A közgazdaságtan megváltása – John D. Mueller

15.27 
A szerző, John D. Mueller a washingtoni Ethics and Public Policy Center közgazdasági programjának vezetője. A közgazdaságtan megváltása című kötetben annak a véleményének ad hangot, hogy a modernitást megelőző közgazdaságtannak szerves részét képezték a ma normatívnak nevezett elemek is, és ha ezt össze tudnánk illeszteni az elmúlt háromszáz év közgazdaságtani gondolkodásának eredményével, a fúzióból létrejött közgazdaságtant már kevésbé jellemezné a mai pozitív-normatív dichotómia. A könyv tehát azt a kérdést járja körül, hogyan lehet az életünk színhelyét jelentő, különböző méretű közösségek - mint a család, az üzleti vállalkozás vagy a politikai közösség - iránti tenni akarást és elköteleződést, az egyén szabadságát és a szabad piacok adta lehetőségeket egy mederbe terelni.

Etika v podnikání a hodnoty trhu – Anna Putnová,Pavel Seknička

11.53 
Publikace uznávaných autorů přináší nový a hlubší pohled na možnosti a limity trhu včetně uplatnění etických hodnot, norem a standardů. Představuje aktuální metody a nástroje etického řízení, které jsou v české odborné literatuře dosud málo známé. Problematika etických hodnot je tvůrčím způsobem spojena s etikou v podnikání, konkrétně s novým náhledem na nástroje a metody etického řízení. Zároveň autoři srozumitelným a přehledným způsobem přibližují kauzální vztahy existující mezi rizikem a nejistotou, které souvisejí s tržním prostředím a pravidly, zejména etickými pravidly a zvyklostmi.

Nové pravidlá odmeňovania v obci po 1. januári 2016 – Jozef Tekeli

7.51 
Publikácia „Nové pravidlá odmeňovania v obci po 1. januári 2016“ sa vyčerpávajúcim spôsobom zaoberá aktuálnymi otázkami odmeňovania starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva, zástupcu starostu obce, členov komisií obecného zastupiteľstva a hlavného kontrolóra. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., využil pri písaní publikácie svoje skúsenosti zo života obecnej samosprávy. V predkladanej publikácii sa mu podarilo vhodne skĺbiť niekoľko aspektov nazerania na danú problematiku, a to právny, ekonomický aj personalistický. Zároveň prostredníctvom analýzy vybraných problémov poukazuje na existujúce „otvorené otázky“ normatívno-právnej regulácie odmeňovania z hľadiska ich logickej nadväznosti a ukotvenia v platnej právnej úprave. Výsledkom je dielo, ktoré umožňuje správne pochopiť inštitúty odmeňovania volených predstaviteľov obce a má tak všetky predpoklady stať sa vhodnou pomôckou pre slovenské samosprávy. „Právna úprava odmeňovania v obci vyvoláva u funkcionárov obce v aplikačnej praxi množstvo polemík a rozdielnych názorov na ich riešenia. Doposiaľ absentovalo monografické dielo v slovenskej odbornej literatúre, ktoré by túto problematiku riešilo, a tak je počin autora vhodným a vítaným zaplnením tejto medzery.“ JUDr. Marian Hoffmann, PhD. „Klásť pomyselnú rečnícku otázku: „Quo vadis, komunálne, resp. obecné odmeňovanie?“ vyjadruje ambíciu ísť až k podstate pracovného či správneho práva. Zároveň si to však žiada značnú autorskú odvahu a je len dobré, že autor monografie túto odvahu v sebe nielen našiel, ale ju aj dokázal do obsahovej matérie textu tvorivo pretaviť tak, že vtisol celkovému vyzneniu monotematiky punc autorskej originality a novátorského prístupu.“ JUDr. Peter Demek, PhD.

Hatékonyságnövelés stresszmentesen – GTD – David Allen

15.27 
Valóban stresszmentesen növelhetjük hatékonyságunkat, ha megtanuljuk tudatosan kisöpörni elménkből a figyelemelterelő tényezőket? A munkában és a magánéletben nem az időhiány az igazi probléma, bármennyire ezt gondoljuk is, hanem sokkal inkább az, hogy nem látjuk tisztán és nem határozzuk meg pontosan a feladatokat és a szükséges lépéseket. Emiatt élünk állandó stresszben (még ha nem is valljuk be magunknak), és már el sem tudjuk képzelni, hogy másként is lehetne. A GTD (Getting Things Done)-módszer abban segít, hogy ne csak az idővel gazdálkodjunk, hanem a gondolataink között is rendet tegyünk. David Allen könyvének, amely a Time szerint "az évtized önsegítő műve", átdolgozott és bővített kiadása számos technikát kínál elménk tehermentesítéséhez, hogy növelni tudjuk hatékonyságunkat és oldjuk belső feszültségeinket.

Projektový management ve sportu – Kolektív autorov

14.00 
Publikace vychází z aktuálních potřeb odvětvového managementu sportu, ve kterém se jako jeden z důležitých nástrojů řízení stále více uplatňuje právě projektový management. Je využíván především pro přípravu, průběh a vyhodnocování domácích i mezinárodních sportovních akcí různého rozsahu a zaměření, stejně jako pro zpracování projektových záměrů (žádostí), jež tvoří nezbytný podklad k získání finančních prostředků z výzev územních samosprávných celků, centrálních institucí státní správy a evropských strukturálních fondů. Obsah publikace je přizpůsoben potřebám manažerů, ekonomů působících ve sportovních organizacích nebo pracovníků zabývajících se sportovní problematikou na různých úrovních. Kniha může dobře posloužit i zaměstnancům privátních projektových organizací, ve kterých se zpracovávají projekty se sportovní problematikou. A v neposlední řadě ji jistě ocení i vysokoškolští učitelé a studenti oborů managementu sportu, případně tělesné výchovy a volnočasových aktivit.

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2015 + CD

57.00 
V poradí už dvadsiaty piaty ročník Štatistickej ročenky Slovenskej republiky obsahuje detailný prehľad štatistických informácií o Slovensku zo všetkých oblastí spoločenského života prevažne za roky 2010-2014. Dôležitou súčasťou komplexného obrazu o Slovensku je aj jeho postavenie v rámci medzinárodného porovnania prostredníctvom vybraných kľúčových štatistických ukazovateľov prezentovaných v samostatnej kapitole. Štatistické informácie v ročenke sú členené do 32 kapitol. Každá kapitola obsahuje metodické vysvetlivky, definície ukazovateľov a zdroje údajov. Záverečná časť publikácie je doplnená o grafickú prezentáciu údajov. Súčasťou publikácie je CD-ROM.

Úvod do ekonomie – Milada Čadská

4.03 
Nové, aktualizované vydání základního učebního textu určeného pro odbornou přípravu zahraničních studentů, kteří se připravují ke studiu ekonomických oborů na českých vysokých školách.

Kontroling podnikov cestovného ruchu – Marian Gúčik,Ľubica Šebová,Tibor Bajaník

14.25 
Publikácia v desiatich kapitolách sprostredkúva informácie o postavení kontrolingu v systéme riadenia podniku cestovného ruchu, o plánovaní výnosov a nákladov, o kalkuláciách a rozpočtovaní, o kalkulovaní cien a cenovom kontrolingu, o finančnom plánovaní a finančnom kontrolingu, o investičnom kontrolingu, o informačnom systéme podniku a vyhodnocovaní výsledkov kontrolingu, ako aj o podnikateľskom riziku a krízovom vývoji podniku. Ťažisko sprostredkúvaných poznatkov je v operatívnom kontrolingu. Text každej kapitoly je v závere obohatený o modelové príklady a prípadové štúdie z prostredia podnikov cestovného ruchu, ktorých zámerom je ilustrovať teóriu na konkrétnych príkladoch v praxi. Poznatky obsiahnuté v tejto publikácii umožnia čitateľovi efektívnejšie využívať kontroling ako nástroj zameraný na plnenie cieľov podniku, aplikovať vhodné metódy plánovania výkonov a nákladov, pružnejšie reagovať na nové situácie vývoja plánovaných a skutočných ukazovateľov hospodárskej činnosti, flexibilne a tvorivo informovať o zistených odchýlkach, zaujať hodnotiaci postoj s prihliadnutím na vývoj vonkajšieho prostredia na relevantnom trhu, vedieť vytvoriť a zdokonaľovať kontrolingový proces tak, aby riadiaci zamestnanci získavali relevantné údaje a informácie o plnení podnikových cieľov, aby sa výnosová a finančná sila podniku zlepšovala a aby bolo možné zabezpečiť likviditu a rentabilitu. Publikácia je určená nielen študentom odborov súvisiacich s cestovným ruchom, ale najmä ľuďom v praxi venujúcim sa problematike kontrolingu vo veľkých, ale aj v malých a stredných hoteloch, v pohostinských podnikoch či cestovných kanceláriách.

Stredná škola – organizácia a manažment – Ingrid Konečná Veverková

11.31 
Publikácia rieši problematiku zriaďovania stredných škôl, náležitostí zriaďovacej listiny, formy hospodárenia a financovania, problematiku organizácie výchovy, vzdelávania a zabezpečenia prevádzky. Manažment a zamestnanci stredných škôl nájdu v nej potrebné teoretické vedomosti ako aj praktické skúsenosti z jednotlivých pracovných oblastí a nimi vykonávaných činností. Autorka venovala pozornosť aj prijímaniu žiakov a ukončovaniu štúdia na strednej škole, ochrane osobných údajov, vedeniu pedagogickej a ďalšej dokumentácie a správe registratúry. Prehľadne spracovaný obsah čitateľovi pomôže zorientovať sa v špecifických, odborných problematikách súvisiacich s riadením, financovaním, výchovou a vzdelávaním v stredných školách a nájsť odpovede na svoje otázky. Cennou súčasťou publikácie je aj 20 najčastejších otázok s odpoveďami a početné odporúčania pre prax. Kniha je určená pre zriaďovateľov, riaditeľov a ostatný manažment škôl ako praktická príručka pre každodennú prax.

Manažment cieľového miesta cestovného ruchu – Marian Gúčik

18.52 
Text reprezentuje najnovšie poznatky o danej problematike a obohacuje ho o prípadové štúdie, ktoré je možné využiť vo vyučovacom procese. Kniha je určená nielen študentom univerzitného štúdia cestovného ruchu, ale aj odbornej verejnosti, ktorej nie je ľahostajný rozvoj cestovného ruchu v cieľových miestach na Slovensku.

10 nejlepších investic na příštích 10 let – Al Chalabi,Jim Mellon

12.90 
Položili jste si někdy otázku: „Z čeho vlastně budu žít, až budu v penzi?“ Fakt, že průměrná délka života se prodlužuje, je nezpochybnitelný, zrovna tak jako obrovský schodek ve státních penzijních systémech. Spoléhat se tedy můžeme jen sami na sebe… Možná byste měli zkusit investovat – úspěšným investorem se totiž může stát každý. Kniha „10 nejlepších investic na příštích 10 let“ je určena pro obyčejné lidi, tedy ty, kteří pracují v běžných profesích a nejsou zaměstnáni jako manažeři různých investičních fondů, bank a jiných finančních institucí. Velmi srozumitelným jazykem budete seznámeni s: nutnou disciplínou při spoření, vytvářením investičního plánu, budoucími investičními trendy a příležitostmi. Autoři sice uvádějí i konkrétní tipy a nápady, do kterých by oni sami vložili své peníze (nebo to již udělali), ale také možná rizika, a především nutí k používání zdravého rozumu – každý z nás si musí uvědomit své možnosti. Vězte, že autoři vás přesvědčí o tom, že každý se může naučit přemýšlet v delším časovém horizontu a vytvořit si takové investiční portfolio, které odolá krachům finančních trhů i globálním ekonomickým krizím. O autorech: Jim Mellon je investor se zájmy v několika oblastech průmyslu. Po dokončení studií v Oxfordu v roce 1979, kde studoval PPE (Philosophy, Politics and Economics), pracoval v Asii a USA ve dvou investičních fondech – GT a Thornton. V roce 1991 si založil vlastní podnikání, které se skládá ze dvou složek – investičního fondu Charlemagne Capital a asijské těžební společnosti Regent Pacific. Kromě toho je Jim ředitelem a majoritním akcionářem společnosti Conister Trust (banky se sídlem na ostrově Man), Speymill Group (nemovitosti) a Betinternet. Je také spoluzakladatelem těžebních společností Uramin a Red Dragon Resources a vlastní společnost Burnbrae, která je významným majitelem nemovitostí v Německu a na ostrově Man. Vlastní řetězce hotelů Sleepwell Hotels. Jim tráví hodně času investováním a realizováním vlastních podnikatelských nápadů. Žije na ostrově Man a na Ibize. Al Chakani je konzultant a podnikatel. Pracovně strávil jedenáct let v Asii, kde získal značné znalosti a zkušenosti s rozvíjejícími se ekonomikami. Pomáhá společnostem při vzniku, etablování na trhu a následném růstu v Asii, zvláště v nově vznikajících ekonomikách, jako je Čína. Získal bakalářský titul v oblasti leteckého inženýrství a MBA v oblasti financí managementu. Al je původem z Iráku, ale od dětství vyrůstal ve Velké Británii, kam se celá rodina přestěhovala. Al žil také v Kanadě, Francii a USA a nyní žije v Hongkongu.

Šlabikár predaja – Ján Zbojek

9.50 
Autor vám ponúka jednoduchú a praktickú učebnicu predaja. Vychádza z vyše 20 ročnej praxe z hoteliérstva, cestovného ruchu, vzdelávania a finančného poradenstva. Dozviete sa, čo tvorí podstatu predaja. Naučíte sa šesť základných krokov predaja, ktoré vás rýchlejšie posunú k majstrovskému zvládnutiu tohto remesla. Je tu množstvo osobných príbehov, príkladov, námietok a argumentov z priameho predaja. Kniha Šlabikár predaja vychádza zo systémového myslenia. Dostávate do rúk jedinečný praktický návod na použitie pre začínajúcich, ale aj skúsených predajcov.

Tajemství spolupráce v týmech – Kolektív autorov

12.34 
Vzhledem k povaze „komplexních“ problémů, které dnes musí řešit, potřebují manažeři specifickou sadu interpersonálních dovedností. Na základě svých zkušeností i zkušeností jejich studentů-manažerů formulují autoři klíčové dovednosti, které si manažeři musí osvojit v zájmu úspěšné spolupráce s jejich kolegy i ostatními zájmovými skupinami. Vychází v edici Action Learning – praktický management.

Prodej svoje know-how – Jan Markel

8.88 
Prodej svoje know-how je úderným návodem na to, jak vzít to, co vás nejvíc baví, podlit se o to s ostatními a nechat si za to zaplatit. Je jedno, jestli podnikáte, studujete nebo hrajete na hudební nástroj. Po přečtení tohoto rudého zázraku vám bude jasné, že svět už nikdy nebude stejný jako dřív. 100% kladná odezva čtenářů je zárukou, že tahle knížka rozhodně stojí za to. Změňte svůj svět. Teď hned.

A cégvezetés szabályai – Richard Templar

10.70 
Jól kezeljük-e a magunk és az alkalmazottaink problémáit? Szeretnénk, hogy mindig a megfelelő válasz jusson eszünkbe, és a kínos helyzeteket minél hatékonyabban meg tudjuk oldani? A kötet szabályai segítenek abban, hogy mikor mit mondjunk és tegyünk, és azt is megtudhatjuk, hogyan hozhatjuk ki csapatunkból a legjobbat. A szabályok megismerése után életünk sokkal könnyebb lesz, és még nagyobb sikereket könyvelhetünk majd el. Rajtunk múlik, hogyan élünk. Sok jó menedzser van a világon, de mi még náluk is jobbak lehetünk.

Vakrepülés – Joris Luyendijk

10.15 
Ha valakinek azt mondjuk, nincs biztonságban a pénze, azonnal hegyezni kezdi a fülét. De ha kiejtjük a szánkon, hogy pénzügyi reformok, garantáltan lankadni kezd az érdeklődése. Vajon azért, mert manapság sok téma annyira bonyolulttá vált, hogy a velük kapcsolatos híreket már csak a beavatottak értik? Ez a kérdés motiválta a holland szerzőt, amikor az NRC Handelsblad című napilapban kísérletbe kezdett: keresett egy bonyolult témát, amelyről szinte semmit sem tudott, és feltett egy laikusokra jellemző kérdést. A beavatottak örömmel álltak rendelkezésére, és az olvasók is értékelték, ha egy témához azon a szinten nyúl az újságíró, amelyen ők állnak: azaz közösen, a nulláról indulnak. Joris Luyendijk antropológus végzettségű oknyomozó újságíró ugyanezzel a módszerrel az elmúlt néhány évben a The Guardian című brit lap megbízásából több mint kétszáz olyan emberrel beszélgetett, akik a londoni Cityben, Európa pénzügyi központjában dolgoznak. Ezek a beszélgetések nagyon különbözőek, de ha egy mondatban kellene összefoglalni a belőlük levonható tanulságot, ez lenne: senki sincs a pilótafülkében. És igen, a hajtómű füstöl...

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2017 + CD

57.00 
Dvadsiate siedme vydanie Štatistickej ročenky Slovenskej republiky.Tento produkt prezentuje oficiálnu štatistiku a je dôležitým zdrojom súhrnných demografických, sociálnych a ekonomických informácií o Slovensku. Štatistické informácie sú aj tento rok tematicky rozčlenené do 31 kapitol. V každej kapitole sú metodické vysvetlivky, definície ukazovateľov a zdroje údajov. Grafická prezentácia údajov v záverečnej časti publikácie vám ponúka bližší pohľad na vývoj vybraných ukazovateľov. Snahou štatistického úradu SR je zachovať formu a štruktúru publikácie z predchádzajúcich ročníkov a priniesť informácie aktuálne, zaujímavé, ale aj nové. Doplnené sú vybrané ukazovatele z jednorázového výberového zisťovania o mladých ľuďoch na trhu práce. Zmenami prešla kapitola Vzdelávanie.Tabuľky o stredných a vysokých školách podľa skupín odborov a o fakultách sa nahradili novými agregovanými údajmi za konzervatóriá. Zaradené sú aj zaujímavé informácie zo zisťovania o vzdelávaní dospelých a ďalšej odbornej príprave v organizáciách SR. V poslednej kapitole Medzinárodné prehľady nájdete porovnanie vývoja vybraných ukazovateľov v členských a kandidátskych krajinách EÚ. Štatistická ročenka SR je dostupná v tlačenej verzii, súčasťou publikácie je CD-ROM. Rozsah 664 strán + 16 strán farebnej prílohy.

Súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku II. – Iveta Pauhofová

11.59 
Publikácia je pokračovaním objasňovania súvislostí príjmovej polarizácie na Slovensku, ktoré boli súčasťou predchádzajúcej monografie z roku 2016. V nej sme predstavili našu metodológiu skúmania príjmových nerovností a polarizácie s prihliadnutím i na medzinárodné teoretické a praktické skúsenosti. V tejto monografii pokračujeme v odhaľovaní rozsahu pôsobenia determinantov nerovností a polarizácie predovšetkým na regionálnej úrovni Slovenska a okruh bádania rozširujeme o dôležité aspekty problémov financovania dôchodkového systému a obmedzenia spotreby domácností vo väzbe na potenciál rastu nerovností a prehlbovania polarizácie. Opäť si dovoľujeme upriamiť čitateľovu pozornosť na potrebu kritického myslenia, predovšetkým v súvislosti s prezentovanými výsledkami porovnania vývoja nezamestnanosti a miezd na Slovensku, v Čechách a v Maďarsku a pri charakteristike dopadov systémových zmien po roku 1989 na regionálnu úroveň Slovenska.

Hospodársky vývoj Slovenska – Karol Morvay,Kolektív autorov

9.31 
Ekonomický ústav SAV pripravuje od roku 1993 každoročne takúto analýzu hospodárskeho vývoja Slovenska. V publikácii venujeme pozornosť hodnoteniu ekonomickej úrovne a výkonu ekonomiky, vonkajšej a vnútornej rovnováhy, hospodárskej politiky, vývoja na trhu práce, ako aj opatrení, ktoré zmenili ekonomické prostredie. V porovnaní s minuloročnou publikáciou je táto obohatená o pohľad na vývoj v odvetviach hospodárstva či na vývoj finančného sektora. Séria čiastkových analýz ústi do posúdenia možností ďalšieho vývoja v krátkodobom výhľade. Jeho zmyslom nie je priniesť podrobné kvantifikácie ekonomických parametrov, skôr uvažovať nad rámcom najpravdepodobnejšieho vývoja a prípadnými rizikami. Náznaky prerušenia viacročnej deflácie, medziročný prepad investícií, nečakane priaznivý vývoj na trhu práce, spochybňovanie dlhovej brzdy – to sú niektoré z tých javov, ktoré boli pre rok 2016 charakteristické. Nemôžu preto ujsť našej pozornosti v tejto publikácii. Takéto javy sa diali na pozadí niektorých dlhšie prítomných tendencií: napríklad niekoľko rokov pretrvával ekonomický rast s tempom okolo 3 %, pretrvávala neštandardná expanzívna menová politika alebo pretrvával relatívne výrazný rast reálnej mzdy. The analysis of Slovak economic development by Economic Institute, SAS is regularly published since 1993. It evaluates the level of economic development and economic performance, internal and external balance, economic policy, labour and financial markets development as well as measures that have changed the economic environment. In comparison to the previous year`s publication, this one enriches with a look at developments in the economic sectors or with developments in the financial sector. A series of partial analyses leads to an assessment of the possible future development in short-term. The purpose of publication is not to provide the detailed quantification of economic parameters, but rather to provide scenarios of the most likely development and possible risks in the future. The signs of multi-year deflation interruption, the year-on-year fall in investments, the unexpectedly favorable development of labour market, or the questioning of "debt brake mechanism" - these are some of the features characteristic for 2016. Thus, we pay attention to them in the publication. Such phenomena have occurred in the background of some longer-term trends: e.g. the economic growth around 3 % rate, persisting non-standard expansionary monetary policy or lasting relatively robust real wage growth.

A megvalósítás 4 alapszabálya – 4 DX – Kolektív autorov

15.27 
Függetlenül attól, hogy ön egy hétköznapi problémára talált megoldást, vagy merész üzleti koncepciót dolgozott ki, a siker azon múlik, hogy meg tudja-e valósítani legfontosabb céljait. Sajnálatos módon gyakran éppen a célra összpontosított fókusz vész el a forgószélben, a napi feladatok sűrűjében. A megvalósítás 4 alapszabálya - a fókusz, az "emelőhatás", a bevonódás és az elszámoltathatóság alapelve - egyszerű, hatásos és könnyen alkalmazható modell, amely segít az üzleti stratégia megvalósításában, a létfontosságú célok elérésében, és az ehhez szükséges viselkedésformák kialakításában.

Koaktív Coaching – Formáld át hatékonyan üzleti és magánélted! – Kolektív autorov

11.84 
"Ezzel a naprakész kiadással a Ko-aktív coaching továbbra is a coaching-tankönyvek bibliája marad. Erőteljes, jellegzetes megközelítéssel íródott, és egyetlen más könyv sem nyújtja mindazt az eszközt, képességet és megalapozottságot, amire szükség van, hogy sikerrel járjunk ezekben az érzékeny emberközi kapcsolatokban." - Stephen R. Covey, A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása és a Leader in Me című könyvek szerzője Az üzleti világban a coaching egykor a legfelső vezetők és a feltörekvő titánok kivételezett területe volt, mára azonban a cégek elfogadott eszköztárának része lett az alkalmazottak, menedzserek, középső és felső vezetők személyes fejlődésének, és a szervezet sikeréhez való hozzájárulásának elősegítésében. A cégek megtanulták, hogy a magasan motivált, kiteljesedett alkalmazottak nagyobb teljesítményt nyújtanak. Valójában számos szervezet kínál már házon belüli coachképzést, hogy így gyorsítsa meg a coaching-alapú gondolkodás és képességek meggyökerezését. Az évek során ez a könyv coachok ezreinek szolgált tankönyvül, de jó szolgálatot tett több ezer más embernek is, aki egyszerűen tudni akarta, hogyan lehet coaching-jellegű beszélgetést folytatni a munkahelyen vagy akár otthon. Ez a könyv mostanra világszerte számos egyetemen, üzleti iskolában és coachképző programon alapszöveg.

Krabička poslední záchrany pro neziskové organizace – Petr Vrzáček

11.16 
Řízení neziskovky je zcela specifickým druhem svobodného umění – jedná se o manažerský desetiboj, kterému se řídící pracovník musí věnovat prakticky denně. Počet neziskovek v ČR každoročně roste. Mnohé z existujících organizací se profesionalizují. Hospodaří s vyššími rozpočty, zaměstnávají více pracovníků, uzavírají široká partnerství, komunikují a rozhodují ve virtuálním světě, staví před sebe obtížnější úkoly. Důsledkem těchto změn jsou neustále rostoucí nároky na jedince odpovědné jak za správu, tak za řízení. Znalosti a dovednosti, které stačily před několika lety, rychle zastarávají a musí být nahrazovány novými. Účelem této knihy je pomoci manažerům neziskovek při rozhodování. Základem správných rozhodnutí je porozumění situaci a možnostem jejího řešení. Tato publikace obsahuje obojí – popisy 60 problémových situací a 180 doporučení vedoucích k jejich řešení. Pět autorů, 11 kreseb Mirka Kemela a 24 fotografií Jindřicha Štreita – to je Krabička poslední záchrany pro neziskové organizace.

Üzleti kaméleon – Hogyan legyünk sikeres menedzserek? – László Károlyi

13.40 
"A hatékony és eredményes működés alkalmazkodva a lehetőségekhez - ez az üzleti kaméleon filozófia. Ez az elvárás az, amit egy vezetővel szemben megfogalmaznak. Ehhez viszont nem gépek, nem is pénz, hanem jó vezetői döntések és egy jó csapat kell. Tehát az eredmény és hatékonyság kulcsa az ember, az üzleti kaméleon logikában gondolkodó menedzser. "Károlyi László az üzleti valóság talaján két lábbal áll, de látóköre nemcsak a lába előtt heverő banánhéjra terjed ki, noha gyakorló vezetőnél ez igen fontos képesség, hanem a nap állására és a csillagok járására is: ez pedig - ha lehet - még fontosabb annak, aki jó irányba akarja vezetni a rábízottakat." (Bod Péter Ákos, a Budapesti Corvinus Egyetem professzora, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke)"

A győztes stratégia – Bill Gates, Andy Grove és Steve Jobs öt ötök érvényű leckéje – Kolektív autorov

14.25 
1968 és 1976 között Bill Gates, Steve Jobs és Andy Grove részt vett három vállalat elindításában, melyek meghatározták a technológia világát, együtt elérték a másfél trillió dollár értéket, és megváltoztatták az életünket. Ez volt a Microsoft az Apple és az Intel. A győztes stratégia együtt elemzi a három zsenit, az első pillanattól kezdve, sikereiket és bukásaikat, hasonlóságaikat és különbözőségüket, felfedve az üzleti stratégia legfontosabb szabályait, melyekkel cégeiket építették. A Harvard és az MIT ismert professzorai, David Yoffie és Michael Cusumano évtizedeken át követték és tanították a módszereiket, és ebben a nagyszerű kötetben megmutatják, hogyan változtatta meg Jobs, Grove és Gates a stratégiai gondolkodást és általában a stratégia szabályait. "Mindhárman eléggé hajthatatlanok, könyörtelenek és fáradhatatlanok voltak ahhoz, hogy a maguk idejében, uralják a maguk világát." - The Economist "Vajon más üzletágakban dolgozó vezetők is tanulhatnak Jobsék szokatlan és látványosan hatásos módszereiből? Hát persze." - Financial Times