Zobrazených 1–24 z 5424 výsledkov

Íróka 2. – Szavak 2. osztályosoknak – Rozalia Bozsik

3.36 
A Suli Plusz Íróka 2. című kötete rendszerezi a szavakról tanultakat. A gyerekek megtanulhatják és gyakorolhatják a szótagolást és elválasztást, megismerkedhetnek a szótő fogalmával és a toldalékolásra is sok példát láthatnak a füzetben. A játékos mondókák segítenek az ismeretek elmélyítésében. Ízelítő a tartalomból: Gólya, gólya, gilice, Hull a hó és hózik, Medvetánc. Kelemen Czakó Rita humoros, vidám rajzai nemcsak felkeltik a gyerekek érdeklődését a feladatok iránt, hanem segítenek a nyelvi problémák megértésében is.

Testy z matematiky na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá – Kolektív autorov

10.23 
Učiteľmi osemročných gymnázií profesionálne zostavená zbierka testov z matematiky, ktoré sú relevantnou prípravou žiakov pri príprave na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá. Pracovný zošit šetrí čas a energiu pri hľadaní vhodných učebných pomôcok, podkladov či iných materiálov učiteľom, ale aj rodičom a samotným žiakom.Súčasťou pracovného zošita je aj stručné zhrnutie základných poznatkov z matematiky, ktoré si má osvojiť žiak v 1. – 5. ročníku ZŠ.

Didactique de la phonétique et phonétique en didactique du fle – Marie Dohalská

10.45 
Monografie obsahuje příspěvky, jež byly 30. dubna 2014 představeny u příležitosti kulatého stolu, který zorganizovala katedra francouzského jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze. Tvoří ji osm příspěvků. Philippe Martin, Tomáš Duběda a Jana Vlčková-Mejvaldová se zabývají suprasegmentální stránkou jazyka a problematikou jejího osvojení. Jean-Yves Dommergues, Élise Ryst et Erwan Pépiot popisují způsoby lingvistického zpracování informací studenty francouzštiny jakožto jazyka cizího. Enrica Galazzi věnuje svůj příspěvek otázce výslovnostního modelu v dnešní globalizované společnosti. Sylva Nováková se zabývá současným postavení fonetiky ve výuce francouzského jazyka, podobně jako Kateřina Suková Vychopňová, která se zaměřuje na typy fonetických cvičení v učebnicích francouzštiny. Příspěvek Michaely Mádlové nastiňuje využití médií ve výuce francouzského jazyka. Každá z osmi kapitol je důkazem toho, jak je současné vědecké bádání úzce spojeno s didaktickými problémy výuky francouzštiny jakožto cizího jazyka.

Písanka – veľký pracovný zošit pre prvákov

6.56 
V tomto pracovnom zošite určenom pre deti z prvých tried nájdete mnoho zábavných cvičení na uvoľnenie ruky, na precvičovanie ťahov, čiar a písanie písmen, slov, viet, ako aj slovných spojení. Nácvik písania je základná zručnosť, s ktorou sa dieťa stretne hneď v prvých vyučovacích dňoch. Na jeho bezproblémové zvládnutie nájdete v tomto pracovnom zošite mnoho zábavných cvičení na rozcvičenie a uvoľnenie ruky, ako aj na precvičovanie ťahov, čiar a tvarov, z ktorých sú zložené písmená slovenskej abecedy. Cvičenia následne pokračujú spájaním písmen do slov, slovných spojení a nakoniec písania viet. Cvičenia v tomto pracovnom zošite sú zoradené od najjednoduchších až po tie zložitejšie. Zošit je určený pre deti z prvých tried. Cvičenia sú zostavené s ohľadom na učebné osnovy. Na zadnej strane obálky nájdu žiaci rady, ako má správne držať ceruzku ľavák a pravák.

Čitateľ v druhom ročníku – Pracovné listy – Alžbeta Hirková

1.73 
Čitateľ v druhom ročníku Pracovný zošit – sú pracovné listy k učebnici čítania pre 2. ročník ZŠ - Čítanke pre 2. ročník ZŠ – autorky M. Nosáľová, E. Dienerová, A. Hirková. a vychádza z požiadaviek ŠVP pre 1. stupeň ZŠ – ISCED 1 primárne vzdelávanie a je odporúčaná MŠVVaŠ SR. Čitateľ v druhom ročníku je zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Účel a efekt pracovného zošita spočíva v práci žiakov, ktorým približuje čítankový text, a žiak tak mohol vniknúť do segmentov textu za predpokladu súbežného používania učebnice. Žiak tak ľahšie postrehne estetické, emocionálne, etické a myšlienkové posolstvo textu v celej komplexnosti, preto sa k nemu opakovane vracia. Po prvom prečítaní dostáva žiak úlohy zamerané na hlbšie preniknutie do textu. Obsahuje množstvo rôznorodých úloh, ktoré posilňujú aktivitu žiakov pri práci s textom a rozvíjajú jeho schopnosti porozumenia textu. Úlohy sú zostavené tak, aby mohli žiaci pracovať samostatne už od začiatku, i vo dvojiciach, i také, kde budú potrebovať pomoc vyučujúceho, aby sa vyhli nesprávnemu riešeniu. Postupne sa budú zdokonaľovať, až sa naučia pracovať samostatne a svoje riešenia si budú overovať v čítankovom texte. Pomoc dospelého pre menej rozvinutých čitateľov spočíva v zameraní pozornosti svojho zverenca na text, alebo na konkrétnu časť textu, v ktorej je odpoveď, prípadne riešenie úlohy. Dizajn pracovného zošita je veľmi atraktívny, farebný a obohatený o obrázky tak, aby žiakov zaujal. Zošit je obsahovo rozvrhnutý podľa tematických celkov čítanky.

Čitateľ v druhom ročníku – Metodické poznámky – Alžbeta Hirková

2.76 
Čitateľ v druhom ročníku - Metodika – sú metodické poznámky k učebnici čítania a pracovným listom pre 2. ročník ZŠ, ktoré vychádzajú z požiadaviek ŠVP pre 1. stupeň ZŠ – ISCED 1 primárne vzdelávanie a je odporúčaná MŠVVaŠ SR. Čítanie je jednou z najbežnejších činností, je veľmi dôležité pre naše vzdelávanie. Čítaním sa obohacujeme, získavame nové poznatky a je nevyhnutné pre písomnú komunikáciu. Považuje sa za základ vzdelania – gramotnosti. Zvládnutie techniky čítania je nevyhnutným predpokladom učenia a zároveň podmienkou úspešnosti. Uplatňuje sa v bežnom živote, v škole na každom vzdelávacom predmete...jednoducho všade. Čítanie je prostriedkom celoživotného vzdelávania, je formou ušľachtilej zábavy, poskytuje emocionálne, estetické zážitky, rozvíja osobnosť, postoje i správanie sa čítajúceho. Čitateľ v druhom ročníku je zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Účel a efekt pracovného zošita spočíva v práci žiakov, ktorým približuje čítankový text, a žiak tak mohol vniknúť do segmentov textu za predpokladu súbežného používania učebnice. Žiak tak ľahšie postrehne estetické, emocionálne, etické a myšlienkové posolstvo textu v celej komplexnosti, preto sa k nemu opakovane vracia. Po prvom prečítaní dostáva žiak úlohy zamerané na hlbšie preniknutie do textu. Pracovný zošit obsahuje množstvo rôznorodých úloh, ktoré posilňujú aktivitu žiakov pri práci s textom a rozvíjajú jeho schopnosti porozumenia textu. Úlohy sú zostavené tak, aby mohli žiaci pracovať samostatne už od začiatku, i vo dvojiciach, i také, kde budú potrebovať pomoc vyučujúceho, aby sa vyhli nesprávnemu riešeniu. Postupne sa budú zdokonaľovať, až sa naučia pracovať samostatne a svoje riešenia si budú overovať v čítankovom texte. Pomoc dospelého pre menej rozvinutých čitateľov spočíva v zameraní pozornosti svojho zverenca na text, alebo na konkrétnu časť textu, v ktorej je odpoveď, prípadne riešenie úlohy. Dizajn pracovného zošita je veľmi atraktívny, farebný a obohatený o obrázky, tak aby žiakov zaujal. Zošit je obsahovo rozvrhnutý podľa tematických celkov čítanky.

Číslicovo – Pracovný zošit – Alžbeta Hirková

1.57 
Pracovný zošit Číslicovo je výborná pomôcka pre prváčikov, ktorí sa učia písať číslice a základné matematické operácie. Zošit hravou formou sprevádza žiakov pri nácviku písania číslic a rozvíja ich analyticko-matematickú predstavivosť prostredníctvom obrázkov, ktoré si môžu aj vyfarbovať. Takto odbremeňuje učiteľov od manuálneho predpisovania číslic a matematických operácií. Obsahuje aj obrázkové slovné úlohy, ktoré nadväzujú na matematické zápisy z reálnych situácií.Motivačné cvičenia podporujú pri výcviku písania číslic automatizáciu písania, vďaka ktorej si žiaci upevňujú preberané matematické učivo. Korešponduje so schopnosťami a vyspelosťou žiakov v prvom ročníku. Blízke motívy z prírody, sveta zvierat a rastlín pôsobia pri učení a precvičovaní motivujúco.Motívy číslic sa ľahko rozpoznávajú, ľahko sa učia, zaznačujú a takisto aj práca s nimi je jednoduchšia. Proces získavania zručnosti správneho písania číslic je pre žiakov prvého ročníka ZŠ procesom dlhodobým a na jeho konci má byť správne zaznamenávanie číslic a ich čitateľnosť.

Anglická gramatika – Eva Tinková

12.50 
Průvodce anglickou gramatikou přehledně a komplexně shrnuje anglickou gramatiku na úrovni „středně pokročilý“ až „pokročilý“. Kniha je rozdělena na tři hlavní části. První a zároveň největší část, morfologie, se věnuje jednotlivým slovním druhům. Druhá, menší část, rozebírá hlavní otázky týkající se syntaxe. Třetí část pak tvoří přílohy, v nichž jsou uvedeny nejčastější slovesné a předložkové vazby a nepravidelná slovesa. Publikace se snaží maximálně využít srovnávací metody, porovnává tedy především rozdílné použití jednotlivých gramatických jevů v angličtině. Nezapomíná však ani uvádět tyto jevy do protikladu s češtinou. Tento průvodce je tak určen všem, kdo si chtějí dosavadní znalosti anglické gramatiky utřídit a zároveň prohloubit.

Slovenčina základnej školy v kocke – Renáta Somorová

14.16 
Publikácia predstavuje ucelený prehľad učiva zo slovenského jazyka v rámci základnej školy a nižších ročníkov gymnázií aj stredných škôl. Dôležité definície a gramatické javy sú farebne vyznačené a k učivu sa uvádzajú vzorové príklady a ukážky. Kapitoly obsahujú aj kontrolné otázky, úlohy a ich riešenia v závere každej témy. Praktickou prílohou sú Testy s otázkami, ktoré si žiaci a učitelia môžu stiahnuť na www.priroda.sk.

Olvasmánynapló Jókai Mór Az arany ember című regényéhez – Mór Jókai,Zsuzsanna Rágyanszky

1.69 
A sorozat újabb kötete Jókai Mór: Az arany ember című regényének minél teljesebb körű feldolgozásához nyújt segítséget feladataival. A szereplőkkel illetve jelenetekkel kapcsolatos kiegészítendő kérdések mellett fogalmak és magyarázatok is gyarapítják ismereteinket.

Testy zo slovenského jazyka a literatúry na prijímacie skúšky na osemročné gymnázia – Monika Áčová,Libuša Bednáriková

10.23 
Učiteľmi osemročných gymnázií profesionálne zostavená zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré sú relevantnou prípravou žiakov pri príprave na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá. Pracovný zošit šetrí čas a energiu pri hľadaní vhodných učebných pomôcok, podkladov či iných materiálov učiteľom, ale aj rodičom a samotným žiakom.Súčasťou pracovného zošita je aj stručné zhrnutie základných poznatkov zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré si má osvojiť žiak v 1. – 5. ročníku ZŠ.

Einfach Grammatik – György Scheibl

11.12 
A német nyelvtan elsajátítása sokak számára jelent nagy kihívást. Ezt szeretnénk megváltoztatni újszerű, színes, illusztrált német nyelvtanunkkal, melynek segítségével könnyedén átláthatja az összefüggéseket, megértheti a német nyelv szabályait, és alkalmazhatja is azokat az élő nyelvben. A német nyelvtant 188 önálló pontra osztottuk, majd a Közös Európai Referenciakeret A1-A2, B1 és B2 szintjeinek megfelelően nehézségi fokuk szerint rendszereztük, így kiadványunkat a kezdőtől a középfokú nyelvvizsgára készülő tanulóig bárki sikeresen használhatja. A könyv felépítése átlátható, bármilyen információ könnyedén azonosítható vagy visszakereshető. A szabályok magyarázatakor kerültük a bonyolult megfogalmazást és a szakkifejezések használatát, így azok a kezdők számára is azonnal érthetőek. Kötetünket minden németül tanulónak ajánljuk kezdőtől a haladó szintig, ha érettségire vagy nyelvvizsgára készül, vagy fejleszteni, tökéletesíteni szeretné nyelvtantudását.

Dejepis – Maturita – Janka Hečková,Kolektív autorov

10.79 
•nové vydanie Dejepisu na maturitu a prijímacie pohovory (apríl 2016) •aktuálne a podrobne spracované učivo dejepisu SŠ •v súlade so Štátnym vzdelávacím programom •spracované podľa maturitných okruhov •vysvetlené pojmy, portréty osobností, zaujímavosti, tabuľkové prehľady významných udalostí, slovník historicko-geografických výrazov, index pojmov •obsahuje aj najaktuálnejšie témy (arabská jar, migračná kríza a pod.) •prehľadné, ľahká orientácia v texte (súhrnné tabuľky, dvojfarebná sadzba) •testy s viac ako 200 otázkami s kľúčom odpovedí

Angličtina 7. Oděvy a doplňky – Antonín Šplíchal

1.89 
Tematický obrázkový slovník - metoda postupného osvojení slovní zásoby více než 500 slovíček podle tematických skupin.

ANGLIČTINA – Příprava na státní maturitu Ústní zkouška – SELFTESTS – Iva Dostálová,Stephen Douglas

6.54 
Natrénujte si průběh ústní části maturity z angličtiny pomocí simulace otázek i přesné formy zkoušení. Kniha je určena studentům k přípravě na státní maturitní zkoušku z angličtiny, a to na její ústní část. Obsahuje deset variant ústní části státní maturity v podobě, která přesně odpovídá požadavkům zkušební komise. Kromě deseti souborných testů obsahuje kniha nejen klíč k řešení jednotlivých úloh, ale i strategii, tipy a návody, jak u této zkoušky uspět co nejlépe. Je třeba znát i přesnou formu zkoušky, ne jen umět anglicky. Studenti si mohou sami pomocí simulovaných otázek vyzkoušet průběh celé ústní maturity z angličtiny nanečisto, a to včetně práce s obrazovými materiály i přesné časové dotace, která je u úloh vyznačená a pomůže studentům rozvrhnout si odpovědi z hlediska času. Každá z deseti variant, takzvaný pracovní list, obsahuje všechny čtyři části ústní maturity: • reakci na neznámé otázky • popis a porovnání obrázků • samostatný ústní projev na zadané téma • interakci se zkoušejícím Zkuste si 10 testů těsně před maturitou a zkoušející vás už nepřekvapí!

Precvičovanie pre budúcich školákov

3.99 
V tejto cvičebnici si (nielen) budúci školáci zábavnou formou precvičia všetko, čo je potrebné pre úspešné zvládnutie prvého školského roku. Pomocou hravých cvičení a úloh sa naučia základy matematiky, písania aj logiky.

Cvičenia pre budúcich školákov

7.59 
V tejto cvičebnici si (nielen) budúci školáci zábavnou formou precvičia všetko, čo je potrebné pre úspešné zvládnutie prvého školského roku. Pomocou hravých cvičení a úloh sa naučia základy matematiky, písania aj logiky.

Angličtina do kapsy – slovní zásoba pro pokročilé + CD se správnou výslovností

8.54 
Vezměte si slovník do kapsy! Naučte se 777 nových slovíček a posuňte se v angličtině na vyšší úroveň. V sadě slovíček pro pokročilé najdete výrazy, které se vám budou hodit v běžném osobním i pracovním životě. Při cestování, návštěvě koncertu či divadla, na úřadě, při opravě auta a v mnoha dalších situacích. Na jedné straně kartičky je slovo v angličtině, na druhé v češtině. Správnou výslovnost se naučíte podle přiloženého CD. Kartičky díky perforaci snadno oddělíte, součástí kompletu je i praktická krabička. Sestavte si vlastní sadu a učte se, kdykoli budete mít příležitost – cestou do školy, do zaměstnání, při čekání na přátele nebo při jízdě autem.