Zobrazených 1–24 z 238 výsledkov

Vo svetle pravdy – Posolstvo Grálu (III.zväzok), 2.vydanie

13.00 
Tretí samostatný zväzok trojzväzkového diela Vo svetle Pravdy - Posolstvo Grálu.

Posolstvo Grálu je nepochybne pozoruhodným svetonázorovým dielom, ktoré presahuje rámec náboženskej alebo filozofickej literatúry. Za cieľ si vytýčilo odpovedať na základné otázky ľudského bytia: Kto sme, odkiaľ prichádzame a kam ideme. Autor sa v neobvyklom rozsahu a šírke zaoberá vývojom stvorenia a postavením človeka v ňom, otázkou zrodenia človeka a jeho smrti. Zaoberá sa úlohou ženy vo stvorení, správnou a zodpovednou výchovou dieťaťa. Vysvetľuje zdanlivo nepochopiteľné prírodné úkazy a pôsobenie mocných prírodných i tzv. nadprirodzených síl. Predovšetkým však dnes rovnako aktuálne ako v dobe autorovho života ukazuje človeku cestu, ktorá vedie k duchovnej slobode a zodpovednosti.

Lacná kniha Cesta chvály a uctívání

7.47 
Autor spojuje praktickou zkušenost muzikanta s duchovní zkušeností i solidním teologickým ukotvením a přináší cenné rady pro všechny, kdo se zajímají o modlitbu chval a uctívání jako o cestu k Bohu.
Vysvětluje, co je podstatou tohoto způsobu modlitby i jak postoj chvály před Bohem souvisí s naším životem a jak ho do něj vnášet. Přestože jde o fenomén spojený s charismatickou obnovou a autor sám z tohoto prostředí vychází, jde ve svém chápání modlitby chval za užívanou formu a překračuje ji. Přibližuje tak podstatu modlitby chval a uctívání také těm, kteří mají blíže k jiným stylům, a dotýká se toho, co je všem modlitebním přístupům společné.
Svěží text prokládaný osobními zážitky a zkušenostmi, a především upřímnou vírou, bude inspirací i praktickým přínosem jak těm, kdo se o worship a modlitbu chval teprve začali zajímat, tak i těm, kdo je již pravidelně navštěvují nebo vedou.

Lacná kniha Smrt, mezistav a znovuzrození v tibetském buddhismu

11.52 
Tento text, patřící mezi nejvyšší jógické tantry, podrobně vysvětluje systém tibetského buddhismu, který se zabývá jemnou fyziologií, a podává důkladný výklad kanálků, kapek a větrů, jež jsou základem vědomí. Pro praxi dvou stadií cesty nejvyšší jógické tantry je nezbytné porozumět základům, které je nutné očistit: smrti, mezistavu a znovuzrození.

Lacná kniha Orel a kuře

7.85 
Orel a kuře jsou pro něj obrazem dvou základních dimenzí lidksé existence. Kuře představuje lidství všednodenní, prozaické, omezené, ale také zakořeněné... Orel je symbolem otevřenosti, poetiky, neomezených vizí a přání. Základní otázkou je, jak lze
uvést ve svém vlastním životě tyto dimenze do rovhováhy. Ve snaze dát na tuto otázku odpověď čerpá autor z oblastí psychologie, antorpologie, ekologie, spirituality i mystiky. Kniha je určena čtenářům se zájmem o sebepoznání a duchovní růst.
Ukázka

OREL A KUŘE ŽIJÍ V NÁS OBA
Kamkoli se podíváme, narazíme na dimenze kuřete a orla v nás. Setkáváme se s nimi pod různými jmény: ve skutečnosti a snu, nutnosti a přání, historii a utopii, skutečnosti a idei, zakořeněnosti a volnosti, těle a duši
, náboženství a víře, chaosu a kosmu, uzavřeném a otevřeném systému atd.
Komplexnost: základní struktura vesmíru
Všechny jmenované pojmové dvojice dokládají komplexnost jedné a téže reality. Komplexnost je jedním z nejzřetelnějších znaků skutečnosti
, která nás obklopuje. Toto označení zahrnuje faktory energie, vztahy a inter-retro-reakce, které charakterizují jednak každé bytí jednotlivě, jednak souhrn věcí v kosmu. Všechno souvisí se vším. Nic zde neexistuje izolovaně, výhradně ze sebe a pro s
ebe. Všechno ko-existuje a inter-existuje se všemi ostatními bytostmi vesmíru.
Moderní věda, jak ji rozvinuli Isaac Newton, Mikoláš Koperník a Galileo Galilei, neměla pro komplexnost pochopení. Jejím zájmem bylo převést komplexní zpět na jednoduché.

Pokud například vědci této školy zkoumali přírodu, nepřipadl nikdo z nich na myšlenku pozorovat mnohotvárnou síť vztahů, do které jsou věci zapředeny. Naopak, celek rozložili na části a ty potom zařadili do kategorií. Nevšímali si vzájemných vztahů,
které působí ve veškerých věcech a bytostech ať je to úlomek skály, vítr, vodní plochy, lesy, zvěř, nebo muži a ženy všemi směry: dopředu a dozadu, dovnitř a vně, nahoru a dolů a mezi sebou.
Tak se tedy začala věda zabývat pouze úlomky skal nebo
dřevem, pouze zvířaty nebo jen člověkem. A pokud se týká člověka, zajímali se jedni jen o buňky a tkáně, jiní zase pouze o orgány a organismy a další jen o oči, srdce nebo o stavbu kostí. Z těchto specifických pozorování se potom vyvinuly známé dílč
í vědy a specializované obory. Co bylo získáno v detailu, to ovšem bylo ztraceno v celku. Bytí jako takové upadlo do zapomnění ve prospěch jednotlivých existujících částí. Cit pro celek a komplexnost očividně živořil.
Žádná buňka však neexistuje sama
o sobě. Každá je částí tkáně, která je potom součástí nějakého orgánu. Ten dále patří určitému organismu, který je součástí jistého ekologického místa výskytu. Souhrn těchto míst potom tvoří ekosystém, který je částí planety Země. A vše pokračuje je
ště dál: sluneční soustava, Mléčná dráha, kosmos. A kosmos je koneckonců jednou z forem, jimiž se projevuje tajemství, případně Bůh.

Lacná kniha Post tenebras spero lucem

15.65 
Sborník příspěvků ze stejnojmenného kolokvia, konaného 17.-19. 9. 2007 na půdě FF UK v Praze. Hlavní téma osvícenství je v jednotlivých statích pojednáno v rámci širokého spektra pohledů - vzdělání a ideové pozadí, společnost a její instituce, státoprávní

Lacná kniha Jézus elveszett évei

11.35 
Hogyan lehetséges, hogy Nyugaton az emberek többsége nem ismeri a Keleten oly széleskörűen elfogadott elméletet, miszerint Jézus Krisztus, a Halak korszakának avatárja, Indiában és Tibetben töltötte életének úgynevezett "hiányzó" éveit? Ugyanakkor a
Biblia igen keveset árul el Jézus ifjúkori cselekedeteiről. Vajon miért? E könyv ezekre a kérdésekre keresi a választ.

Lacná kniha A teljes Biblia és a keleti írások

11.54 
Milyen hatással volt a megváltás a Megváltóra? Hogyan távoztak a világból Henókh, Illés próféta és János apostol, akik nem haltak meg? Hányféle szeretet van? Hányféle megbocsátás létezik? Miben hasonlít a tér Isten lelkéhez? Mi az a belső ember, másképp belső elme? - Többek között ezekre a sokakat foglalkoztató kérdésekre kísérel meg magyarázatot adni kötetünk.

Lacná kniha Keleti kereszténység

10.00 
Nesztoriosz tanai bámulatos gyorsasággal terjedtek el Ázsiában, különösen nagy hatást gyakoroltak az északi, lovas népekre. A szír kereskedők és misszionáriusok majdnem olyan nagy missziós tevékenységet folytattak, mint a római egyház az európai kontinensen, de ezt a sikert a hivatalos történetírás és teológia máig nem ismeri el.
Számos türk törzsnél, valamint a Tang-kori Kínában előbb ismerték meg Jézus tanait, mint Európa egyes "barbár" fejedelmei... Ma már teljesen bizonyos, hogy a Kr. u. 1. század közepén keresztények éltek a távoli Indiában, a Kaukázusban pedig felépült az első keresztény templom.

Lacná kniha A jóslás enciklopédiája

12.69 
Az enciklopédia abból a gazdag és lebilincselően érdekes hagyományból merít, amelynek minden praktikája életünk jobbra fordulásával, vágyaink valóra váltásával kecsegteti a jóslatot kérőt.

Elmeséli a jóslások hosszú históriáját, felvilágosít használatuk helyes módjáról. Részletesen elemzi a jóslás több népszerű formáját a tarottól a kristálygömbig, gyakorlati szakkönyvet kínálva az olvasónak.

A szerző nemcsak elmagyarázza, mi is a jóslás; tömören ismerteti számos vállfaját az álomfejtéstől a vízjóslásig, feltárja, mit elárulhat el a jóslás a jóslatot kérő egyéniségéről, jelleméről, jövőjéről, és ellát gyakorlati tanácsokkal is, hogy miként használjuk a különböző módszereket.

Lacná kniha Sadhuové

10.34 
Autentický a fascinující příběh západního jogína, který našel svůj domov a svého ducha v Indii. Tato kniha zpochybní váš názor na realitu a duchovní život. Není to jen příběh osobního hledání, ale i cesta až za západní pojetí civilizace, styl myšlení skutečných indických jogínů, kde se střetávají limity obou kulturních idejí a čemuž jsou naše ega neustále vystavena. Příběh je dobrodružnou cestou do jiného druhu reality.

Lacná kniha Boží řeč

9.81 
Kniha Boží řeč vysvětluje, že věda nevyvrací Boha a naopak. Dr. Collins zvažuje a zavrhuje několik poloh ve spektru od ateismu po kreacionismus mladé Země, a to včetně agnosticismu a inteligentního designu. Namísto toho navrhuje novou syntézu, nový způsob uvažování o činorodém a starostlivém Bohu, který stvořil lidstvo prostřednictvím evolučních procesů. Vyslechl od vědců mnoho argumentů proti víře, ale všechny dokázal vyvrátit. Rovněž vyslechl odmítavé argumenty proti vědeckým pravdám od věřících lidí, ale i těm dokázal čelit. Vysvětluje svou cestu od ateismu k víře a potom čtenáře vezme na fantastickou výpravu do světa moderní vědy, aby mu ukázal, že fyzika, chemie a biologie mohou ladit s vírou v Boha a biblí. Boží řeč je kniha pro každého, kdo přemítá o nejpodstatnějších ze všech otázek: Proč jsme? Jak jsme se sem dostali? Co je smyslem života? Doktor Francis Collins působí ve funkci vedoucího Projektu lidského genomu a patří k vědcům světového renomé. Podílí se na výzkumu DNA neboli kódu života, ale je to také člověk neotřesitelné víry v Boha a v Písmo. Věří, že Bůh se o nás stará a že může do záležitostí člověka zasáhnout a za určitých okolností i zázračně. Collins objevil několik vědeckých důkazů ukazujících na to, že všechny živé bytosti mají společný původ, přičemž ale odmítá materialistický a ateistický světonázor, který zastává mnoho předních darwinistů.

Vypoťte své modlitby

8.64 
Mezinárodně uznávaná pohybová a divadelní umělkyně Gabrielle Roth v knize Vypoťte své modlitby přináší průlomové vhledy, založené na celoživotní výuce osobního a duchovního vývoje, jež nám mají pomoci rozvinout vlastní extatický potenciál.
Kniha je průvodcem pěti univerzálními rytmy, které jsou katalyzátorem hlubinného pohybu naší duše. Každý z nich je praktickým nástrojem probouzení, který nám umožní tančit na hraně, překračovat hranice a transformovat utrpení v umění a umění v uvědomění.
PLYNUTÍ je rytmem ženských mysterií. STACCATO zkoumá mužská mysteria. CHAOS nás všechny vyzývá k integraci těchto principů do proudu naší osobní energie. LYRIKA je rytmem transu a seberealizace. V KLIDU, matce všech rytmů, hledáme útočiště v prázdnotě, která se nachází v každém z nás.
Kniha Vypoťte své modlitby je plná užitečných, provokativních a praktických instrukcí, nabízí zcela nový pohled na architekturu duše a odhaluje prosté a zároveň hluboké metody integrace duchovní praxe do každodenního života.

Snění navrací duši

9.11 
Robert Moss, učitel šamanského snění, v této výjimečné knize názorně ukazuje, jak se můžeme stát šamany vlastní duše a uzdravit svůj život. Pro současné léčebné metody jsou velkým přínosem dávné šamanské techniky vycházející z poznání, že v průběhu života můžeme utrpět ztrátu částí své duše – je to ztráta části životní energie a identity – a chceme-li být opět celiství a zdraví, musíme najít vhodné prostředky k uzdravení duše. Moss ukazuje, jak nám sny poskytují mapy, podle nich můžeme putovat na místa, kde najdeme ztracené či ukradené části duše, abychom je mohli navrátit domů. Učí nás, jak se máme spojit se zvířecími duchy, ovládnout větrného koně a vydat se na něm do míst léčení a prožívat dobrodružství v rozsáhlejší realitě. A díky tomu nacházíme cesty k léčení ran minulosti a otevíráme brány k uzdravení duše celé společnosti. Tato kniha vám ukáže, jak můžete vstupovat do minulých i budoucích životů a prožívat životy svých paralelních já a navrátit se z putování s mnoha poznatky a dary. Moss říká: „Nejde jen o to, abychom udrželi duši v těle a měli na paměti, že jsme „zrozeni z hvězd“ a naše příběhy se odvíjely – a stále odvíjejí – na více časových rovinách. Stejně důležité je rozvíjet duši, abychom pokročili dál a stali se ještě výraznějším ztělesněním vyššího Já.“ A s velkým nadšením nás vyzývá, ať se staneme stvořiteli a vnášíme do tohoto světa stále něco nového.

Vůně prázdného pokoje

6.50 
Známá autorka se zamýšlí nad tím, jak trávit volný čas – chvíle, kdy „nemusíme nic a můžeme všechno“. Co a kdy podnikneme? Co a jak zláká naši pozornost? A máme si dělat výčitky, když úplně vypneme, abychom si vyčistili hlavu? Objevit nepospíchání je v mnoha ohledech velmi osvobozující. Nejen pro ty, kdo své povinnosti i práci pro druhé berou zodpovědně a vážně.

Pravoslaví, problematika nacionalismu a hranice náboženské tolerance

5.00 
Kniha je volným souborem sedmi samostatných studií, které propojuje téma pravoslaví a nacionalismu. Úvodní stať je věnována významu křesťanské víry v současném světě z pravoslavného pohledu, následuje rozbor poměru pravoslavné církve k nacionalismu obecně a speciálně v řecké pravoslavné církvi. Další kapitoly se zabývají nacionalismem v prostředí svaté hory Athos, národnostní problematikou v pojetí vybraných zástupců pravoslavné církve, osobností biskupa-mučedníka sv. Gorazda a mezemi náboženské tolerance v pravoslavné perspektivě.

Lacná kniha Setkání s bytostným já

7.14 
Edward F. Edinger (1918 – 1988) byl známým interpretem a glosátorem Jungova díla, znalcem světové literatury a autorem řady knih s hlubinně-psychologickou tematikou.Edingerovo „Setkání s bytostným Já“ je psychologickým komentářem obrazového cyklu Williama Blakea, známého jako „Ilustrace ke Knize Jóbově“. Edinger interpretuje Blakeovo dílo jako grafické vyjádření procesu sebeuvědomění Boha, respektive procesu proměny starozákonního žárlivého a panovačného Jahva v milujícího Boha Nového zákona – tedy procesu individuace západního lidstva. Při svém výkladu vychází Edinger zejména z Jungova díla „Odpověď na Jóba“ (Výbor z díla C. G. Junga, sv. IV, Obraz člověka a obraz Boha).

Lacná kniha Poselství keltské ženy

7.00 
Výprava o více než dva tisíce let zpět - spojení prostřednictvím média. Reportážní záznam odpovědí ženy z počátků keltského období na otázky, které nás v životě zajímají či dokonce trápí …, možnost srovnání našeho prožívání s prožíváním lidí ještě téměř přirozené společnosti nezatížené zákony mocenských skupin, přidržující se živým zákonům Vesmíru s nimiž jsou přirozeně spojeni.

Lacná kniha Za Bránou Slova

9.90 
Myslím, že každý, kto knihu zoberie do rúk a zahryzne sa do nej, bude čítať s napätím a hladom. Je to naozaj dobrý pokrm. Nenásilne a vtipne poukazuje na človečinu v nás a na pravdu o Božom slove, ktoré je nenahraditeľné. Nápadito sú tu zreálnené príbehy, ktoré sa naozaj stali, a čitateľ je priam vtiahnutý do Biblie. Ján Buc, katolícky kňaz a riaditeľ TV Lux Autorovi sa podarilo to, čo sa podarí len majstrom: píše pútavé knihy, ktoré v dobe elektronických médií deti rady čítajú. Dokonca ich so záujmom čítajú aj moji synovia, a to je už čo povedať! Želám si, aby si týmto novým dobrodružstvom získal srdcia tínedžerov. Nech sa celá nová generácia dostane „za Bránu Slova“! Miroslav Tóth, krestanskecentrum.sk, lead pastor Prelína sa tu realita hlavného hrdinu s realitou biblického sveta, je to akčné, drží to čitateľa stále v napätí a očakávaní. Štýlom a humorom si dokáže získať nielen tínedžera, ktorým je aj hlavný hrdina, ale zaujala aj mňa, rodiča. Prečítala som ju jedným dychom za pár hodín. Svojmu synovi ju určite vrelo odporučím. Ľudka Lipovská, manželka Mariána Lipovského Rozvíjajú službu Mládež pre Krista (CampFest, skupina Timothy atď.).

Lacná kniha Úcta k životu

8.46 
Jsou skutečnosti, které člověku nelze vnutit, ale musí k nim dojít sám – svým zráním. Vše, čím jsme dosud prošli, je nutné uvést do rovnováhy. Prosit za odpuštění všechny ty, kterým jsme ublížili, je nezbytnou nutností. Očistit vše, co bylo poskvrněno našimi kletbami, nenávistí, závistí, žárlivostí, mocí, mstou, neporozuměním, ješitností a pýchou. Prosby jsou dobrými průvodci do nitra člověka, zavedou ho hluboko, tam kam se on sám bojí vstoupit. Je nutné, aby jim člověk projevil plnou důvěru – následoval je s vírou, nadějí a láskou do míst, která ze strachu či pýchy nikdy nenalezl – a s pokorou přijímal následky z nich plynoucí.

Lacná kniha Vzkříšení pohanství

16.40 
Mytický význam pavučiny Osudu, kódy ukryté v runách a kolektivní úroveň myšlení odhalují živoucí filozofii, kterou je možné upravit pro potřeby jednotlivce v současném světě.

Lacná kniha Szeizmográf a Szabadság téren

12.67 
...Ma semmi sem fontosabb (és talán még nem késő) az emberiség számára, mint az, hogy vezetői és a vezetettek megtanulják, mi a bolsevizmus úgy, ahogy mi, szegény, nyomorult csatlósai testünkön és lelkünkön tapasztaljuk. Ez a nagy tanulság felérhet hatásában a Függetlenségi Nyilatkozattal... (Részlet Mindszenty József bíborosnak Dwight David Eisenhowerhez, az Amerikai Egyesült Álla­mok elnökéhez írott leveléből, Budapest, 1960. jú­nius 23.)

Lacná kniha Evangelium podle Jóba

23.45 
Daniel Pastirčák (výtvarník, básník, esejista a kazatel Církve bratrské v Bratislavě) byl hostem Hany Svanovské v pořadu "Mezi slovy" na Radiu Proglas.

Lacná kniha Modlitba žáby 1

14.10 
Mello pro své příběhy čerpá inspiraci z náboženských tradic křesťanství, zenového buddhismu, taoismu nebo islámské mystiky.
"Lidské srdce touží po Pravdě, která je osvobozuje a činí šťastným. Proto je velkou záhadou, proč bezprostřední reakce člověka na Pravdu je nepřátelská a ustrašená. Duchovní učitelé našli způsob, jak překonat odmítavý postoj svých posluchačů - vyprávět příběh. Budete-li poslouchat pozorně, příběh vnikne do vašeho srdce a překoná překážky bránící vstupu Božího ducha