Zobrazených 1–24 z 5370 výsledkov

Matematika Desaťminútovky pre 2., 3., 4. ročník základných škôl – Martina Jeloková

8.46 
Príručka príkladov a úloh pre žiakov a učiteľov, ktorými si v krátkych testoch na hodinách matematiky môžu overiť svoje znalosti. Príklady a úlohy určené na precvičovanie a kontrolu vedomostí a zručností sú zoradené do predpísaných tematických celkov a v každom ročníku zodpovedajú učivu, ktoré by mal zvládnuť každý žiak. Táto zbierka príkladov a úloh je určená predovšetkým žiakom, jednak takým, ktorí si matematiku obľúbili a nestačí im počítanie na hodinách, ale tiež tým, ktorí potrebujú viac času aj príkladov na pochopenie, precvičenie a osvojenie učiva. Príručka je spracovaná formou pracovného zošita a príklady a úlohy v nej môžu žiaci riešiť samostatne a potom si porovnať svoje riešenia s výsledkami v závere knihy. Vhodnou pomôckou je aj pre rodičov, ktorí ju môžu využiť na kontrolu úrovne matematických vedomostí svojich detí. Môžu im tiež zadávať príklady a úlohy na riešenie v časovom limi-te, a tak ich v domácom prostredí pripraviť na krátke testy na hodinách matematiky.

Organická chemie I – Jiří Svoboda,Kolektív autorov

14.48 
Předložená skripta Organická chemie I jsou doporučeným učebním textem stejnojmenného předmětu 1. ročníku pro všechny bakalářské studijní programy VŠCHT v Praze. Jejich cílem je poskytnout elementární vysokoškolské vzdělání v oblasti organické chemie. V rámci koncepce struktura - reaktivita je moderním způsobem v dvanácti kapitolách systematicky probírána struktura a reaktivita alkanů, alkenů, alkynů a jejich monofunkčních derivátů: halogenderivátů, alkoholů a fenolů, karbonylových sloučenin a karboxylových kyselin, jejich funkčních derivátů a základních dusíkatých organických sloučenin. Na tento kurs navazuje volitelný předmět Organická chemie II ve 2. ročníku bakalářských studijních programů, který rozšiřuje a prohlubuje znalosti základů organické chemie.

Embarque 2 – Alonso Cuenca Montserrat

26.74 
"Los alumnos encontrarán en Zona Estudiantematerial de apoyo gratuito para trabajar con tablets (iPad, Android), Smartphone (iPhone, Android) y ordenador personal. Descripción Se compone de diez módulos. Cada módulo contiene dos lecciones que se cierran con una acción, una práctica de gramática, una sección de lectura(lectura en ruta) y una sección práctica escrita (diario a bordo). El módulo se cierra con una doble página de refuerzo de la gramática, una doble página de revista cultural temática con ejercicios de comprensión lectora y un sección de práctica oral (conversación, exposición)."

Matematika 5 – Učebnica pre 5. ročník ZŠ – Zuzana Berová,Peter Bero

9.15 
Známi autori, známy obsah pracovných zošitov (predtým pod názvom Pomocník z matematiky) doplnený o nové učebnice. Učebnice spolu s pracovnými zošitmi sú spracované podľa inovovaného ŠVP platného od septembra 2015 a dlhodobo a systematicky pripravujú žiakov na Testovanie 9. Tieto texty podporujú riadené aktívne učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu žiakov a učiteľ je inšpirátorom a organizátorom diania v triede (metóda R.A.U.) tak, aby žiakov aj učiteľa práca bavila. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Prezentujú matematiku pre každého, môžu podľa nich pracovať výborní žiaci, ale aj žiaci, ktorým matematika robí ťažkosti. Učebné texty berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky...). Používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí. Učebné texty obsahujú množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme úlohy od najjednoduchších až po veľmi zložité, tak aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede. Je v nich veľmi veľa projektov, či už čisto matematických, alebo začleňujúcich do vyučovania matematiky prierezové témy. Obsah 5. ročníka Prirodzené čísla Čítanie a písanie prirodzených čísel Rozklad čísla Párne a nepárne čísla Prirodzené čísla Porovnávanie a usporadúvanie prirodzených čísel Číselná os Odhad Zaokrúhľovanie Rímske číslice Tabuľky, diagramy, mapy a schémy Krížom - krážom Rysovanie Telesá Trojuholník a štvoruholník Kružnica a kruh Kolmice a rovnobežky Rysovanie kolmíc a rovnobežiek Telesá z kociek Geometrické útvary v sieti Krížom - krážom Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel Sčítanie a odčítanie spamäti Písomné sčítanie a odčítanie Porovnávanie rozdielom Sčítanie a odčítanie na kalkulačke Iné čísla ako prirodzené Krížom - krážom Stredová a osová súmernosť Symetria Osová súmernosť Stredová súmernosť Krížom - krážom Násobenie a delenie prirodzených čísel Násobenie spamäti do 100 mimo oboru násobilky Delenie spamäti do 100 mimo oboru násobillky Matematické operácie a zátvorky Delenie so zvyškom Násobenie spamäti Písomné násobenie Násobenie na kalkulačke Delenie spamäti Približné počítanie Delenie peňazí Algoritmus delenia Písomné delenie Delenie na kalkulačke Porovnávanie podielom Krížom - krážom Meranie, obvod a obsah Meranie dĺžky úsečky Premena jednotiek dĺžky Obvod Obsah Krížom - krážom Riešenie aplikačných úloh Práca s údajmi Pravdepodobnostné pozorovania Zaujímavé úlohy

Administratíva a korešpondencia pre 1. ročník – Judita Sehnalová

25.65 
Učebnica Administratíva a korešpondencia pre 1. ročník obchodných akadémií je spracovaná ako cvičebnica pre nácvik klávesnicovej gramotnosti. Učivo je rozdelené do 6 tematických celkov. Zamerané sú na význam klávesnicovej gramotnosti, oboznámenie sa s pracovným prostredím a osvojenie si správnych návykov, na nácvik písania na klávesnici, na nácvik osobitnej úpravy textu, na upevňovanie presnosti a zvyšovanie rýchlosti písania. Priebežne sú zahrnuté aj lekcie na nácvik písania v anglickom a nemeckom jazyku.

Biológia – Középiskolásoknak, érettségizőknek – Kolektív autorov

11.53 
Érettségire készülsz biológiából? Ez a könyv minden bizonnyal segítségedre lesz a felkészülésben, akár középszinten, akár emelt szinten szeretnél vizsgázni; akár most végezted el a középiskolát, akár korábban. A könyvben minden olyan ismeretet megtalálsz, ami szerepel az érettségi követelményekben, méghozzá úgy, hogy könnyen eligazodj a közép-, illetve az emelt szintre előírt ismeretek között. Minden egyes fejezet elején található egy rövid felsorolás az adott részben szereplő témákról. A felkészüléshez a fejezetek végén levő kérdések, illetve feladatok is hozzájárulnak, amelyek megoldása a www.panem.hu oldalról ingyenesen letölthető. Egyszerűen csak érdekel a biológia? Ez a könyv segítségedre lesz abban, hogy megértsd a legfontosabb alapfogalmakat, és felfedezd ennek a rendkívül szerteágazó tudománynak a szépségét, belső törvényszerűségeit. A könyv végén található Függelékben megtalálhatók azoknak a - szövegben *-gal jelölt - kémiai alapfogalmaknak a magyarázata, amelyek szükségesek a megértéshez, és ráadásul a vizsgán is szóba kerülhetnek. Ugyancsak a Függelékben, a Biológia fogalmak című részben található azoknak a fogalmaknak a felsorolása, amelyek pontos meghatározását, definícióját megkövetelik az érettségi vizsgán.

Spiritus iratus Aloys Skoumal – Aloys Skoumal

19.83 
Kniha představuje průřez literárním dílem Aloyse Skoumala (1904–1988) od mladicky zjitřeného vyznání z dvacátých let po literárněhistorický esej a trs rukopisných aforismů z let sedmdesátých. Do vymezeného žánrového spektra spadají epigramy, vlastní verše, deníkové záznamy, významný proslov na 1. sjezdu českých spisovatelů a různě odstíněné a koncipované výklady osobností literatury i kulturněhistorického prostoru. Pestrý textový materiál je rámcově uspořádán do dvou celků. První z nich obsahuje texty literárněhistorického a kritického charakteru, většinou doslovy a jubilejní medailony. Druhá část svazku představuje Skoumala spisovatele – epigramatika, satirika a pohotového glosátora. Jejím jádrem je nikdy nepublikovaná sbírka Budiždán, epigramatická a aforistická žeň více než tří desetiletí. Za ní jsou uvedeny příbuzné texty do ní nezařazené. Časově i tematicky je tato část spojena se Skoumalovým deníkem z let 1955–1956. Deník nejen ukazuje zákulisí české literatury a kultury daného období, ale rovněž dovoluje poznat metodu Skoumalova tvoření vycházející ze specifického ironizujícího hněvu (odtud název svazku Spiritus iratus), v českém prostředí jedinečného. Závěrečné zklidnění po obou provázaných, expresí nešetřících kritických textech představuje zařazení dvou básnických vstupů, útlý soubor přírodní lyriky z pobytů ve východočeské Budislavi a vlastivědně zaměřená skladba z téhož kraje určená dětem. Editorka Dagmar Blümlová se osobností Aloyse Skoumala zabývá již bezmála třicet let; se Skoumalem se osobně setkala a napsala o něm monografii.

insight Intermediate – Workbook – Paul Hancock

17.09 
The Workbook supports the lessons in the Student's Book with extra exercises for every lesson, a unit-by-unit wordlist with dictionary-style definitions, and a grammar reference and practice section which is linked to the grammar lessons in the Student's book. The Workbook also contains optional extra lessons and activities in the form of the Literature insight bank which will introduce your students to classic pieces of English Literature. The Exam insight sections offer preparation and practice for school leaving exams and the Workbook also contains a twenty page grammar and reference section that contains comprehensive grammar explanations and further practice.

Get Talking! – Alena Kuzmová

16.14 
Učebnica je určená pre stredne pokročilých študentov, pre jazykové kurzy aj samoukov. Jej cieľom je rozvíjať schopnosť a chuť komunikovať v anglickom jazyku a odstrániť zábrany pri hovorení. Titul zahŕňa rad slovných obratov a fráz zameraných predovšetkým na cestovanie, ale aj na ďalšie oblasti spoločenského života a komunikácie.

Násobilka na každú lavicu 4 – Pracovný zošit – Mária Števíková,Eva Macáková

4.20 
Pracovný zošit Násobilka na každú lavicu je spracovaný podľa požiadaviek Inovovaného ŠVP pre 1. st. ZŠ pre predmet Matematika. Učiteľovi i žiakovi dáva možnosť precvičiť najnáročnejšie učivo 4. ročníka (násobenie a delenie) nielen na obyčajných numerických príkladoch, no ponúka žiakovi možnosť použiť získanú skúsenosť na iných typoch príkladov a v slovných úlohách. Po ich zvládnutí sa spoje násobenia a delenia žiakovi zafixujú a ich používanie sa zautomatizuje. Násobilka na každú lavicu je prehľadne spracovaná, učivo je usporiadané chronologicky, jednotlivé časti majú rovnakú štruktúru (príklady na násobenie, príklady na delenie, test na overenie si vedomostí a zvládnutia učiva). Témy v slovných úlohách sú prispôsobené záujmom detí na 1. st. ZŠ, náročnejšie úlohy sú osobitne označené. Pracovný zošit je doplnený množstvom moderných vtipných ilustrácií, ktoré si žiaci môžu farebne dotvoriť. Dielo je odporúčané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Fyziologie rostlin – Václav Hejnák,Kolektív autorov

9.65 
* Základní struktura a funkce rostlinné buňky * Vodní režim rostlin * Minerální výživa rostlin * Fotosyntéza * Dýchání rostlin * Růst a vývoj rostlin * Pohyby rostlin

English Unlimited 3 Intermediate B1+ WB+DVD-ROM – Maggie Baigent,Robinson Nick

14.54 
English Unlimited is a six-level (A1 to C1) goals-based course for adults. Centred on purposeful, real-life objectives, it prepares learners to use English independently for global communication. The Self-study Pack consists of a Workbook with DVD-ROM. It enables learners to consolidate and build upon work done in class. The Workbook provides extra 'Explore Writing' tasks plus a complete 'Explore Reading' syllabus, as well as 'Over to you' exercises allowing personalisation of language practice. In addition to over 300 interactive practice activities, the DVD-ROM includes video for every unit featuring international speakers, documentary clips, a self-recording and playback tool for pronunciation practice, and customisable 'QuickCheck' tests to monitor progress.

Hravý dejepis 9 – Kolektív autorov

7.03 
Pracovný zošit poskytuje bohatý priestor na zamyslenie a vlastné úvahy žiaka, prostredníctvom historických dokumentov sprístupňuje žiakom historické udalosti a napomáha ich pochopenie a porozumenie. Úlohy tvorivo upevňujú a rozvíjajú žiacke historické znalosti, vedomosti a zručnosti. Obsah zošita: Prvá svetová vojna, Medzivojnová Európa, Druhá svetová vojna, Svet po druhej svetovej vojne, Dejiny súčasnosti

Prvouka 2 – Kolektív autorov

6.56 
Pracovná učebnica reaguje na zmenu ŠVP pre primárne vzdelávanie. Vytvára a formuje vedomostný, spôsobilostný a postojový základ žiakov pre dva nadväzujúce predmety: prírodovedu a vlastivedu. Publikácia poskytuje množstvo podnetov na praktické skúmanie, pričom žiaci induktívne získavajú informácie o skúmanom jave. Pútavý obsah a atraktívna grafika motivuje žiakov k oboznamovaniu sa s prírodnými a spoločenskými javmi, ktoré sa odohrávajú v blízkom okolí.

Angličtina školní slovník

8.88 
Novinka určená zejména žákům základních škol. Ve slovníku najdete běžnou slovní zásobu současné angličtiny. Hesla jsou pečlivě vybrána a přehledně zpracována tak, aby se dětem s knihou dobře pracovalo. K tomu přispívá i výrazný dvoubarevný tisk. Bonusem navíc je obrázkový slovníček, který ocení zejména ti nejmladší. Školní slovník je doplněn také stručným přehledem gramatiky.

Hravá matematika

5.22 
Publikácia o matematike je určená predovšetkým vekovo mladším čitateľom, najmä žiakom základných škôl a nižších ročníkov viacročných gymnázií. Pri jej spracovaní autor vychádzal zo svojich dlhoročných skúseností učiteľa matematiky na základnej škole. Kniha má rýdzo popularizačný charakter. Možno konštatovať, že autorovi sa podarilo vytvoriť publikáciu pre všetkých záujemcov o matematiku z radov nižších vekových kategórií, ktorá má charakter „úvodu do tajov matematiky“. Knižka je napísaná pútavým spôsobom a doplnená vhodne zvolenými obrázkami a fotografiami. S potešením možno tiež konštatovať, že táto brožúra vypĺňa medzeru v málo vydávanej literatúre o matematike, najmä pre najmladších čitateľov. Je vítaným zdrojom ďalšej inšpirácie pre záujemcov o matematiku nielen z radov žiakov, ale aj pre samotných učiteľov, lebo obsahuje aj informácie o pomerne nových matematických výsledkoch, ktoré sú v nej čitateľom prezentované veľmi prístupnou formou. Všetkým záujemcom o popularizáciu matematiky medzi mládežou a hlavne mladým záujemcom o matematiku môžem preto uvedenú publikáciu vrelo odporúčať. RNDr. Jaroslav Švrček, CSc. (Prírodovedecká fakulta UP v Olomouci) O autorovi: Mgr. Radek Chajda (narodený 1973) absolvoval odborné štúdium fyziky so zameraním na optiku a štúdium učiteľstva, odbor matematika – fyzika, oboje na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Po ukončení štúdia pracoval tri roky ako technik v optickej firme s polročnou stážou v USA. Potom bol sedem rokov zamestnaný ako učiteľ matematiky a fyziky na druhom stupni ZŠ, čo mu prinieslo cenné pedagogické skúsenosti. V súčasnosti pracuje opäť ako odborný technik a okrem toho píše populárno-náučné knihy pre deti. V češtine doteraz vyšli: Fyzika v kuchyni (Votobia, 2005), Fyzika na dvoře (Computer Press, 2008), Nebojte se matematiky (Computer Press, 2009).

Direkt Neu 2 (A2-B1) – učebnica + pracovný zošit + 2CD + gramatika – Kolektív autorov

19.94 
Trojdielna prepracovaná slovenská učebnica nemčiny pre študentov gymnázií a stredných škôl aktualizovaná na základe praktických požiadaviek slovenských učiteľov.

Matematika do vrecka pre 1. stupeň ZŠ – Lukeš

3.79 
Vezmi si školu do vrecka! 192 kartičiek so základným učivom z matematiky pre 1. stupeň ZŠ môžeš mať stále pri sebe. Na jednej strane kartičky je otázka, na druhej správna odpoveď. Zostav si vlastný súbor a precvičuj témy, ktoré v škole práve preberáte. Kartičky vďaka perforácii ľahko oddelíš. Súčasťou kompletu je praktická krabička. Uč sa a opakuj si, kedykoľvek budeš mať na to príležitosť - cestou do školy, pri čakaní na kamarátov alebo cez prestávky.

Pracovný zošit k Čítanke pre 2. ročník ZŠ – Kamila Štefeková

4.32 
Pracovný zošit korešponduje s platnou čítankou pre 2. ročník ZŠ od autorského kolektívu Margaréta Nosáľová, Alžbeta Hirková, Eva Dienerová prostredníctvom identicky pomenovaných kapitol, ktoré tvoria rámec jednotlivých skupín úloh. Pracovný zošit nekopíruje presne obsah jednotlivých textov v čítanke, ale im dáva nový praktický rozmer, ktorý voľne dopĺňa pohľad na danú problematiku. Využíva individuálny prístup pri výchove k čitateľskej gramotnosti. Úlohy rozvíjajú u žiakov čítanie s porozumením aj logické myslenie vekuprimeraným spôsobom, na niektorých miestach využívajú i medzipredmetové vzťahy s prírodovedou alebo matematikou, riešia aktuálne reálne situácie zo života. Pracovný zošit obsahuje aj úlohy, ktoré sú druhákmi preferované – napr. osemsmerovky, doplňovačky, kreslenie podľa návodu, hľadanie slov ukrytých v iných slovách a pod. Dielo je doplnené krásnymi, pre deti príťažlivými ilustráciami.

PONS Képes szótár – orosz A1-B2

17.37 
A PONS Képes szótár - Orosz az új, vizuális PONS-módszernek köszönhetően nem kevesebbet vállal: forradalmat a szókincsfejlesztésben! Az innovatív koncepciót magáénak tudó, rendkívül impulzív, színes képekkel tanító szótár elsődleges feladata, hogy áttekinthető, tematikus szerkezetével, látványos ábrázolásával minél könnyebbé, hatékonyabbá, s ami talán a legfontosabb: élvezetessé tegye a szótanulást.

PONS Képes szótár – német A1-B2

16.93 
A PONS Képes szótár - Német az új, vizuális PONS-módszernek köszönhetően nem kevesebbet vállal: forradalmat a szókincsfejlesztésben! Az innovatív koncepciót magáénak tudó, rendkívül impulzív, színes képekkel tanító szótár elsődleges feladata, hogy áttekinthető, tematikus szerkezetével, látványos ábrázolásával minél könnyebbé, hatékonyabbá, s ami talán a legfontosabb: élvezetessé tegye a szótanulást

PONS Képes szótár – Francia – A1-B2 szint

16.21 
A PONS Képes szótár - Francia az új, vizuális PONS-módszernek köszönhetően nem kevesebbet vállal: forradalmat a szókincsfejlesztésben! Az innovatív koncepciót magáénak tudó, rendkívül impulzív, színes képekkel tanító szótár elsődleges feladata, hogy áttekinthető, tematikus szerkezetével, látványos ábrázolásával minél könnyebbé, hatékonyabbá, s ami talán a legfontosabb: élvezetessé tegye a szótanulást.

PONS Képes nyelvtan – német

16.93 
A PONS Képes nyelvtan - Német az új, vizuális PONS-módszernek köszönhetően nem kevesebbet vállal: forradalmat a nyelvtan tanulásában! Az innovatív koncepciót magáénak tudó, rendkívül impulzív, kevesebb szöveggel és annál több színes képpel tanító nyelvkönyv elsődleges feladata, hogy áttekinthető, egyszerű szerkezetével, látványos megoldásaival minél könnyebbé, hatékonyabbá, s ami talán a legfontosabb: élvezetessé és érthetővé tegye a nyelvtant.