Zobrazených 1–24 z 305 výsledkov

Vo vobecný češtině a jiné příběhy – Milan Hrdlička

12.96 
Publikace navazuje na úspěšné Bohemistické miniatury (Karolinum, 2013). Skládá se ze dvou částí. První obsahuje 46 menších jazykových sloupků, které se zabývají málo zpracovanými nebo doposud nezpracovanými jevy současné češtiny z pohledu pravopisného, morfologického nebo lexikálního. V části druhé se pojednává o vybraných gramatických kategoriích a jevech (pád, mluvnické číslo) i o dalších otázkách (čeština v zahraničí, obecná čeština ve výuce cizinců aj.). Každá kapitola je prezentována se vstupním i závěrečným komentářem, v němž se popisují okolnosti jejího vzniku, naznačují další možnosti zpracování příslušného tématu apod. Popularizačně koncipovaná knížka je určena zájemcům, kteří se zajímají o češtinu jako jazyk mateřský, druhý i cizí.

Dopravné značky – Petr Kupka

2.27 
Úplný prehľad všetkých dopravných značiek a dopravných zariadení podľa poslednej vyhlášky.

Komplexní hodnocení kvality řízení ve vybraných organizacích veřejné správy – Libuše Měrtlová

8.04 
Efektivní fungování sektoru veřejné správy je dlouhodobě diskutovanou otázkou, kdy se poukazuje zejména na systémovou neefektivnost, neuplatňování nových přístupů v řízení organizací veřejné správy, kdy mnohdy setrvávají zavedené pracovní postupy a neefektivní procesy.Jako příspěvek k řešení této otázky si tato publikace dovoluje předložit výsledky zkoumání v oblasti efektivnosti fungování veřejné správy na základě poznávání a hodnocení jak předpokladů pro výkon činností veřejné správy, tak i z pohledů komplexního řízení kvality procesů ve vybraných organizacích. Zkoumání bylo provedeno mezi pracovníky organizací veřejné správy a mezi klienty. Byly zjišťovány názory respondentů na jednotlivé otázky z oblasti nehmotného kapitálu organizací, a to lidského, organizačního, zákaznického, informačního, inovačního a výkonnosti pracovníků.

Masarykova filozofia na Slovensku. – Tomáš Jahelka

7.60 
Masarykova filozofia nie je teoretická a akademická, netvorí systém a abstraktnú sústavu; je v prvom rade v tesnom spojení s praktickým životom. Obsahom jeho myslenia sú konkrétne problémy, ktoré prináša doba, aktuálna situácia a prežívané udalosti. Preto ho zamestnávajú tematické okruhy filozofie dejín, sociálnej otázky, náboženstva, krízy moderného človeka.Podobné okruhy tvoria aj kapitoly knihy o Masarykovej filozofii a jej reflexii na Slovensku v prvej polovici 20. storočia. Reflexia Masarykovej filozofie je predstavená skrze vybraných slovenských autorov, pričom ťažisko tvoria práce neznáme či opomínané a znovuobjavené po desaťročiach. Práca nie je len popisným textom, ako by to mohla predpokladať deskriptívno-historizujúca téma, ale jej prínos je aj v prepojení dobových poznatkov s názormi súčasných masarykológov a v polemike s postojmi jednotlivých autorov. Publikácia je výsledkom snahy a zámeru objaviť nové, neprebádané a zabudnuté texty podávajúce reflexiu myslenia tejto kľúčovej osobnosti našich dejín.Tomáš Jahelka (1980 v Bratislave), absolvent evanjelickej teológie na Univerzite Komenského a politológie na Trnavskej univerzite. Doktorát z filozofie získal na Masarykovej univerzite v Brne. Pôsobil v štátnej správe, v Slovenskom rozhlase, ako stredoškolský učiteľ či sociálny pracovník s ľuďmi bez domova. V súčasnosti je odborným asistentom na Katedre politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Je podpredsedom a spoluzakladateľom občianskeho združenia Communio Minerva zameraného o. i. na výskum a vydavateľskú činnosť z oblasti dejín slovenského politického myslenia.

Kvantová mechanika I. – Ján Klíma

19.86 
První díl moderní dvoudílné učebnice kvantové teorie představuje ucelený a samostatný úvod do nerelativistické kvantové teorie, který čtenáře dovede od formální stavby teorie k archetypálním úlohám, teorii symetrie kvantových systémů a pohybu spinu ve vnějších polích. Připojen je úvod do relativistické teorie elektronu v pojetí určeném pro studium atomárních systémů. Text uzavírají doplňky o matematickém aparátu kvantové mechaniky psané na hraně mezi „fyzikální“ a matematickou přesností. Vykládanou teorii ilustruje kvantověmechanický popis řady problémů s ukázkou odpovídajících experimentů.Kniha je určena studentům magisterského i doktorandského studia, kteří pracují – ať již teoreticky, nebo experimentálně – v oblasti atomových systémů a fyziky pevných látek.Autoři při psaní těžili z mnohaletých zkušeností s přednášením kvantové teorie na Univerzitě Karlově v Praze, Masarykově univerzitě v Brně, na Akademii věd a také v zahraničí.Druhý díl učebnice je věnovaný především mnohočásticové teorii atomárních soustav

Hydrochemie – Pavel Pitter

44.16 
Těžiště knihy spočívá ve shrnutí geneze, výskytu, vlastností a významu jednotlivých anorganických a organických složek vod a ve studiu procesů ovlivňujících jejich distribuci a cirkulaci v prostředí. Popsány jsou vlastnosti a požadavky na jakost přírodních a užitkových vod, vody pitné a vod odpadních. Samostatná pozornost je věnována fyzikální chemii povrchů tuhých látek přicházejících do styku s vodou a řešení chemických rovnováh ve vodách v souvislosti s diferenciací forem existence jednotlivých složek. Kniha je v podstatě učebnicí hydrochemie, která svým encyklopedickým charakterem a spojením teorie s praktickými poznatky je vhodná i pro pracovníky z praxe a ve státní správě.

Žilinská župa v dejepise – Miloš Jesenský

9.41 
V dejinách župy sa zrkadlia dejiny celého Slovenska. Bohato ilustrovaná publikácia ponúka prehľadný dejepis Žilinského kraja a jeho regiónov (Liptov, Orava, Kysuce, Turiec, horné Považie) od 9. storočia až po rok 1945, rozdelený na niekoľko tematických celkov. V úvode každej kapitoly ponúka výberový súbor úloh či študijných otázok, v závere kapitol súbor poznámok a námetov na zamyslenie. Dielo je užitočnou pomôckou nielen pre učiteľov a študentov dejepisu v Žilinskom kraji, ale pre všetkých, ktorí chcú lepšie spoznať vlastnú minulosť a korene.

Loajalita a péče řádného hospodáře v … – Silvia Mancelová

12.96 
Postavení členů představenstva akciové společnosti a jejich povinnosti vůči společnosti patří mezi základní otázky práva obchodních společností. Mohlo by se zdát, že občanský zákoník vyjasnil vztah povinnosti loajality a péče řádného hospodáře, ale autorka argumenty obsaženými v publikaci dokazuje, že fiduciární loajalita je samostatnou povinností, kterou není možné slučovat s péčí řádného hospodáře. Publikace také obsahuje analýzu funkce pravidla podnikatelského úsudku v tuzemském a americkém právním prostředí. Významným přínosem je i rozsáhle zpracování tématu z pohledu práva Velké Británie. Odborné úvahy doplňuje tuzemská i zahraniční judikatura. Publikaci ocení nejenom odborná veřejnost a osoby vykonávající funkci člena představenstva v akciové společnosti, ale i širší veřejnost, když povinnost péče řádného hospodáře je nově stanovena pro zástupce všech právnických osob.

Infrastruktura komunikačních systémů II. – Kritické aplikace – Vilém Jordán

12.50 
Tato učebnice představuje základní součást studijních materiálů problematiky kritických aplikací a kritické infrastruktury. Obsahově navazuje na předcházející publikaci Infrastruktura komunikačních systémů I. - Univerzální kabelážní systémy Cílem této publikace je seznámení se základními pojmy a technologiemi řešení komunikační infrastruktury pro řízení kritických aplikací, přenosovými parametry, prvky a materiály, jejich vlastnostmi až po metodiku jejího návrhu. Zakončením je analýza prostředí a samotný návrh komunikační infrastruktury. Tato učebnice je primárně určena jako hlavní studijní opora předmětu Podnikové kritické aplikace (FP-IpkaP) vyučovaného na Fakultě podnikatelské, Vysokého učení technického v Brně v navazujícím magisterském studijním programu Systémové inženýrství a informatika, studijní obor Informační management.

Sjezd spisovatelů 2015 – Sborník příspěvků

11.12 
Koho má literatura hájit? Má vůbec Host někoho hájit? Má ji stát podporovat? A jak? Je poezie odsouzena k životu v ghettu? Může próza konkurovat audiovizuálním médiím? K čemu tu vlastně jako autoři jsme? V červnu roku 2015 proběhl první polistopadový Sjezd spisovatelů, s podtitulem „Přepisujeme přítomnost“. Přední básníci a prozaici, ale i literární kritici, sociologové a filozofové zde hovořili o stavu literatury, jejím vztahu ke společnosti a státu. Sborník obsahuje řečnické příspěvky, které na Sjezdu zazněly.

Hotelový a gastronomický manažment – Praktické cvičenia 2 – Peter Huľo

9.41 
Publikácia Hotelový a gastronomický manažment – Praktické cvičenia 2 nadväzuje na 1. diel, v ktorom nájdete cvičenia z oblasti gastronomického manažmentu. Cvičebnica obsahuje 14 tematických celkov (od vývoja hotelierstva a cestovného ruchu až po kontrolu). Úlohy a zadania sú vypracované na základe obsahových a výkonových štandardov. Prezentujú najnovšie trendy v hotelovom manažmente. Pri aktualizácii učiva na hotelových akadémiách, ale aj stredných odborných školách so zameraním na cestovný ruch a spoločné stravovanie by určite nová cvičebnica nemala chýbať.

Hotelový a gastronomický manažment – Praktické cvičenia 1 – Peter Huľo

9.41 
Publikácia Hotelový a gastronomický manažment – Praktické cvičenia 1 ponúka možnosť spojiť teoretické poznatky s praxou v pohostinských a ubytovacích podnikoch. Knihu tvorí 12 tematických celkov – od manažmentu až po projekt ako založiť pohostinský podnik. Ak ste študentmi hotelových akadémií, riešením rôznych typov príkladov a úloh si môžete overiť získané vedomosti. Publikácia vám pomôže zorientovať sa vo svete hotelierstva a pohostinstva a naštartovať vlastnú kariéru v tejto oblasti. Bude vaším dobrým spoločníkom v každodennej praxi. Autor ako absolvent Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v odbore manažment kultúry a turizmu a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore cestovný ruch odovzdáva v súčasnosti svoje dlhoročné praktické skúsenosti v hotelierstve a v pohostinstve na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Martine.

Dějiny výtvarné kultury 4 – Bohumír Mráz

13.75 
Čtvrtý díl učebnice zachycuje vývoj umění od počátku 1. světové války po současnost. Sleduje další vývoj směrů vzniklých před rokem 1914 a uvádí nové směry a proudy až do 90. let 20. století, včetně vývoje designu a užitého umění. Součástí učebnice jsou chronologické tabulky, terminologický slovníček, jmenný rejstřík a seznam použité literatury ke všem 4 dílům.

Strelecká príprava v biatlone – Michal Mojžiš

8.08 
Športová príprava v biatlone je zameraná na dosiahnutie vysokých funkčných parametrov organizmu, psychickej vyrovnanosti a nadobudnutie správne vykonaných zručností v streľbe a behu na lyžiach. Z týchto dôvodov hľadajú tréneri a vedci možnosť zvyšovania účinnosti prírastkov v tréningu zaraďovaním tréningových programov na optimalizáciu výkonnosti v obidvoch disciplínach. Tak ako sa život súčasného človeka zrýchľuje, tak sa zrýchľujú aj časy v bežeckej stope a v streľbe. Športovec má za cieľ v sťažených podmienkach v krátkom čase dosiahnuť bezchybný strelecký výsledok. Na základe analýzy streľby u biatlonistov na Slovensku bolo zistené, že v streleckej polohe stoj dosahujú dorastenci nižšie percento zásahov v porovnaní s polohou ľah.

Marketing Základy marketingu 2 – Marek Moudrý

9.82 
Učebnice poskytuje čtenářům základ marketingového myšlení a vědomí, že marketing je objektivně nutná metoda řízení firem, a zároveň má za cíl iniciovat ve studentech snahu o další poznávání této disciplíny. Kniha vede k rozvíjení schopností ekonomického myšlení a usnadňuje pochopení marketingových činností ve firmě. Studenti se seznámí s marketingovými koncepcemi, marketingovým mixem a jeho částmi. Ujasní si význam marketingového řízení a získají základní předpoklady k pochopení trhu, rozlišení marketingového prostředí a na základě znalostí marketingových komunikací dokáží kriticky vyhodnotit reklamní sdělení a publicitu. Publikace naučí studenty efektivně pracovat s informacemi, což umožňuje získávat i kriticky vyhodnocovat informace nutné k úspěšnému působení firmy na trhu. Jedná se o moderně pojatý titul v podobě pracovní učebnice studenta, kde učivo tématu je doplněno prázdnými místy určenými pro vlastní zápisy studenta. Takto koncipovaný titul splňuje požadavky kladené na moderní výuku. Student má k dispozici špičkově připravenou pracovní učebnici, do níž si sám doplňuje důležité pasáže, na které vyučující ve svém výkladu upozorňuje. Student se tak spolupodílí na vzniku „své“ učebnice, kterou nebude vnímat pouze jako odborný text. Atraktivita knihy spočívá v poutavé grafice a velkém množství zajímavostí i praktických příkladů. Titul rovněž splňuje požadavky na výuku, které klade kontrolní hospitační subjekt: student aktivně používá kvalitní učebnici a pracuje i s vlastními pracovní zápisy, čímž je interaktivně zapojován do výuky.

Od totality k defektní demokracii – Michael Dobromil Klíma

15.63 
Po vstupu do Severoatlantické aliance a Evropské unie se zdálo, že Česká republika úspěšně završila politickou a ekonomickou transformaci i bezpečnostní ukotvení v euroatlantickém prostoru. Mnozí si mysleli, že demokracie nezvratně zvítězila a lze očekávat „lokální konec dějin“. Ovšem 25 let po pádu totalitního režimu nastala kvalitativně jiná situace. Politologové již nezkoumají, proč je Česká republika stabilizovanou zemí, ale naopak důvody, které ji dovedly do stavu defektní demokracie. Nabízí se kardinální otázka: Proč se občané nadvakrát, v letech 2010 a 2013, vzbouřili proti politické reprezentaci a svými volebními hlasy vyhodili do povětří strukturovaný a usazený stranický formát umírněného pluralismu s dvěma ústředními stranami? Ve stále ještě postkomunistické realitě České republiky není tolik důležité, zda se tu vyskytuje dvou či vícestranický systém, zda většinový, či konsenzuální model demokracie. Primární je odpověď na otázku, zda a v jaké míře netransparentní byznys a organizovaný zločin rozkládají jednotlivé strany, politický systém a společnost.

Klinická propedeutika pro studenty zdravotnických oborů – Marie Nejedlá

14.89 
Publikace je koncipována jako základní učebnice pro studenty ošetřovatelství, je však určena také všem sestrám v praxi. Naučí čtenáře základní techniky sběru anamnestických dat a fyzikálního vyšetření pacientů. Sestry budou schopné získat co nejvíce informací o pacientovi, sledovat změny ve zdravotním stavu, správně tyto změny dokumentovat a včas a fundovaně o nich informovat lékaře. Tyto dovednosti podporují větší samostatnost v práci sester, na kterou klade důraz současná koncepce ošetřovatelství schválená ministerstvem zdravotnictví. Autorka má bohaté zkušenosti s výukou tohoto předmětu v oboru ošetřovatelství. Text je doplněn četnými obrázky a fotografiemi.

Dárci orgánů – Eva Kieslichová

31.09 
Transplantace orgánů v průběhu posledních 20 let postupně přestaly být vnímány jako experimentální terapeutická volba a staly se součástí hlavního proudu moderní medicíny. Kniha autorského kolektivu vedeného dr. Kieslichovou je koncipována jako komplexní učebnice pojednávající o všech aspektech dárců orgánů a je určena především profesionálům z oborů anestezie a intenzivní medicína, chirurgie a transplantační medicína.

Česká literatura ve zkratce – období od 9. století po konec 20. století – Bohumil Svozil

31.21 
Tato knížka přináší v jednom svazku první dva díly čtyřdílného cyklu příruček, věnovaného české literatuře od jejího prvopočátku až po nedávnou současnost a určeného jak středoškolským studentům, tak širší veřejnosti. Přehledně napsaná publikace seznamuje čtenáře s tvůrčími osobnostmi naší kultury, s profily významných autorů i s obsahy jejich literárních děl a osvětluje vývoj písemnictví v souvislostech s historickými událostmi.

Navigace – Tim Barlett

20.85 
Tuto knihu lze vřele doporučit nejen studentům některého z kurzů RYA, ale i všem ostatním, kteří se chtějí blíže seznámit s uměním námořní navigace. Navigační techniky a praktiky se během posledních let dramaticky změnily, obzvláště GPS a elektronické mapové přístroje dosahují nebývalé úrovně přesnosti a spolehlivosti. RYA uzpůsobila všechny své kurzy s ohledem na fakt, že mnozí jachtaři a uživatelé motorových jachet nyní považují elektronické přístroje za hlavní způsob navigace. Tradiční metody ale stále hrají v navigaci důležitou roli. Tato kniha, vhodná pro jachtaře i vyznavače motorových lodí, nabízí vyváženou kombinaci klasických i moderních navigačních technik a radí, jak využít to nejlepší z obou. Autor Tim Barlett je jedním z předních expertů na navigaci ve Velké Británii. Plachtí již od svého mládí a navigaci se naučil během studia na námořní akademii v Dartmouthu. Poté, co opustil námořnictvo, se Tim kvalifikoval jako Yachtmaster Instructor a pracoval jako profesionální skipper a instruktor jachtingu do doby, než se stal technickým editorem časopisu Motor Boat and Yachting. Nyní je nezávislým spisovatelem a školitelem.

Hungarian the Easy Way 1. Coursebook + Hungarian the Easy Way 1. Exercise Book + CD – Péter Durst

21.42 
Hungarian for complete beginners. Explanations and instruction in English, for classroom instruction and for self-study.

Magyar-Angol Egyetemes Kéziszótár – Péter A. Lázár,Kolektív autorov

32.85 
jól használható általános szótár -keresést könnyítő színek, áttekinthető felépítés -modern szókincs és példaanyag -nyelvváltozatok -77 000 címszó 97 000 jelentéssel; 2500 címszóváltozat -203 000 angol fordítás; 32 000 kifejezés illetve példa -összetéveszthető magyar-angol szópárok (álbarátok) kiemelése -nyelvhasználati ablakok -tanulást segítő mellékletek -Magyar-brit-amerikai miniszótár

Odborné kreslení pro obor vzdělání Cukrář – Pavlína Klopfštoková

17.24 
Učebnice uvádí popis a praktické ukázky zdobení cukrářských výrobků. Přinásí předlohy pro nácvik jednotlivých linií, ozdobných motivů a pásků a různých typů písma. Dále se zabývá základy kresby různých motivů včetně figury, zdobením dortů složitými tvary, patrovými dorty a také tvorbou náročných skulptur. Četné náměty jsou určeny nejdříve pro procvičování tužkou, pastelkami a barvami, později pro použití příslušných cukrářských surovin. Kroužková vazba umožňuje dokonalé rozložení a při použití průsvitné fólie lze snadno provádět nácvik zdobení na předloze.

Sloveso a zmysly – slovotvorba a vidotvorba – Nicol Janočková

10.93 
V práci sa skúma vplyv sémantiky, slovotvornej motivovanosti a štylistickej príznakovosti istých významovo­formálnych typov slovies zmyslového vnímania na ich prefixálny potenciál. Ide predovšetkým o derivatologický pohľad postavený na paradigmatických systémových vzťahoch v lexikálnej zásobe, ale v užšej prepojenosti s lexikálno­gramatickou kategóriou slovesného vidu a lexikálno­sémantickou kategóriou spôsobu slovesného deja. Keďže prefixácia patrí medzi najfrekventovanejšie spôsoby obohacovania slovies, čiastkovo sa v práci prezentuje aj otázka onomaziologického statusu slovesnej prefixácie a synchrónna dynamika v prefixálnom podsystéme (potenciálne slová, neologizmy, neosémantizmy, okazionalizmy).