Zobrazených 1–24 z 95 výsledkov

Databáze letišť 2022

39.95 
Obsahuje všetky letiská, UL plochy a heliporty ČR a SR. Farebné mapky s leteckými informáciami, komunikačné frekvencie, detailný popis vzdušného priestoru, užitočné telefóny a adresy, letové postupy, rádiopostupy, letový plán, medzinárodné lety, meteo informácie a ich dekódovanie, východy a západy slnka, prehľadnú mapu spodného vzdušného priestoru 1:1 000 000 a leteckú navigačnú mapu 1:500 000 - perfektný pre porovnávaciu navigáciu, prevody jednotiek, tabuľky, dekódovanie skratiek, JAR FCL - udržiavanie kvalifikácií. Kniha je zviazaná kvalitnou krúžkovou väzbou, v ktorej sa výborne listuje.

Poznatky a skúsenosti z praxe pre elektrotechnikov, 3. vydanie

27.49 
V publikácii sú uvedené vlastné skúsenosti autora pretransformované do zrozumiteľných odstavcov. Uvedených je viac ako 50 praktických príkladov a množstvo praktických tabuliek a obrázkov. Autor sa venuje zaužívaným pravidlám v elektrotechnike týkajúcim sa bezpečnosti, označovania, pravidiel pre vedenia, ich dimenzovania, ukladania a spájania, pravidiel pre zásuvkové, svetelné motorické a rôzne iné obvody v nadväznosti na technické a právne predpisy. Príručka poskytuje najpotrebnejšie informácie pre pracovníkov v elektrotechnike. Príručka nenahrádza technické normy. Povinnosťou užívateľov príručky zostáva aj naďalej prehlbovať svoje odborné vedomosti a sledovať zmeny v technických normách a právnych predpisoch.

Malý atlas lokomotiv 2023

31.96 
Malý atlas lokomotiv 2023 navazuje na předchozí vydání z let 2000 až 2019, v knize jsou shrnuty základní charakteristiky a parametry kolejových vozidel, která jsou v pravidelném nebo muzejním provozu v České republice a na Slovensku. V aktuálním vydání jsou doplněny nové vozidlové řady, vozidla již pravidelně neprovozovaná jsou vynechána nebo přesunuta mezi vozidla muzejní.

Nově doplněnými vozidlovými řadami jsou nově dodaná, modernizovaná či „second-handová“ vozidla, u nichž je provoz povolen či se jejich provoz brzy očekává. Jde o elektrické jednotky řad 495.95, 530/550, 561, 640.2, 650.2, 654, 690, lokomotivy řad 388, 485.95, 719.4, 742.71, 744.1 či motorové vozy 832, 841.2, 846 až 848, MD2 a OCPD. Řady muzejních vozidel rozšířily stroje řad B600/70, 414.0 a Las.

Protipožiarna bezpečnosť elektrických inštalácií trochu inak

24.00 
Táto publikácia je aktualizáciou a voľným pokračovaním predchádzajúcich dvoch vydaní publikácie s názvom „Požiarna bezpečnosť stavieb nielen pre elektrotechnikov", ktoré boli vydané v roku 2012 a 2016. Predchádzajúce publikácie boli viac technicky zamerané na zlepšenie orientácie v oblasti protipožiarnej bezpečnosti elektrických inštalácií (ďalej len „PBEI") pre všetkých zainteresovaných na návrhu, realizácii a kontrole pri uskutočňovaní stavieb.
Oproti predchádzajúcim publikáciám je táto zameraná na oblasť PBEI trochu inak. Publikácia je faktografiou vývoja národného systému PBEI a podstatných zmien, ktoré nastali po roku 2013 najmä vo vzťahu k technickej normalizácii, uplatňovaniu technických noriem a iných technických dokumentov v aplikačnej praxi a naznačuje ďalšie smerovanie v oblasti národného systému PBEI. Publikácia vznikla v období najzávažnejších výziev, ktorým čelí nielen naša spoločnosť v 21. storočí z hľadiska celosvetovej pandémie koronavírusu. Publikácia obsahuje aj množstvo odkazov na internetové linky a elektronické dokumenty podporujúce a dopĺňajúce jej obsah a rozsah v kontexte uvádzaných skutočností.

ABC pre získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, 7. vydanie

41.00 
Cieľom príručky je priniesť čitateľom základné informácie o bezpečnostných a technických požiadavkách na elektrické zariadenia a inštalácie, ktoré sú potrebné na odbornú spôsobilosť elektrotechnikov.
V siedmom upravenom a doplnenom vydaní boli v prvom rade aktualizované požiadavky v zmysle platných predpisov a noriem. Ide predovšetkým o ochranu pred zásahom elektrickým prúdom, elektrické inštalácie na staveniskách, revízie elektrických zariadení a inštalácií, bezpečnostné značky atď. Príručka bola rozšírená o viaceré dôležité a atraktívne témy ako elektrické obvody pre nabíjanie elektrických vozidiel, priemyselné inštalácie, energetická efektívnosť elektrických inštalácií, fotovoltické zdroje a generátorové agregáty pre napájanie inštalácií, elektrické inštalácie s kombinovanou výrobou a spotrebou energie, bezpečnostné zdroje a systémy napájania, bezpečné ovládanie a spínanie, elektrické inštalácie v komunálnych objektoch.
Veríme, že táto publikácia poslúži ako ucelený pohľad na problematiku, pomôže pri príprave elektrotechnikov na odborné skúšky a tiež ako praktická odborná príručka.

Vek človeka: Ako sme stvorili antropocén

24.90 
Priama kniha plná nádeje

Kniha skúma ľudstvo v antropocéne, novej geologickej epoche, ktorá predstavuje začiatok našej dominancie nad Zemou ako životne dôležitým zdrojom. Vďaka prirodzenej hojnosti životného prostredia ľudská spoločnosť síce prekvitá, lenže za cenu hromadenia rádioaktívnych, atmosférických a geologických vplyvov, ktoré zasahujú hlboko do vnútornej rovnováhy planéty a vyžadujú zmenu nášho spôsobu života.

Antropológ Gísli Pálsson mapuje dramatickú krajinu klimatickej zmeny prostredníctvom podmanivého textu a silných fotografií, ktoré dokumentujú náš vplyv na základy sveta. Pútavá a poučná grafika ilustruje ohromujúce zmeny spôsobené ľudskou civilizáciou, zatiaľ čo osobné postrehy, ako je rozprávanie o účasti na pohrebe ľadovca, dávajú ostro vyniknúť stavu našej planéty. Kniha je priama, ale aj plná nádeje. Odhaľuje krízu, do ktorej sme priviedli náš domov, či stratené putá medzi ľudstvom a krajinou, no aj spôsoby, ako sa v tomto novom svete pohnúť dopredu.

Z anglického originálu The Human Age: How we created the Anthropocene epoch and caused the climate preložila Mariana Hyžná.

Putovanie našich génov

11.10 
Odkiaľ pochádzame? Kto sme? Čím sa odlišujeme od ostatných? Odpovede na tieto otázky hľadalo ľudstvo už od pradávna a my ich dnes, vďaka pokroku vedy, máme nadosah. Johannes Krause, profesor archeológie a riaditeľ Inštitútu Maxa Plancka pre evolučnú antropológiu, spolu s novinárom Thomasom Trappom pátrajú po našom pôvode až do čias praveku a vo svojej knihe Putovanie našich génov: Príbeh o predkoch moderného človeka pútavo rozprávajú o tom, ako sa z nás stali Európania.

Krause je priekopníkom revolučnej archeogenetiky, vedy rozšírenej o technológiu sekvenovania DNA, ktorá umožnila vedcom odhaliť novú verziu histórie ľudstva siahajúcu viac ako 100 000 rokov do minulosti. V knihe sa dozviete o inovatívnych remeselníkoch, ktorí pred viac ako 40 000 rokmi vyrezávali z vtáčích kostí sošky, o našich predkoch z varnskej kultúry, ktorí pochovávali svojich blízkych so zlatom dávno pred egyptskými faraónmi, a tiež o lovcoch veľkej zveri, ktorí boli najúspešnejšími prvými osadníkmi Európy, kým nezahynuli v ľadovej dobe.

Toto poučné prerozprávanie ľudského eposu dokazuje, že prisťahovalectvo a genetické miešanie vždy určovali náš druh, no zároveň potvrdzuje, že to, kto sme, je otázkou kultúry, nie genetiky.

Čtvrtý věk

22.33 
Blížíme se k velkému obratu v historii! Díky technologickému pokroku jsme připraveni předefinovat, co znamená být člověkem. Čtvrtý věk nabízí fascinující pohled na umělou inteligenci, robotiku a jejich mimořádné důsledky pro náš druh.

V knize Čtvrtý věk ( The Fourth Age ) Byron Reese tvrdí, že technologie přetvořila lidstvo jen třikrát v historii:

- Před 100 000 lety jsme se naučili používat oheň, což vedlo ke vzniku jazyka.

- Před 10 000 lety jsme rozvinuli zemědělství, což vedlo ke vzniku měst a k válčení.

- Před 5000 lety jsme vynalezli kolo a písmo, a tento pokrok vedl až ke konstituci národních států.

Nyní jsme na prahu čtvrtého věku, tedy v éře další zásadní změny, kterou přinesly dvě technologie: umělá inteligence a robotika. Čtvrtý věk přináší mimořádné a přehledné informace o tom, jak jsme se dostali do tohoto bodu, a jak – spíše než o čem – bychom měli přemýšlet o tématech, kterým budeme brzy všichni čelit: vědomí strojů, automatizace, zaměstnání, kreativní počítače, radikální prodloužení života, umělý život, etika umělé inteligence, budoucnost válčení, superinteligence a důsledky extrémní prosperity.

Pomocí otázek Jste stroj? či Mohou počítače cítit a prožívat? provede Byron Reese čtenáře celou knihou a zapojí jej do diskuse o špičkové robotice a umělé inteligenci. Poskytne mu rámec a pomocnou ruku, pomocí kterých porozumí, jak se pravděpodobně lidstvo promění a jak bude vypadat další technologický pokrok, jehož jsme všichni součástí.

Edice Technologie se zabývá otázkami souvisejícími s pronikáním moderní techniky do naší společnosti, tím, co dobrého i špatného přináší. Zaměřuje se na tituly, které rozebírají otázky související především se současným rozmachem nových technologií, globalizací, umělou inteligencí, vysokou mírou mediality, sociálními sítěmi a dalšími aspekty technologického vývoje zasahujícími svět i vesmír.

Lacná kniha Když bodá škorpion

13.58 
Kniha je napínavou a neobyčajne podrobnou históriou austrálskeho 3. jazdeckého pluku v južnom Vietname v rokoch 1965 – 1972. Tento pluk sa stal prvou jednotkou, ktorá bola pri založení austrálskych jednotiek zvláštnych úloh u Nui Dat, a taktiež tou poslednou, ktorá oblasť opúšťala. Stala sa známou ako ťažný kôň celej austrálskej skupiny zvláštneho určenia, ktorej denná rutina sa neustále menila a nebolo prakticky možné ich pomenovať. Malá veľkosť jednotky, spolu s extrémne nebezpečnými schopnosťami v akcii, sa odrážajú aj jejom embléme, v ktorom je škorpión.

Prototypy elektrických lokomotiv, jednotek a vozů

24.96 
Milovníci železniční dopravy dostávají tentokrát do rukou něco speciálního: knihu věnovanou prototypům elektrických lokomotiv, elektrických jednotek a vozů.

Nabízí přehled nejen historických, ale také současných železničních vozidel poháněných elektřinou, která byla (či stále jsou) v provozu na železniční síti v Česku a na Slovensku. Tyto stroje sloužily v osobní i nákladní dopravě bývalých Československých státních drah (resp. Českých drah), využívá je ale i řada privátních dopravních společností.

Autoři věnují rovněž pozornost sériově vyráběným vozidlům či řadám vozidel, které vešly přímo do výroby, bez jakýchkoliv prototypů. Lokomotivní řady jsou v knize seřazeny pro vyšší přehlednost číselně a chronologicky. Nechybí pochopitelně ani unikátní dobové i současné fotografie, výkresy či zajímavé technické údaje.

Lacná kniha ELEKTROFONY II.

33.67 
Kniha Elektrofony pojednává o několika stech nástrojích, text je doplněn obrázky, mezi nimiž jsou schémata, dobové fotografie a reprodukce originálních patentů. V textu lze najít základní životopisné údaje důležitých vynálezců, konstruktérů a tvůrců hudebních nástrojů a stručnou historii hlavních firem věnujících se výrobě elektronických a elektromechanických hudebních nástrojů. Jaký elektrifikovaný hudební nástroj postavil již na počátku 18. století český vynálezce hromosvodu Prokop Diviš? Co mají společného Intonarumori, Dynamophon, Violano, Orgatron, Varitone, Electar, Sonobel, Klaviphon, Bellzouki, Pianotron, Guitaret, Bantar, Banjoline, Melotone, Cellulophone, Photona, Choralcelo, Multimonica, Cordovox a Guitorgan? Proč Leo Fender vyráběl kytaru bez názvu, které se říkalo Nocaster? Jaký elektromechanický hudební nástroj vyráběla hračkářská firma Mattel? Jak se jmenovala česká elektrická kytara na kterou nahrál skladbu Cry For a Shadow George Harrison ze skupiny Beatles? Odpovědi na tyto otázky a mnoho dalších informací o vývoji, principech a konstrukci elektromechanických hudebních nástrojích najdete v prvním dílu knihy Elektrofony. Kniha shrnuje vývoj elektrotechniky a elektroniky, podává přehled o přístrojích pro záznam, zpracování, přenos a reprodukci zvuku a hudby. Věnuje se systematickému třídění elektronických a elektromechanických nástrojů a chronologicky mapuje historii jednotlivých nástrojových skupin.

Lacná kniha Ocelová pěst

5.11 
Náhle se rozjasnilo a světlo nepřátelského vyhledávacího reflektoru odhalilo německým zrakům celou flotilu. Jako první plul dělový člun následovaný Campbeltownem, za nimi pak motorové lodice a celou kavalkádu uzavíral torpédový člun. A Němci se stále neprobrali z ohromení.

Technologie obrábění

12.46 
Práce na CNC obráběcích strojích se – podobně jako ostatní obory – neustále vyvíjí. Objevují se nové řezné materiály, nástroje, nové metody obrábění, jejichž společným jmenovatelem je především zvýšení produktivity.
CNC program pro řízení stroje musí obsahovat nejvhodnější řezné podmínky nastavené pro konkrétní obráběnou plochu součásti a pro konkrétní nástroj.

Podmínkou přípravy kvalitního programu je znalost a schopnost používat obráběcí technologie soustružení, frézování a vrtání. Protože si není možné zapamatovat obrovské množství informací včetně konkrétních řezných podmínek, je třeba porozumět možným souvislostem již při čtení výkresu. O co se jedná na konkrétním polotovaru? Jak jsou jednotlivé operační úseky náročné? Co může být problematické?

Publikace, kterou držíte v rukou, podává souhrnně informace o technologiích obrábění v oblastech soustružení, frézování a vrtání, o moderních trendech a technologickém vývoji. Je určena zejména technologům, programátorům a obsluze CNC strojů, ale ocení ji i vedoucí pracovníci, kterých se týká inovace výroby.

V současnosti se již nelze specializovat na jeden typ obrábění, protože stroje zvládnou technologií více. Užitečné informace zde ale samozřejmě najdou i pracovníci na jednoprofesních strojích. V knize nechybí ani příklady efektivního použití tabulek výrobců nářadí a upínačů.

Putovanie našich génov

15.90 
Odkiaľ pochádzame? Kto sme? Čím sa odlišujeme od ostatných? Odpovede na tieto otázky hľadalo ľudstvo už od pradávna a my ich dnes, vďaka pokroku vedy, máme nadosah. Johannes Krause, profesor archeológie a riaditeľ Inštitútu Maxa Plancka pre evolučnú antropológiu, spolu s novinárom Thomasom Trappom pátrajú po našom pôvode až do čias praveku a vo svojej knihe Putovanie našich génov: Príbeh o predkoch moderného človeka pútavo rozprávajú o tom, ako sa z nás stali Európania.

Krause je priekopníkom revolučnej archeogenetiky, vedy rozšírenej o technológiu sekvenovania DNA, ktorá umožnila vedcom odhaliť novú verziu histórie ľudstva siahajúcu viac ako 100 000 rokov do minulosti. V knihe sa dozviete o inovatívnych remeselníkoch, ktorí pred viac ako 40 000 rokmi vyrezávali z vtáčích kostí sošky, o našich predkoch z varnskej kultúry, ktorí pochovávali svojich blízkych so zlatom dávno pred egyptskými faraónmi, a tiež o lovcoch veľkej zveri, ktorí boli najúspešnejšími prvými osadníkmi Európy, kým nezahynuli v ľadovej dobe.
Toto poučné prerozprávanie ľudského eposu dokazuje, že prisťahovalectvo a genetické miešanie vždy určovali náš druh, no zároveň potvrdzuje, že to, kto sme, je otázkou kultúry, nie genetiky.

Z nemeckého originálu Die Reise unserer Gene, vydaného vo vydavateľstve Propyläen Verlag, Berlín v roku 2020, preložila Zuzana Guldanová. Vyšlo vo vydavateľstve IKAR, a.s. v roku 2022.

Lacná kniha Odvážnému štěstí přeje

12.64 
Román Odvážnému štěstí přeje byl napsán na základě skutečných událostí, které se odvíjejí od založení výsadkových vojsk Svobodné Francie, jimž velel kapitán Georges Bergé a jejichž vznik schválil v Londýně roku 1940 generál De Faulů. Za spoluúčasti anglických parašutistů se pak uskutečňuje výsadek do okupované části Francie, který odstartuje drama neobyčejně napínavého příběhu. Tato skupina drsných a odvážných mužů tvořila vůbec první spojeneckou výsadkovou jednotku operující během 2. světové války.

Kronika železnic českých zemí 2. vydání

28.49 
Výpravná publikace ve své první části detailně líčí dějiny železnice v českých zemích – od prvopočátků souvisejících s průmyslovou revolucí přes období zakladatelské horečky a triumfy i pády spjaté s dějinami 20. století až po výzvy doby nejnovější. Ve druhé části představuje na 40 nejhezčích železničních tratí u nás, jejich historii, technická specifika i krásy okolí. Vše je doplněno o stovky archivních i současných fotografií – a psáno železničními nadšenci pro železniční nadšence.

VFR letecký průvodce Evropou 1

26.88 
První letecký průvodce po Evropě
Informace pro piloty o pravidlech létání v sedmi zemích
Fotografie a základní informace ke všem civilním letištím v těchto zemích
Zkušenosti ze stovek hodin mnoha desítek VFR letů
Jaké vybrat letiště, co vidět, kde jíst, kde se celně odbavit a kde natankovat
Všechna obsažená letiště jsou ve Videobance Flying Revue zachycená na sférických videích

Svět z nebe

77.08 
Knihu Svět z nebe autor připravil především pro to, abych mohl zájemcům předat co nejvíc zkušeností i radosti, které získal během leteckých expedic do řady zemí světa. Jsou to zkušenosti získané například přistáními na více než 850 sportovních, dopravních, travnatých, asfaltových, písečných, horských, pouštních a jiných letištích na několika kontinentech. Jsou to zkušenosti z letu v různých meteorologických i klimatických podmínkách nad mořem, horami nebo pouští. Abych je všechny získal, strávil za kniplem asi 3000 VFR letových hodin a prožil také pár složitějších situací.

V knize Svět z nebe se autor snaží svoje zkušenosti popsat tak, aby si je čtenář nějak v klidu a automaticky vryl do paměti. Nikoliv tedy jako poučování ale jako dělení se o to, jak autor různé situace řešil – někdy dobře a někdy samozřejmě také špatně. Aby čtenář-pilot neopakoval chyby, které on udělal a aby uměl co nejlépe vyhodnotit a řešit situace, které během dálkových VFR letů mohou nastat. Sám si totiž přesně pamatuje moment, kdy ho před katastrofou ze ztráty prostorové orientace zachránila jednoduchá poučka, kterou mu kdosi, kdysi někde řekl: „Nevěř svým instinktům, věř přístrojům“.

Lacná kniha Pátrací ponorka

12.64 
Autorovi se podařilo navázat styk nejen s kapitánem Bennigtonem, velitelem ponorky Tally-Ho, ale téměř i se všemi jeho důstojníky a mnohými příslušníky posádky. Všichni byli při řadě rozhovorů nanejvýš vstřícní, aby autorovi napomohli ke splnění vytčeného cíle - podat co nejpřesnější a nejživější obraz života a činnosti všech, kteří svými bojovými akcemi přispěli ke zdárnému splnění nelehkých poslání této slavné ponorky během druhé světové války.

Lacná kniha Pád třetí říše

13.60 
Hitler v bunkru pod Říšským kancléřstvím, Rusové v Berlíně, město bojující o přežití - poslední dny Třetí říše. Ve svém literárně faktickém bestselleru zpracoval tyto dramatické události významný německý publicista a historik Joachim Fest. Kniha líčí konečnou fázi války, od chvíle, kdy začala konečná bitva o Berlín, až po Hitlerovu sebevraždu v bunkru pod Říšským kancléřstvím.

Lacná kniha A tudomány és a technológia forradalma a XXI. században

12.87 
Prof. Dr. Kroó Norbert (Budapest, 1934.) magyar fizikus, kutatóprofesszor a XXI. század tudományának jelen eredményeiről, lehetőségeiről, az emberiség előtt álló feladatok és kihívásokra adandó lehetséges válaszokról írta meg ezt az izgalmas könyvet.

Egy olyan széles látókörű, hiteles forrástól tájékozódhat hát a tisztelt olvasó a XXI. század technológiai forradalmáról, aki nemzetközi tudományos kapcsolatai révén naprakész információkkal rendelkezik e témát tekintve.

"A kvantummechanika nemcsak a technológiákra, hanem a biológiai, sőt, a társadalmi folyamatainkra is nagy hatást gyakorol, s ez egyre nyilvánvalóbb! Az Olvasóknak a mától a holnapig vezető úton pedig, intellektuális élmények sorát kívánom!"
Kroó Norbert
fizikus

A szerző 1965-ben védte meg a fizikai tudományok kandidátusi, 1968-ban akadémiai doktori értekezését. Az MTA Szilárdtestkutatási Komplex Bizottságának lett tagja, később annak elnöke lett, ezt a tisztségét 1994-ig viselte. Bekerült többek között az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsába, a Lézerfizikai és Spektroszkópiai, illetve a Szilárdtestfizikai Bizottságba is.

1985-ben választották meg a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1990-ben rendes tagjává. 1999-ben az akadémia főtitkárává választották, tisztségében 2002-ben megerősítették. 2005-től 2011-ig az MTA egyik alelnöki pozícióját töltötte be. 1993-ban a londoni Európai Akadémia is felvette tagjai sorába, itt később osztályelnök is volt.

1991 és 1993 között az Európai Fizikai Társaság alelnöki, majd 1995-ig annak elnöki posztját is betöltötte. Rövid közigazgatási kitérőt is tett: 1998 és 1999 között az Oktatási Minisztérium helyettes államtitkára volt, amiről az MTA főtitkárává történt megválasztása után mondott le. 2001-től az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság munkájában is részt vesz.

Lacná kniha Proudové chrániče 3. vydání

9.35 
Třetí vydání této příručky aktualizuje předchozí druhé vydání a jsou do ní zapracovány nejdůležitější změny elektrotechnických předpisů, ke kterým od roku 2001 došlo. Povinné používání proudových chráničů téměř ve všech instalacích nízkého napětí přineslo zásadní přelom v přístupu k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem, zejména v případech, kde se předpokládá laická obsluha. Základem pro pochopení významu ochrany citlivými proudovými chrániči jsou výsledky výzkumů působení elektrického proudu na lidský organizmus. Zjištěné výsledky mají zásadní význam pro stanovení mezí bezpečného působení proudu a s tím úzce související definice vlastností proudových chráničů.
V první polovině příručky je probrána většina dnes používaných typů s odkazy na příslušné výrobkové normy. Na tyto informace navazuje druhá část, kde jsou uvedena doporučení pro výběr vhodných typů a rovněž i přehled nejčastějších chyb v zapojení s vysvětlením příčin a návrhem řešení. Při znalosti typů chráničů a jejich charakteristik je možné poměrně rychle najít správné řešení a uzpůsobit jejich výběr podle konkrétní situace. Při správné volbě je možné splnit požadavky na co nejlepší bezpečnost a současně i odolnost proti nežádoucímu vypínání. V porovnání s doposud publikovanými materiály se zde věnuje poměrně velká pozornost výběru vhodných typů podle citlivosti na různé druhy proudů, což přímo souvisí s nárůstem elektrických zařízení, jakými jsou frekvenční měniče, záložní zdroje napájení, svářecí invertory a mnohé další, která obsahují usměrňovače a výkonové spínací prvky. Pozornost je věnována i situacím, kdy proudový chránič z principu nemůže fungovat, jak by si uživatel představoval a je nutné zajistit ochranu jiným vhodným způsobem. Užitečnou částí této příručky je přehled nejčastějších chyb v zapojení, což uvítají všichni elektrotechnici. Nezapomnělo se ani na měření při revizích, spolehlivost a s tím související pravidelné testování funkce. V poslední části jsou soustředěny užitečné přílohy.
Vzhledem k poměrně dlouhé době od zavedení nových elektrotechnických předpisů v polovině devadesátých let minulého století a s ohledem na pravidelné přezkušování elektrotechniků při kvalifikačních školeních by se dalo předpokládat, že je skoro zbytečné vysvětlovat základní principy a pravidla správného použití proudových chráničů a že má snad smysl věnovat se jen typům se speciálními vlastnostmi a novinkám. Reálná praxe je ovšem poněkud jiná. Často se stává, že potíže činí již samotný výběr citlivosti, vznikají problémy se zapojením a výběr vhodného typu podle dané aplikace je velkým problémem. Stačí vyslechnout diskuze elektrotechniků nebo navštívit jakékoli elektrotechnické diskusní fórum a z úrovně otázek a odpovědí je možné odhadnout skutečnou míru znalostí diskutujících.
Autor příručky Ing. František Štěpán je renomovaným odborníkem na problematiku proudových chráničů celosvětového formátu.
Příručka jen určena co nejširší odborné veřejnosti a své si v ní určitě najdou projektanti, revizní technici i studenti elektrotechnických oborů.

Lacná kniha Elektrotechnika I – 6. vydání

11.75 
Problematika proudového, elektrostatického a magnetického pole s praktickými aplikacemi.