociológia každodennosti – Dilbar Alieva

16.15 
Kniha nepredstavuje učebnicu ani jednoliaty monografický text. Je výberom štúdií a esejí o každodennosti. Spôsob výberu sa však usiluje o podobu učebnicovej alebo monografickej štruktúry. Kniha je rozdelená do piatich kapitol, v rámci ktorých sú umiestnené tematicky príbuzné príspevky. Niektoré predstavujú mnohostránkové štúdie, iné zas pomerne krátke eseje. Popri vedeckých štúdiách, ktoré boli uverejnené v sociologických časopisoch a zborníkoch, sú medzi nimi aj príspevky populárnejšieho charakteru.

Sociální mozek – František Koukolík

16.72 
Od chvíle předání prvního vydání Sociálního mozku do tisku (Karolinum 2006) ubíhá desátý rok. Počet vědeckých prací zabývajících se sociální neurovědou a uveřejněných v průběhu této doby jen v těch časopisech, které lze považovat za nejkvalitnější, mimořádně vzrostl. Řada poznatků starých pouze několik let je zejména díky novým technologiím a velkému počtu vyšetřovaných lidí nepřesná nebo překonaná. Rozsáhlé soubory studií na stejné téma umožňují vytvářet databáze a výsledky metaanalyzovat. Poznatky jsou spolehlivější, nicméně v trvalém vývoji. Současné vydání je proto zásadně přepracované. Podobně jako vydání předchozí se zabývá evolucí sociálního mozku, empatií, mentalizací, poznáváním tváří, jazykem a rozhodováním. Cíleněji se soustřeďuje na lidské skupiny a na patologii sociálního mozku na příkladech onemocnění a poruch z okruhu autismu, demencí, deprese, psychopatie a schizofrenie. Nová kapitola je věnována neuronálním sítím velkého rozsahu – konektomům sociálního mozku. Každou kapitolu uzavírá stručný souhrn, užitá literatura není a ani nemůže být vyčerpávající. Koncepce současného vydání neumožnila věnovat se morálnímu, náboženskému a estetickému rozhodování. Kniha je náročná. Je určena všem zájemcům o neurovědecké aspekty sociálního poznávání, prožívání a chování: lékařům, psychologům, právníkům, sociálním pracovníkům, případně i filosofům.

Čiernobiele svety – Tatiana Podolinská

23.75 
Svet ktorý nepoznáme z vlastnej skúsenosti, vnímame ako svet, ktorý je opakom toho „nášho“. Obývajú ho ľudia, ktorých často vnímame ako nepriateľov, v extrémnom prípade ako neľudí. Správy, ktoré z tohto sveta prichádzajú, sú zákonite zjednodušené a skreslené, pretože prechádzajú obojstranným filtrom skupinových očakávaní. Aký je rómsky svet očami Nerómov? Ako sa k sebe správame? Odpovede na tieto otázky prináša táto publikácia. Domáci i zahraniční experti z oblasti rómskych štúdií nazreli do oboch svetov a prinášajú z nich vlastné výpovede. Ak po ich prečítaní nebude obraz o oboch svetoch čierno-biely, ale pestrejší a farebnejší, potom naše niekoľkoročné úsilie stálo za to.

Sami doma – Lucie Galčanová

14.06 
Kniha Sami doma přibližuje stále rozšířenější zkušenost mladých dospělých s budováním samostatného domova – bez rodičů, partnerů či partnerek nebo dětí. Snaží se prostřednictvím hloubkových rozhovorů porozumět tomu, jak své zabydlování popisují a prožívají: jako zkušenost dospělosti, budování vlastního místa a vztahů,v kontextu nároků současných podob práce. Vyhýbá se stereotypním představám o mladých nezávislých profesionálech, či zoufalých osamělých singlech a nabízí jiný pohled na lidi, kteří bydlí sami – na „sólisty a sólistky“. Sólistou totiž může být jak sólový hráč, který jedná bez ohledu na zájmy celku, ale také ten, kdo stojí před orchestrem a svou pílí, uměním a profesionalitou podporuje výkon všech ostatních. Kniha proto vypráví řadu osobních příběhů – přes její akademickou povahu přístupně ukazuje, jaké podoby nový fenomén jednočlenných domácností v současné době nabývá a co znamená pro samotné sólisty a sólistky.

Krutá pravda a bezočivé lži – Henry Makow

8.55 
Žijeme v dobe úpadku. Na toto svinstvo neexistuje rychlý liek. Satanský kartel bankárov nás degraduje a kolonizuje. Nejde o žiadne konšpirácie. Luciferiani šíria vedome samé podvody a lži. Je to krutý boj o rozum i dušu ľudstva. Nemilosrdný zápas o našu budúcnosť. Za chvíľu nám slobodu prejavu zakážu. Kontroverzný autor a kontroverzné témy. Komu slúži feminizmus a homosexualita? Prečo nám naordinovali sex, drogy a rozvrat rodiny? Šokujúca pravda o komunizme a iluminátoch. Špinavá hra televízie, reklamy a médií. Čo nechcú, aby ste vedeli.

Teorie etnicity – Marek Jakoubek

39.29 
Kniha Teorie etnicity (čítanka textů) splácí dlouhodobý dluh sociálněvědní i celospolečenské tematizaci etnicity v naší zemi. Ačkoli etnicita patří mezi základní koncepty moderních společenských věd, neměl český čtenář ani více než čtvrtstoletí po otevření hranic stále ještě k dispozici reprezentativní soubor zásadních textů, které pomáhaly formovat diskurs o etnicitě v západním světě. Cílem knihy je tuto situaci změnit a v podobě překladů původních textů čtenářům představit širokou škálu možných teoretických přístupů k etnicitě a spřízněným fenoménům. Pojmy jako etnicita, kultura či multikulturalismus jsou stabilně nedílnou součástí diskusí o situaci současného světa. Porozumění souvislostem vzniku těchto pojmů i způsobům a kontextu jejich různého použití bude přínosem pro každého, kdo se chce v dnešní komplikované situaci globalizovaného světa orientovat. Na ploše přes 700 tiskových stran publikace přináší výbor 24 klíčových textů publikovaných na Západě od poloviny minulého století až po současnost. Zařazené texty byly vybrány tak, aby pokryly základní přístupy (teorie, definice) v rámci tematizace etnicity, resp. ústřední momenty příslušné diskuse. Publikace tak českému čtenáři nabízí seznámení s hlavními liniemi i hranicemi, v nichž se relevantní diskuse o etnicitě většinou odehrávají, a poskytuje solidní základy pro to, abychom s touto debatou srovnali krok. Kde se bere etnicita? Co je etnická skupina? Jak je definována? Je etnicita vrozená nebo získaná? Je možné změnit etnickou příslušnost? Jaký je vztah mezi kulturou, rasou a etnicitou? Co znamená, že etnicita je sociálně konstruovaná? Jaké jsou slabiny primordialismu? Znamená „etnicita“ v pracích různých autorů totéž?

Életre hangolva – Mihály Csíkszentmihályi,Barbara Schneiderová

11.88 
Milyen elképzelései vannak a fiataloknak majdani munkalehetőségeikről? Mit tehet a család és a közvetlen környezet azért, hogy a tinédzserek olyan értékrendet és szokásokat alakítsanak ki, melyek hasznosak lehetnek felnőttkori boldogulásuk szempontjából? Csíkszentmihályi Mihály és Barbara Schneider egy máig egyedülálló kutatás segítségével adnak választ ezekre a kérdésekre. A jövő tudósait képző elitiskoláktól a leghírhedtebb intézményekig számos amerikai középiskolában gyűjtöttek adatokat, melyek elemzésekor kiemelt figyelmet fordítottak a flow-élményre. Miközben sok régi elképzelésünkre rácáfol, az Életre hangolva útmutatót ad ahhoz, hogyan vezethetjük rá a tinédzsereket egy sikeres jövő felé vezető útra. Csíkszentmihályi Mihály Prima Primissima és Széchenyi-díjas pszichológus. Tagja az Amerikai és a Magyar Tudományos Akadémiának. A flow-elmélet atyja, a boldogság és kreativitás egyik legismertebb nemzetközi kutatója.

Obludné supermarkety – Malcolm Knox

0.75 
Lacno, lacno... Coles a Woolworths spoločne kraľujú v prostredí austrálskeho maloobchodu v železiarskom tovare, v predaji benzínu, zmiešaného tovaru i alkoholu a predovšetkým v potravinách. V priemere každý muž, žena a dieťa v tejto krajine minie 100 dolárov týždenne v ich predajniach. Čo znamená takáto dominancia pre dodávateľov? A je to dobré pre spotrebiteľov? Novinár a spisovateľ Malcolm Knox v knihe Obludné supermarkety vrhá svetlo na austrálske dvojičky-megapredajcov, keď skúma, ako si vybudovali svoju moc na trhu a ako z nej ťažili. Knox odhaľuje neodvratné a často zastrašujúce obchodné praktiky, ktoré obe spoločnosti používajú, aby presadili svoju vôľu. Tvrdí, že kvôli lacnému mlieku a chlebu my spotrebitelia riskujeme oveľa viac: kvalitu, rôznorodosť a ohrozenie vlastných komunít. MALCOLM KNOX je bývalý literárny redaktor denníka Sydney Morning Herald, získal dve novinárske ceny Walkley Awards. Napísal aj romány Jamaica, The Life a The Wonder Lover.

Sociálne služby – Michal Oláh

12.54 
Monografia "Sociálne služby v legislatíve a v praxi" má nadštandardnú odbornú a informačnú úroveň, má všetky predpoklady na pôsobenie v slovenskej sociálnej, pedagogickej literatúre i v ostatnej odbornej literatúre po vydaní ako kvalitná monografia v oblasti sociálnej politiky. Text je "nabitý" informáciami v zrozumiteľnej podobe, čitateľ nájde množstvo informácií pre svoju potrebu, pričom ťažiskom je komentovanie základného zákona v oblasti sociálnych služieb z roku 2008.

Židovské tradice a zvyky – Bedřich Nosek

17.24 
Židovské tradice a zvyky představují jednu z nejzajímavějších a také nejrozmanitějších oblastí judaistiky, neboť daná problematika zasahuje i do mnoha dalších oborů, jako jsou historie, sociologie, pedagogika, právo, politologie, kulturologie či dějiny umění. Publikace pojednává o životě věřícího Žida a rituálech, které ho provázejí, o zvyklostech charakteristických pro každodenní život (například návštěva synagogy, kašrut), ale také o svátcích a významných dnech, jež tvoří nedílnou součást jeho života. Kniha je doplněna ilustracemi a přináší množství zajímavých informací jak pro odborné, tak i laické čtenáře zajímající se o židovskou kulturu. Druhé, upravené vydání publikace.

Veselé tropy Amazonie – Mnislav Zelený-Atapana

36.47 
"Velká obrazová publikace známého českého kulturního antropologa vám přiblíží skrytý a tajemný život indiánů největšího pralesa na světě. Prostřednictvím autorova živého vyprávění zavítáte mezi amazonské kmeny Brazílie, Peru, Ekvádoru a Venezuely, kde Mnislav Zelený Atapana v průběhu uplynulých 45 let působil. Během dlouhodobých výzkumných pobytů nahlédl do soukromí a do intimních vztahů indiánských kmenů, poznal jejich radosti a štěstí, ale i jejich šamanské umění. Pochopil, jak žijí, proč jsou se svým životem v džungli spokojeni, proč chápou za své životní prostředí nejen okolní les, savany a řeky, ale celý kosmos nad sebou. Jejich žiivotní hodnoty jsou velice odlišné od našich, víceméně materiálních hodnot, a jejich cílem je žít v pohodě, klidu a harmonii s celým Univerzem.

Druhotný sexismus – David Benatar

22.36 
Kniha Druhotný sexismus otevře další obzory všem, kdo v zajetí výchovy, zažitých předsudků a sociálního tlaku neviděli elementární pravdy. Samozřejmě, proč by ženy neměly rukovat do armády? Jakým právem je intimní soukromí žen (třeba ve věznicích či veřejných záchodcích) zohledňováno více? Proč by si kluk nesměl pod imperativem „kluci přece nebrečí“ pobrečet, když se praští do palce? Proč jsou ženy za stejný přečin statisticky trestány méně? Proč se ve válečných konfliktech píše především o utrpení žen (a dětí), když jsou masakrováni hlavně muži – vojáci i civilisté? A hlavně – proč je život muže považován za méněcennější? Vždyť považte, co hlásili v televizi – při zemětřesení zahynulo tisíc lidí, z toho více než polovina žen a dětí! Jako by se ztráta mužských životů nepočítala! Je velkým přínosem Benatárovy knihy, že tyto a mnohé další otázky rozebírá a přináší důkazy o licoměrnosti nositelů „moderního myšlení“. Zároveň zbavuje iluzí ty, kterým se dvojí metr pro muže a ženy natolik vryl do podvědomí, že jej dosud brali jako samozřejmost. V tomto světle se jeví tato kniha, která se stane kládou v oku genderovým „pseudovědkyním“ velmi odvážným a prospěšným počinem, a to zejména proto, že kromě úžasného faktografického výčtu se autor drží přísné argumentační logiky.

Zrod kontrakultury – Theodore Roszak

17.77 
Theodore Roszak (1933-2011), patří k nejvýraznějším americkým historikům a sociologům. Pojmem kontrakultura vystihl v roce 1969 průsečík mezi Novou levicí a hippies, jímž byl boj proti tomu, co nazývá technokracií – režim založený na korporátní a technologické expertíze, který vládne v průmyslové společnosti. Detailní rozbor několika myslitelů, kteří tehdejší mladistvou kontrakulturu ovlivnili nejsilněji – Herberta Marcuseho a Normana Browna, Allena Ginsberga a Paula Goodmana – ukazuje, jakým způsobem každý z nich zpochybňuje převládající vědecký pohled na svět a tím také podkopává základy technokracie. Následně obrací pozornost k „mýtu objektivního vědomí“ a tvrdí, že kultura, která potlačuje nebo degraduje vizionářskou zkušenost, se dopouští hříchu oslabování naší existence. Otázka stojící před námi totiž nezní „jak vědět?“ ale „jak žít?“. Nalezení odpovědi si žádá obnovu magického pohledu na svět, ze kterého vyrůstá lidská tvořivost i pospolitost. Roszakovi se tak s moudrým vhledem daří odhalovat hlubší smysl tehdejších studentských nepokojů, beatniků a hippies, psychedelického hnutí, rockové hudby, oživení okultismu a mysticismu, protestu proti americké válce ve Vietnamu i nevoli mladé generace stát se součástí bohaté technologické společnosti. V předmluvě z roku 1995 se Roszak krátce zamýšlí nad vývojem, jakým prošla kontrakultura od chvíle, kdy tento termín zavedl. Doslovem opatřil M. C. Putna.

Bulharští Karakačani a usedlý život – Dům, jméno a identita – Gabriela Fatková

13.31 
Kniha je založena na osmiletém terénním výzkumu bulharských Karakačanů, což jsou bývalí kočovní pastevci Balkánu. Tato skupina byla vždy silně uzavřenou a romantizovanou sociální formací. V 60. letech je zkoumal slavný britský antropolog John Campbell a jeho studie jejich sociální organizace se řadí mezi klasiky sociálně antropologické knihovny. Od té doby se však životní styl Karakačanů výrazně změnil. Během procesu kolektivizace byla konfiskována jejich stáda a Karakačani byli nuceně usazeni. Tato kniha se zabývá otázkou, co se stalo s Karakačany po usazení a zaměřuje se konkrétně na v Bulharsku žijící část této etnické skupiny. Po usazení začali Karakačani migrovat za prací do Řecka, začali se věnovat podnikání a někteří se i vrátili k pastevectví, dnes už ale v moderním, usedlém, z evropské unie dotované stylu. Díky tomu, že jako velká skupina usedající naráz měli možnost vystavět si během období socialismu vlastní čtvrtě na okrajích měst a vesnic. Tyto čtvrtě, vzniklé prakticky „na zelené louce“, tak mohou krásně odrážet principy jejich sociální organizace, s minimem vnějších omezení. Základem jejich společenského uspořádání je „dům“ jako několikagenerační rodinná jednotka. Tyto „domy“ pak vytváří mezi sebou větší kooperativní jednotky – jakási spřátelená sousedství (komšilăk), která jsou založená na spojení mezi bratry a bratranci, jejichž domy jsou ne překvapivě vedle sebe nebo v těsné blízkosti. Systém sociální organizace je také komunikován skrze pojmenovávání a sdílení jména. Jméno je tedy kódem, který přenáší celou škálu informací o nositeli a jeho vztazích k ostatním členům této etnické skupiny. V usedlém období dochází také k výrazným proměnám identifikace sledované populace vzhledem k tomu, že generace žijící pasteveckým životem v posledních letech postupně vymírá a je potřeba začít používat takové obrazy a symboly, které nositelům pomohou ukotvit jejich identitu i v moderních podmínkách. Na přiloženém DVD naleznete: Film nám představí bývalé kočovné pastevce - bulharské Karakačany. V dnešní době Karakačani skládají dohromady různé obrazy kočovné minulosti jejich předků (pastevectví, kolektivizace, perzekuce během socialismu). Autorka během 8letého terénního výzkumu sledovala 3 karakačanské rodiny a ve filmu se snaží ukázat jejich různé způsoby vztahování se k vlastní minulosti. Její informanti vypráví své pastevecké příběhy, zatímco u pásu v továrně vyrábí plastové lahve na limonády. Jazyk dialogů: bulharština, řečtina Jazyk titulků: čeština Produkce: Gabriela Fatková Kamera: Roman Kübelbeck Scénář: Gabriela Fatková Střih: Milan Durňak Uveden na festivalech: INTERNATIONAL FESTIVAL OF ETHNOLOGICAL FILM 2015 BĚLEHRAD THE ONE WITH A MOVIE CAMERA 2015 MARBURG ANTROPOFEST 2016 PRAHA

Za hranice digitální propasti – Petr Lupač

20.85 
Kniha představuje současný stav výzkumu digitální propasti, tj. výzkumu vedeného otázkou, zda jsou neuživatelé Internetu (nebo ti, kdo neumí Internet dobře používat) v současné společnosti znevýhodněni či zda jim v blízké době hrozí riziko sociálního vyloučení. Text nejdříve čtenáře seznamuje se základními argumenty, vývojem a nejvlivnější verzí teorie informační společnosti, která je základním opěrným bodem pro stanovení závažnosti digitální propasti. Autor vysvětluje, že vztah je symbiotický: zpochybnění digitální propasti by zpětně zproblematizovalo teorii informační společnosti a z ní odvozené informační politiky. Věnuje se tedy dále tomu, jak je digitální propast zkoumána a jaké jsou argumenty pro její společenskou relevanci. V této části čtenář nalezne jednak aktuální data o českém i globálním rozšíření a užívání Internetu a jednak stručné představení teorií a konceptů, s nimiž je výzkum digitální propasti provázán. Na základě zjištěných nedostatků dominujícího teoretického modelu pak autor navrhuje model alternativní, který dokáže lépe odpovědět na základní otázky výzkumu digitální propasti. Kniha je uzavřena promýšlením důsledků nové perspektivy pro teorii i politiku informační společnosti. Kniha je určena především odborníkům a studentům, jejichž práce či obor studia se dotýká Internetu, a dále i těm, kteří přicházejí do styku se státní informační politikou. Kdo a jak používá Internet? Je neužívání iracionální? Je dnes člověk bez Internetu vyloučen ze společnosti? Kdo vytváří naši závislost na Internetu a proč? Proč je představa digitální generace zavádějící? Konstruují sociální vědy realitu informační společnosti? Zvětšuje se digitální propast? A jak by k ní měl přistoupit stát?

Na/O kraji – Dan Ryšavý

14.87 
Samospráva na krajské úrovni není novodobou záležitostí, po roce 1989 se však nadlouho dostala na okraj pozornosti jak politické reprezentace, tak veřejnosti. Změny na domácí politické scéně a přístupový proces k EU přiměly klíčové politické aktéry k tomu, že koncem milénia u nás byly vyšší územně správní celky zřízeny. Stávající odborná literatura se doposud soustředila především na otázku krajských voleb, sestavování krajských řídicích orgánů a hodnocení výkonu krajů. V centru pozornosti této publikace stojí krajští politici, jejich názory a postoje. Kniha přináší řadu srovnání: 1. srovnání v čase, tj. vývoje územní správy v historickém pohledu a zvláště pak proměnu profilu a politických drah krajských politiků od roku 2000 po současnost; 2. srovnání pohledů politiků a občanů; 3. kvalitativní obsahovou analýzu volebních programů z roku 2012; 4. srovnání názorů českých krajských zastupitelů se zastupiteli provincií, departmentů a podobných úrovní vládnutí v různých evropských zemích.

Úspěšný návrh výzkumu – Keith Punch

15.63 
Kniha se zabývá jak kvantitativním, tak kvalitativním přístupem k empirickému výzkumu v sociálních vědách a zaměřuje se na tři ústřední témata: Co je výzkumný projekt, kdo ho čte a proč? Jak máme postupovat při zpracování návrhu projektu? Jak může vypadat zpracovaný návrh projektu? Jedná se o nezbytnou knihu pro jakéhokoli studenta nebo výzkumníka, který se chystá začít vlastní výzkum. Úspěšný výzkum vyžaduje efektivní a důkladnou přípravu. V tomto rozšířeném a aktualizovaném vydání Úspěšného návrhu výzkumu autor předkládá návod k řešení jednotlivých aspektů přípravy návrhu výzkumu a prezentování dobře zpracovaného plánu pro provedení výzkumu.

O státu, právu a demokracii – Hans Kelsen

43.31 
Dílo Hanse Kelsena (1881–1973) vzbuzovalo ve své době velkou odezvu nejen v německy mluvících zemích, ale i v Československu, a to zejména díky tzv. brněnské škole právní teorie. Její stoupenci v čele s prof. Františkem Weyrem Kelsenovy statě překládali a zpřístupňovali československé odborné veřejnosti. Kelsenovy myšlenky tak ovlivnily československou právní vědu a právem patří v našich zemích mezi klasická právnická díla. Předkládaná kniha je souborem všech Kelsenových děl, která v letech 1914­–1938 vyšla v češtině, a to buď knižně, nebo časopisecky. Svazek obsahuje tyto statě: Sociologická a právnická idea státní (1914) Rakouská spolková ústava (1921) Základy obecné teorie státní (1926) Problém parlamentarismu (1926) Juristický formalismus a ryzí nauka právní (1929) Ryzí nauka právní (1933) O podstatě a hodnotě demokracie (1933) Státní forma a světový názor (1937) K reformě společnosti národů (1938)

Izrael – bojkot, divestice, sankce – Audrea Limová

14.24 
Hnutí známe pod zkratkou BDS (Bojkot, divestice, sankce) se po vzoru mezinárodního bojkotu z doby ukončování apartheidu v Jihoafrické republice pokouší nenásilnou formou donutit Izrael k dodržování mezinárodního práva. Přestože v červenci roku 2011 postavil Izrael mimo zákon veřejnou podporu ekonomického a politického bojkotu a významně tak narušil svobodu slova, hnutí se stává účinným nástrojem k vyslovení nesouhlasu se zabíráním palestinských území. Na knize se podíleli následující autoři: Slavoj Žižek, Naomi Kleinová, Ilan Pappé, Mustafa Barghouthi, Jonathan Pollak, Merav Amirová, Dalit Baumová, Nada Elia, Joel Beinin, Hind Awwadová, Noura Erakatová, Ronald Kasrils, David Lloyd, Laura Pulido, Haneen Maikeyová, Omar Barghouti, Marc Ellis, Jamal Khader, Ran Greenstain, Angela Davisová, Lisa Tarakiová, Mark LeVine, John Berger, Neve Gordon, Michael Warschawski, Ken Loach, Rebecca O'Brienová, Paul Laverty, Ra'anan Alexandrowicz, Rebecca Vilkomersonová.