Az élő sejt csodája – Miklós Kellermayer

9.50 
A "Mai kocsma" az elméletkavalkád(!) ami beivódott a mai élettudományba. Így pont az élettudomány akadályozza, hogy biztosan tudjuk az igazságot az eltartóinkról, az élő sejtekről, az élővilágról és önmagunkról. Az igazságot pedig mindenkinek tudnia kell, különben rászedetten ... Folytatás ›› mint "szolga ostobák" magunk pusztítjuk el eltartóinkat és öljük meg magzatainkat, gyermekeinket. Minden élőlény, minden élő sejt - a testünket felépítő összes sejt - törvényfüggő élő létező, ezért tökéletes! Mi emberi személyek viszont nem! Az életünk egyetlen sejt fázisú kezdeténél ugyanis titokzatos módon személyesen kapott szabadságunkból kifolyólag nem törvényfüggő, hanem istenfüggő lények vagyunk! Nekünk döntenünk kell! Önmagunkat imádjuk, elméleteket, bálványisteneket gyártunk és ezáltal pusztulást, halál hozunk az élővilágra, magunkra és gyermekeinkre, vagy rátalálunk az Életre, a Szentháromság Egy Istenre és tőle függünk, benne élünk. A(z) Az élő sejt csodája (Könyv) szerzője Kellermayer Miklós.

Mozek a jeho duše 4. vydání – František Koukolík

18.29 
Již čtvrté vydání čtenářsky úspěšné knihy z pera oblíbeného vědeckého esejisty MUDr. Františka Koukolíka pojednává o vztahu mozku a chování, který je jedním z klíčových směrů jak základního, tak užitého výzkumu. Kniha vychází u příležitosti 20. výročí od svého prvního vydání.

Hepatologie do kapsy – Jiří Horák,Jiří Ehrmann

12.34 
Publikace postihuje do nezbytné hloubky problematiku jaterních chorob v takovém rozsahu, aby se jak specializovaný odborník, hepatolog či gastroenterolog, tak i lékař z jiného oboru snadno zorientoval a rychle si vyhledal aktuálně potřebné informace, zvolil nejvhodnější diagnostický postup a mohl následně vyslovit závěrečnou diagnózu. V první části knihy nalezne čtenář přehled historicky starších i novějších laboratorních metod, funkčních, dynamických i zobrazovacích vyšetření. V jednotlivých kapitolách jsou vždy naznačeny dostatečně jasné závěry, proč daný postup zvolit, či ne. Druhá část publikace se zabývá konkrétními chorobami nejen u dospělých, ale i u dětí a adolescentů. Své místo mají v knize též kapitoly týkající se genetických aspektů chorob či posudkových hledisek.

Problematika diferenciálnej diagnostiky epileptických a neepileptických záchvatových stavov v klinickej praxi – Branislav Kollár

9.03 
Problematika diferenciálnej diagnostiky epileptických a neepileptických záchvatových stavov v klinickej praxi - vedecká monografia, ktorá je určená všetkým lekárom, ktorí sa bližšie zaujímajú o klinické aspekty diagnostiky epilepsie a záchvatových ochorení. Je koncipovaná ako prierez 15-ročného pôsobenia autora na I. neurologickej klinike LFUK a UN v Bratislave. Tento koncept a sčasti aj historický kontext práce jej preto umožňujú poukázať aj na veľký pokrok , ktorý sa v uvedenom období v tejto oblasti neurológie dosiahol. Kniha je zameraná najmä na praktické využitie poznatkov, ktoré sú v nej uvedené. Jej hlavným cieľom je upozorniť na niektoré úskalia a riziká, ktoré nás pri práci s pacientmi s epilepsiou, ale aj s pacientmi s neepileptickými záchvatovými stavmi čakajú.Doc. MUDr. Branislav Kollár, PhD. absolvoval Lekársku fakultu UK v Bratislave (1997). V rokoch 1997 - 2005 pracoval ako sekundárny lekár na I. neurologickej klinike FN a LF UK v Bratislave. Zaoberá sa najmä záchvatovými ochoreniami, elektroencefalografiou, poruchami spánku, problematikou cievnych mozgových príhod a genetikou neurologických ochorení. Je členom dozornej rady Slovenskej spoločnosti pre klinickú neurofyziológiu, organizačnej zložky Slovenskej lekárskej spoločnosti. Je spoluautorom jednej vedeckej monografie, autorom a spoluautorom 45 vedeckých prác in extenso.

Neuroendokrinní nádory plic a mediastina – Pavel Horažďovský

31.03 
Neuroendokrinní nádory plic a mediastina představují klinicky významnou skupinu neoplazií. Současné studie ukazují, že prevalence těchto tumorů je mnohem častější, než se soudilo ještě např. před 15 lety. Klasifikace, diagnostika a léčba neuroendokrinních nádorů však v praxi naráží na mnohé obtíže, z nichž část vyplývá také z malé informovanosti širší lékařské veřejnosti o významu těchto neoplazií. Připravovaná publikace kolektivu autorů, vedeného MUDr. Pavlem Horažďovským a MUDr. Markétou Černovskou, přináší moderní, komplexní, multidisciplinární a hlavně na praxi orientovaný pohled na tuto problematiku. Jednotlivé části knihy jsou věnovány patogenezi, molekulární biologii, diagnostice, onkologické a chirurgické terapii. Závěrečná kapitola shrnuje vlastní zkušenosti autorů s chirurgickou léčbou neuroendokrinních nádorů hrudních orgánů od roku 2004 do současnosti. Kniha je určena nejen pneumologům a onkologům, ale i patologům a chirurgům. Publikace věnovaná neuroendokrinním nádorům plic a mediastina vychází v ČR poprvé.

Není bezvýchodných situací aneb příběhy lidí s diabetem – Kateřina Štechová

17.63 
Současná diabetologie disponuje velmi účinným a široce strukturovaným farmakoterapeutickým „arzenálem“, který spolu s moderní technikou významně změnil život velkého počtu nemocných s diabetem. Moderní medicína dokáže pacientům prodloužit období bez komplikací a zajistit tak nadlouho kvalitu života srovnatelnou se zcela zdravým člověkem. Po delší době je však úspěch léčby diabetu stále více závislý na ochotě pacienta s nemocí bojovat. Psychologie a psychiatrie je však v diabetologii stále ještě podceňovaným tématem. Doc. Štechová proto vytvořila originální koncept knihy zacílené na odbornou, ale i laickou veřejnost – příběhy lidí ilustrující jednotlivé situace, kterým jsou pacienti s diabetem a jejich rodiny vystaveni, vždy s odborným komentářem psychologa, diabetologa či psychiatra. Výsledné vyznění knihy je pozitivní a motivující, mělo by vést pacienty k tomu, aby se nebáli své problémy včas řešit.Kniha pro nemocné s diabetem i pro jejich lékaře.

Cesta Diabetologie aneb jak vše začíná a končí? – Jan Škrha

8.70 
Diabetes mellitus patří k onemocněním, která prodělala obrovský rozvoj poznání, a to od vysvětlení mechanismu vzniku až po různé léčebné postupy a technologie. Nové poznatky však přinášejí další otázky, otevírají potřebu dalšího zkoumání a vedou i k pochybování. Přes nesporné pozitivní výsledky terapeutických postupů je vývoj onemocnění ve světě označovaný za epidemii alarmující, i nejmodernější technologie mají určitá omezení a nevedou zatím k takovým výsledkům, které bychom si přáli. Hlavním posláním knížky je předevšiím kladení otázek, které umožňují více přemýšlet o tom, zda se rozhodování v diabetologické praxi ubírá správným směrem.

Vybraná terminológia 1 – Klement Cyril,Kolektív autorov

7.60 
Publikácia Vybraná terminológia I je určená pre poslucháčov laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, ale aj ostatným záujemcom z oblasti medicíny, so zameraním na odbory: analytická chémia, biofyzika, biochémia, epidemiológia, genetika, hygiena detí a mládeže, hygiena životného prostredia, imunológia, lekárska biológia, metrológia a systém kvality, mikrobiológia, molekulárna biológia, parazitológia, sérológia, verejné zdravotníctvo a virológia.Publikácia je spracovaná prehľadne ako výkladový slovník, obsahuje takmer 1 400 hesiel a umožňuje jednoduché a rýchle zoznámenie sa s terminológiou príslušných odborov.

Svetové zdravotnícke systémy – Peter Ondruš

11.78 
Monografia je určená študentom medicíny, ošetrovateľstva, ale aj zdravotníckym manažérom. Poskytuje komplexný prehľad o zdravotníckych systémoch viac ako 60 krajín sveta. Úvodná kapitola popisuje základné charakteristiky systémov, metódy ich posudzovania, ako aj nástroje na ich modernizáciu. Druhá kapitola sa venuje zdravotníckym systémom jednotlivých krajín. Pri popise sa pridržiava štruktúry Svetovej zdravotníckej organizácie. Na porovnanie parametrov a výkonnosti jednotlivých zdravotníckych systémov slúžia prehľadné grafy vytvorené z databáz WHO, Svetovej banky a CIA Factbook. Moderné technológie, medzinárodná spolupráca, obchod a presuny tovarov, pracovnej sily, ochorení a rizík vytvorili novú dimenziu medzinárodného zdravia a výzvy pre zdravotnícke systémy, ktoré ďaleko prekračujú hranice jednotlivých štátov. Ďalšie skúmanie detailov umožňujú odkazy na internetové stránky a použitú literatúru. Záverečná kapitola je venovaná aspektom globalizačných trendov, ako sú zdravotná turistika, migrácia zdravotníckych pracovníkov, odliv mozgov a pod. Štruktúra publikácie umožňuje čitateľovi voľne sa pohybovať medzi jednotlivými kapitolami a vracať sa k nim podľa potreby a záujmu. Poskytuje základné a prehľadné informácie každému, koho zaujímajú odpovede na problémy súvisiace s rastúcimi nákladmi na zdravotnú starostlivosť v podmienkach meniacich sa demografických parametrov, ako sú starnúca populácia, epidemický výskyt ochorení spôsobených nesprávnym životným štýlom a pod. Možné riešenia presahujú rámec zdravotníckych systémov a vyžadujú si celospoločenský prístup.

Perinatální neuropsychická morbidita dítěte – Kolektív autorov

21.88 
Přestože hypotéza o vlivu porodnických komplikací na neuropsychický vývoj dětí byla poprvé vyslovena již před 170 lety, teprve v průběhu 20. století došlo k významnému nárůstu studií věnovaných této problematice. Zájem odborníků byl nejprve zaměřen na snižování vysoké mateřské, kojenecké a perinatální úmrtnosti, od druhé poloviny 20. století se soustřeďuje též na další vývoj dětí s perinatální zátěží, zejména na předčasně narozené děti a asfyktické novorozence. Předkládaná publikace přináší přehled současného stavu výzkumů a klinické praxe i výhledů do dalších let ve vztahu k perinatální neuropsychické morbiditě na pozadí historického vývoje jak v zahraničí, tak v naší republice. Autoři dávají čtenáři ojedinělou možnost získat systematicky seřazená fakta ohledně vývoje plodu a dítěte i zdravotní péče v porodnictví, perinatologii a dětské psychologii. Kniha je zdrojem důležitých informací, včetně množství literárních odkazů, pro klinické odborníky, výzkumné pracovníky i studenty oborů perinatologie, porodnictví, neonatologie, pediatrie, dětské neurologie a psychologie. Obsahuje též významné informace pro státní orgány, které rozhodují o financování projektů zaměřených na zlepšení zdraví nových generací v ČR. I v mezinárodním měřítku lze těžko nalézt knihu podobného rozsahu a významu.

Nepočujúce dieťa – Anton Uherík

9.41 
Autor sa okrem iného venuje definícii nepočujúceho dieťaťa, klasifikuje poruchy sluchu, porovnáva vzdelávanie nepočujúcich detí v minulosti a dnes. V publikácii nechýbajú ani vlastné skúsenosti autora, ktorý sa už takmer 50 rokov zaberá problematikou nepočujúcich.Kniha poukazuje na problematické stránky a nedostatky v rámci vzdelávania nepočujúcich detí u nás. Hoci na Slovensku existuje zákon o posunkovej reči ešte z roku 1995 na ktorom participoval aj autor publikácie do dnes neexistujú potrebné vykonávacie predpisy.Uherík v knihe upozorňuje aj na to, že nepočujúce dieťa je postihnuté iba sluchovým defektom a v podstate je porovnateľné s počujúcim dieťaťom toho istého veku. Kniha je určená všetkým, ktorí sa s podobným diťeťom stretávajú a chcú ho pochopiť.

Diabetes mellitus a ledviny, vývodné cesty močové – Jindřiška Perušičová

10.19 
Ledviny jsou již mnoho let v centru zájmu diabetologie, zejména s ohledem na závažnost diabetické nefropatie. Vztah diabetu a ledvin je však podstatně komplexnější – ledviny jsou orgánem spolupodílejícím se na manifestaci DM 2. typu., onemocnění ledvin bývá spojeno se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních chorob (kardiorenální syndrom). Významnou novinkou posledních let pak je zavedení gliflozinů – látek schopných snižovat renální reabsorpci glukózy v ledvinách.

Chronická obličková choroba – Miroslav A. Šašinka

30.88 
Od vydania prvého zväzku Dieškovej edície - Nefrológia zostavovateľského kolektívu prof. Dzúrik, prof. Šašinka, prof. Kovács a prof. Mydlík uplýnulo takmer desať rokov. Za toto obdobie pribudlo veľké množstvo poznatkov v oblasti objasňovania nových patomechanizmov pri chronickom ochorení obličiek, pribudli nové epidemiologické dáta, bolo publikovaných množstvo ako experimentálnych, tak aj klinických štúdií. Klinické štúdie boli zamerané najmä na doloženie účinku rôznych nových liečebných postupov na spomalenie progresie ochorenia obličiek, ale hlavne na zníženie celkovej a kardiovaskulárnej morbidity a morality. Preto patrí vďaka prof. Šašinkovi a prof. Furkovej, že pripravili monografiu "Chronická obličková choroba - aktuálne problémy", ktorej hlavným cieľom je priniesť najnovšie poznatky, ktoré sú významné pre klinicku prax. Kniha je určená predovšetkým klinickým nefrológom, lekárom, ktorí sa pripravujú na atestáciu z nefrológie, ale aj ďalším odborníkom ako sú internisti, pediatri, geriatri, kardiológovia, diabetológovia, urológovia a v neposlednom rade praktickí lekári.

Poruchy vyšších zrakových funkcií detí s detskou mozgovou obrnou – Mária Kozelková

9.50 
V odbornej literatúre i v praxi sa stretávame v súvislosti s diagnostikou i liečbou detskej mozgovej obrny prednostne so zameraním na pohybovú zložku, ktorá je dominantným prvkom tohto ochorenia. Podľa niektorých autorov až 50% týchto detí trpí aj poruchami zrakových funkcií. Podieľa sa na nich množstvo rozličných štruktúr mozgu, takže pôsobením inzultov vedúcich k detskej mozgovej obrne dôjde k poškodeniu zrakových funkcií veľmi ľahko. V systéme komplexnej starostlivosti by teda nemala chýbať rutinná diagnostika zrakových funkcií a ich následná adekvátna stimulácia. Zvlášť, ak berieme do úvahy výskumne potvrdený fakt, že úspešnosť akejkoľvek terapie je okrem iných faktorov limitovaná vekom a s ním spojenou plasticitou nervového systému.Práca je zameraná na problematiku vyšších zrakových funkcií u detí s detskou mozgovou obrnou, zhodnotenie ich výkonov v porovnaní s normou a následne sledovanie zmien, ktoré nastanú v priebehu aplikácie Montessori terapie. Z teoretického hľadiska sa tiež venuje plasticite nervového systému, čo je významný faktor a zároveň podmienka úspešných terapeutických zmien v procesoch vývinovej rehabilitácie. Zvlášť rozoberá Montessori terapiu, jej historické a pedagogické východiská, ďalej jej techniky, špecifiká terapeutickej situácie ako aj možnosti tejto terapie ako súčasti kognitívnej rehabilitácie detí s detskou mozgovou obrnou.

Od symptómu k diagnóze a liečbe – Kolektív autorov

18.05 
Kniha, ktorú predkladáme medikom, lekárom, odbornej a aj vzdelanej pospolitosti opisuje symptómy, ktoré sa často vyskytujú v lekárskej praxi. Nie je náhradou za učebnice internej medicíny. Neposkytuje detailné informácie o molekulových základoch chorôb. Čas na záchranu života býva niekedy kratší, ako je čas potrebný na špecializované laboratórne a prístrojové vyšetrenia. Vtedy rozhoduje to, čo lekár dokáže, ako rýchlo a do akej hĺbky dokáže analyzovať symptómy dostupné jeho zmyslovému vnímaniu. V medicínskej praxi sa treba vedieť rýchlo orientovať v konkrétnej situácii. Preto si myslíme, že kniha je pre tento cieľ vhodná, aj keď nenahrádza systematické štúdium medicíny od etiológie, cez patológiu, diagnózu k terapii a prognóze.

Angiologie – LR

18.24 
Další svazek edice Lékařské repetitorium je věnován cévním onemocněním. Jejich problematika je zpracována slovníkovým způsobem, formou abecedně řazených hesel, odpovídajících diagnostickým jednotkám spadajícím do angiologické odbornosti. Zahrnuje poruchy jak tepenné, tak žilní, lymfatické a mikrocirkulační a přináší základní údaje týkající se jejich výskytu, klinického obrazu, diagnostických a terapeutických přístupů. Pozornost je věnována jednak často se vyskytujícím onemocněním, jako je ateroskleróza nebo trombóza, jednak i vzácným a málo známým stavům. Publikace je praktickým pomocníkem pro cévní specialisty i pro lékaře jiných odborností, potřebující informace z oblasti péče o vaskulární pacienty.

Interná medicína – Kolektív autorov

75.05 
Interná medicína obsahuje substanciálne poznatky, ktoré sú východiskom riešenia zložitých problémov. Táto kniha je určená viac pre systematické štúdium ako pre vyhľadávanie informácií pre špecialistov. Koncipovaná je tak, aby poskytovala aj pre lekárov najnovšie poznatky, aby bola breviárom pri každodennom riešení zložitých a zriedkavejšie sa vyskytujúcich problémov.Kniha nie je návodom, ani príručkou iba pre zvládnutie skúšky. Kniha Interná medicína môže byť užitočná pre tých, ktorí chcú ovládať základy internej medicíny. V knihe sú texty, ktoré približujú problémy, ich podstatu a zmysluplné riešenia bez redundantných teórií. Kniha z najprincipiálnejšieho predmetu, z najširšieho odboru medicíny by mala byť „po všetky časy“ trvalým spoločníkom každého lekára, špecialistu, praktického lekára, alebo organizátora lekárskej starostlivosti. Menlivé internetové informácie, často „bez záruky“ s plánovaným a nie zriedka skrytým cieľom nemôžu nahradiť túto knihu. Možno nie je lepšia ako predchádzajúce, ale je aktuálnejšia, obsahuje skutočnosti, ktoré neboli a nemohli byť v predchádzajúcich knihách. Táto skutočnosť je transformovaná do snahy poskytnúť nové poznatky v ucelenej forme pre všetkých lekárov, ktorých odborná činnosť sa zdokonaľuje a prehlbuje s odborným a vedeckým pokrokom. Kniha je koncipovaná tak, aby jej obsah dosahoval úroveň, ktorá „vystačí“ začínajúcemu lekárovi nielen doma, ale aj v európskom prostredí. Pre študijné, ale aj pre praktické ciele je potrebné zvládnuť odbor internej medicíny ako celok. Okrem dosiahnutia tohto cieľa je naštudovanie problémov z tlačenej knihy nepochybne aj najtrvácnejšie.

Trendy soudobé oftalmologie, sv. 9 – Pavel Rozsíval

36.05 
Devátý svazek publikační řady postgraduálních textů Trendy soudobé oftalmologie přináší informace o nových poznatcích z mnoha oblastí očního lékařství, které jsou jen málo dostupné v běžné literatuře a jsou předmětem zájmu jak lékařů, tak i jejich pacientů. Oftalmologové zde najdou odpovědi na problémy, s nimiž se setkávají ve své praxi, a jistě ocení jejich zpracování našimi předními odborníky, kteří se danou problematikou dlouhodobě zabývají.

Migréna – Věra Peterová

15.15 
Monografie je adresována lékařům, kteří se věnují nemocným s migrénou a jinými bolestmi hlavy. Cílem je seznámit čtenáře nejen s vědeckými podklady bolestí hlavy, ale soustředit se i na praktické klinické dopady a možnost využití nových poznatků v diagnostice a léčbě migrény. Bolest hlavy se již dávno stala sociální a ekonomickou zátěží jak jednotlivce, který jí trpí, tak celé společnosti. I proto je nutná správná diagnostika a adekvátní a moderní léčba. Předkládaná kniha je určena jak praktickým lékařům pro každodenní praxi, tak specialistům z různých oborů, ale i studentům medicíny ve vyšších ročnících, kteří se s bolestmi hlavy u svých nemocných setkávají nebo budou setkávat.

Dermatovenerologie 2. vydání – Jiří Štork

78.38 
Již druhé vydání oblíbené celostátní učebnice Dermatovenerologie seznamuje čtenáře se základními poznatky v dermatovenerologii a důraz klade na logiku diagnostiky kožních nemocí, na praktičnost, přehlednost, pochopitelnost a srozumitelnost textu. S tím souvisí i zařazení četných schémat, tabulek, obrázků a doplnění stránek margináliemi, které umožňují rychlou orientaci v textu a pro studenty jsou také pomůckou při opakování. Pětisetstránková publikace je doplněna více než 400 barevnými obrázky.

Poruchy spánku u dětí a dospívajících – Iva Příhodová

8.71 
Poruchy spánku se dostaly do středu pozornosti moderní neurologie. Častý výskyt spánkových poruch je rovněž u dětí a dospívajících, odhaduje se, že poruchy spánku postihují přibližně 20–30 % dětí, nezřídka s nezanedbatelnými důsledky pro život dítěte i fungování celé rodiny. Oblast spánkových poruch u dětí a dospívajících je však v pediatrické praxi zatím hrubě podceňována, což je zvláště alarmující v kontextu skutečnosti, že prevalence spánkových poruch u dětí zřetelně progreduje. Publikace naší přední odbornice v oblasti spánkové medicíny poskytuje základní přehled o fyziologii spánku, jeho vývoji během dětství, vyšetřovacích metodách a obsahuje podrobný popis spánkových poruch včetně jejich diagnostiky a léčby. Umožňuje tak praktickou orientaci v problematice pediatrům, ale i dalším specialistům, kteří se často s poruchami spánku setkávají – především dětským neurologům, psychiatrům a psychologům.

Dětská kardiologie do kapsy – Milan Šamánek,Zuzana Urbanová

11.17 
Vzhledem k reorganizaci zdravotnictví a vzdělávání lékařů se v brzké době bude péče o děti se srdečním onemocněním stále více přesouvat do ordinací praktických lékařů pro děti a dorost. Publikace našich předních specialistů v oboru by jim měla být první základní pomůckou v diferenciální diagnostice a záchytu jak vrozených srdečních vad, tak i jiných kardiologických onemocnění, s nimiž se dosud setkávali jen vzácně. Obsahuje mimo jiné přehled možných vyšetřovacích metod, diferenciální diagnostiku příznaků, jež by mohly způsobovat onemocnění srdce, základní farmakologické a chirurgické možnosti léčby, doporučení k péči o děti po operacích vrozených srdečních vad a výčet nejčastějších komplikací, které mohou očekávat. Kniha v žádném případě nenahrazuje učebnici dětské kardiologie. Je ojedinělou publikací, která v malém formátu podává co nejvíce informací ke zlepšení primární péče o děti se srdečním onemocněním.

Predialýza – Kolektív autorov

31.04 
Chronická progresivní onemocnění ledvin představují významný medicínský i ekonomický problém. Zvládnutí komplikací progresivních nefropatií, edukace a příprava nemocných na vybranou metodu náhrady funkce ledvin jsou nezbytnou podmínkou dlouhodobého úspěchu. „Predialýza“ je první monografií zabývající se detailně obdobím před zahájením dialyzační léčby nebo před transplantací ledviny. Čtenáři v monografii naleznou mimo jiné recentní informace o renoprotektivní terapii, dietní intervenci, volbě metody náhrady funkce ledvin, přípravě před transplantací, cévním přístupům k hemodialýze, přípravě k peritoneální dialýze atd. Monografie zaujme kromě nefrologů také praktické lékaře, diabetology, všeobecné internisty a urology, protože se týká péče o nemocné, které mají nebo měli ve svých ambulancích.